ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 14.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На четиринадесети юни                         две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 759 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 11:23 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.И.П., редовно уведомен, не се явява. За него се явява адвокат Л., редовно упълномощен.

 

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕТО Главен директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ при Министерство на правосъдието, редовно уведомен, не се явява, не изпраща представител.

 

АДВОКАТ Л.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

С придружително писмо вх. № 5502/31.05.2017 г. Началникът на Затвора – гр. Бургас представя информация за жалбоподателя Д. И.П. и доказателства по опис, за които е бил задължен в предходно съдебно заседание.

 

АДВОКАТ Л.: Да се приемат представените доказателства. Други доказателства няма да соча.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото представените от Началника на Затвора – гр. Бургас с придружително писмо вх. № 5502/31.2017 г. документи.

Предвид липсата на други доказателствени искания, следва да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с придружително писмо вх. № 5502/31.2017 г., подписано от Началника на Затвора – гр. Бургас.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ Л.: Поддържам жалбата по изложените в нея съображения и направените искания.

Претендирам присъждане на разноски.

Представям списък на разноските и писмено становище, в което подробно съм изложил съображенията си по спора.

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:25 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: