ПРОТОКОЛ

       

Година 2009, 16.03.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ДЕВЕТИ административен  състав       

На шестнадесети март                                          две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ:  П.С.

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия С.

Административно дело номер 75 по описа за 2009 година.                     

На именното повикване в 13.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Н.И.К., редовно призован, не се явява. Представлява се от адв.П. с приложено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) гр.Бургас, редовно призован, не се явява и не се представлява.

Адв.П.: Да се даде ход на делото.

Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Адв.П.: Поддържам жалбата. Моля да приемете приложените към нея писмени доказателства и да приложите изпратената административна преписка. Моля да назначите съдебно-техническа експертиза, която да отговори на въпросите, които съм формулирал в нарочна молба, която съм представил по делото.

         Във връзка с дадените ми от съда указания за представяне на доказателства за установяване срока на оспорването, представил съм с нарочна молба обратните разписки, с които е изпратена жалбата до съда и до Службата по кадастър. Твърдя, че доверителят ми не е подписвал приложените към преписката уведомления за получаване на оспорената заповед.     В тази връзка моля съдът да ми даде допълнително възможност да представя писмени доказателства или евентуално с нарочна молба да поискам установяване срочността на оспорването посредством други доказателствени средства.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези съдържащи се в изпратената административна преписка, както и допълнително депозираните от адв.П. писмени доказателства.

Във връзка с установяване спазването на законоустановения срок за оспорване на административния акт, съдът намира за необходимо да бъде дадена допълнителна възможност на жалбоподателя да установи това обстоятелство. След установяване по безспорен начин срочността на оспорването, съдът ще се произнесе по доказателствените искания във връзка със съществото на спора.

С оглед горните съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА възможност на жалбоподателя в 7-дневен срок считано от днес да представи доказателства, респ. да направи допълнителни доказателствени искания във връзка с установяване срочността на оспорването, като ПРЕДУПРЕЖДАВА, че в случай на неизпълнение съдът ще приеме, че жалбата е депозирана извън установения срок и делото ще бъде прекратено.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 06.04.2009г. от 13.00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.18 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                  СЪДИЯ: