Р Е Ш Е Н И Е

 

      820                                   26.04.2018 г.                                      гр. Бургас

 

В    ИМЕТО    НА   НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, XIX СЪДЕБЕН СЪСТАВ, на дванадесети април, две хиляди и осемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

                                                ЧЛЕНОВЕ:1.ЧАВДАР ДИМИТРОВ

                                                                     2.МАРИНА НИКОЛОВА

секретар:  И. Л.

прокурор: Тиха Стоянова

Като разгледа докладваното от съдия Хр. Христов  КАН дело № 759 по описа за 2018г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

Производството е по реда на чл.63 от ЗАНН, вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационната жалба от  Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, гр.София, против Решение № 79 от 09.02.2018г., постановено по АНД № 2685 по описа на Районен съд – Несебър за 2017г., с което е отменено Наказателно постановление № 20-001824/17.10.2017г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, гр.София, с което на „Астра 1“ ЕООД, за нарушение на чл.76, ал.1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, на основание чл.76, ал.1 от ЗТМТМ е наложено адм. наказание – имуществена санкция в размер на 2000.00 лв.

Иска се отмяна на атакуваното решение и потвърждаване на наказателно постановление. Твърди се, че решението на първоинстанционния съд е неправилно.

В съдебно заседание касаторът, редовно и своевременно призован, не се представлява.

Ответникът по касацията – „Астра 1“ ЕООД, редовно и своевременно уведомен, се представлява от адвокат Генчева, която оспорва жалбата.

Участващият в процеса представител на БОП счита, че касационната жалба е неоснователна и решението на районния съд следва да бъде оставено в сила.

Настоящата съдебна инстанция, след като прецени допустимостта на жалбата и обсъди направените в нея оплаквания, становището на прокурора в съдебно заседание, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл.218 и чл.220 от АПК, намира за установено следното:

Касационната жалба е допустима като подадена в законоустановения срок по чл.211, ал.1 от АПК от легитимирано лице, имащо право и интерес да обжалва съдебния акт, съгласно разпоредбата на чл.210, ал.1 от АПК и при спазване на изискванията на чл.212 от АПК. Разгледана по същество същата се явява основателна поради следните съображения:

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съобразявайки нормата на чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното решение с материалния закон, следи служебно.

Настоящият съдебен състав намира, че посочените в касационната жалба доводи са основателни.

Описанието на нарушението е детайлно и ясно както в АУАН, така и в НП и правилно е квалифицирано по  чл.76, ал.1 от ЗТМТМ, който съдържа забрана за чужденец да предоставя работна сила без разрешение за работа или без регистрация в Агенцията по заетостта, какъвто е настоящият случай.

Безспорно по делото се установява престиране на труд от чужд гражданин на 30.08.2017г. без разрешение за работа или разрешение на Агенцията по заетостта, а и наличието на такива не се твърди. Няма и съмнение, че труд е предоставен от гражданин на Украйна, видно от представените от работодателя присъствени форми и месечен график.

Настоящият състав намира за неправилен изводът на въззивния съд за допуснато съществено процесуално нарушение от АНО, изразяващо се в непосочване административно-санкционната норма на чл.48 от ЗЧРБ, тъй като разпоредбата на чл.57, ал.1 от ЗАНН не изисква задължителното й посочване. Изискването на чл.57, ал.1, т.7 е за посочване на вида и размера на наказанието, което също е изпълнено като съдържание – имуществена санкция в размер на 2000.00 лв. Доколкото е приложена нормата на чл.76, ал.1 от ЗТМТМ, която е също така и санкционна норма, и съответно нарушителят е санкциониран именно въз основа на нея, то не са налице съществени нарушения на процесуалните правила при издаване на процесното НП.

Като е приел обратното, първоинстанционният съд е постановил неправилен съдебен акт, който следва да бъде отменен. По същество – следва да бъде потвърдено наказателното постановление.

 Поради тези съображения и на основание чл.221 и чл. 222 от АПК във вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр. Бургас,

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Решение № 79 от 09.02.2018г., постановено по АНД № 2685 по описа на Районен съд – Несебър за 2017г. и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 20-001824/17.10.2017г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, гр.София, с което на „Астра 1“ ЕООД, за нарушение на чл.76, ал.1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, на основание чл.76, ал.1 от ЗТМТМ е наложено адм. наказание – имуществена санкция в размер на 2000.00 лв.

 

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                            ЧЛЕНОВЕ: 1.                 

 

 

   2.