ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 17.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На седемнадесети май                            две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 759 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 10:47 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.И.П., редовно призован, не се явява. За него се явява адвокат Л., редовно упълномощен.

 

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕТО Главен директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ при Министерство на правосъдието, редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

 

АДВОКАТ Л.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ Л.: Поддържам жалбата. Запознат съм с писмения отговор на ответника.

Моля да уважите направените в жалбата доказателствени искания, като оттеглям посочените по т. 1 и т. 3 в жалбата такива, тъй като ги има по делото. Считам, че направените доказателствени искания ще дадат по-голяма яснота отколкото фактическите обстоятелства по твърдяното дисциплинарно наказания.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка, както и да уважи доказателствените искания на жалбоподателя, формулирани в жалбата (стр. 7 от делото).

По изложените съображения,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

ЗАДЪЛЖАВА Началника на Затвора – гр. Бургас в 7-дневен срок от получаване на съобщението да представи заверени копия от следните документи: график за разпределение на времето на лишените от свобода в Затвора – гр. Бургас; заповед за работното време на служителите в Затвора – гр. Бургас; информация къде се е намирал и какви задължения е изпълнявал Д.И.П. на 12.12.2016 г. след 19:00 часа; информация под формата на справка къде и как се извършва извеждането на работа на лишените от свобода в Затвора – гр. Бургас и къде и как е регламентирано извеждането на работа на лишените от свобода в същия затвор; справка относно наличието на награди и наказания, присъдени и наложени по време на службата в Затвора – гр. Бургас на Д.И.П..

ПРЕДУПРЕЖДАВА Началника на Затвора – гр. Бургас, че при неизпълнение на дадените указания ще му бъде наложена санкция на основание чл. 144 АПК във връзка с чл.91, ал. 1 във връзка с чл. 89, т. 2 ГПК.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 14.06.2017 г. от 11:00 часа, за която дата и час страните – уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:55 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: