ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 03.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На трети май                                          две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 759 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.И.П., редовно призован, не се явява. За него се явява адвокат Л., редовно упълномощен.

 

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕТО Главен директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ при Министерство на правосъдието, редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

 

СЪДЪТ намира, че ход на делото не следва да се дава, а жалбата следва да бъде оставена без движение поради допуснати нередовности. На жалбоподателя следва да бъде указано в 7-дневен срок от днес, предвид присъствието на редовно упълномощен представител в съдебно заседание, да внесе по сметка на съда държавна такса в размер на 10 лева, като представи доказателство за това по делото, както и да го предупреди, че при неизпълнение на това задължение жалбата ще бъде оставена без уважение, а производство по делото – прекратено.

С оглед процесуална икономия, в случай, че това задължение бъде изпълнено в указания от съда срок, делото следва да бъде насрочено в съдебно заседание за 17.05.2017 г. от 10:30 часа.

По изложените съображения и на основание чл. 160 АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ ДВИЖЕНИЕ жалба, подадена от Д.И.П. против заповед № Л-749/24.02.2017 г. на Главния директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ при Министерство на правосъдието – гр. София.

УКАЗВА на жалбоподателя в 7-дневен срок от днес да внесе по сметка на съда държавна такса в размер на 10 лева и представи доказателство за това по делото, като го ПРЕДУПРЕЖДАВА, че при неизпълнение на това задължение жалбата ще бъде оставена без разглеждане, а производството по делото – прекратено.

НАСРОЧВА делото в съдебно заседание за 17.05.2017 г. от 10:30 часа, за която дата жалбоподателят, чрез редовно упълномощен представите, уведомен в настоящото съдебно заседание.

Да се призове ответникът чрез процесуалния му представител юрисконсулт Т.Ч. – Областна служба „Изпълнение на наказанията“ – гр. Бургас.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:04 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: