О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

   726

Бургас, 21.04.2016г.

 

Бургаският административен съд, ХХ-ти състав, в закрито заседание на  двадесет и първи април две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХР. ХРИСТОВ

след като разгледа докладваното от съдията адм. дело №  759 по описа за 2016г. за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.41, ал.3 във вр. с чл.127ж, ал.1 от ДОПК.

Административното дело е образувано по жалба от „БОЛЕРО“ ЕООД, ЕИК 102842770, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул.“Хр. Ботев“ № 70, чрез управителя П.Ж.К. против действията на органите по приходите по предварително обезпечаване на фискален контрол, обективирани в Протокол за извършена проверка на стоки с висок фискален риск № 260300303716­­­_3/26.02.2016г. и Протокол за предприети действия по обезпечаване на доказателствата № 260300303716­­­_4/26.02.2016г. , потвърдени с Решение № 60 от 11.03.2016г. на Директора на ТД на НАП – Бургас.

С жалбата се иска отмяна на оспорените действия като незаконосъобразни, постановени в противоречие с процесуалните и материалните разпоредби на закона.

Съдът, като взе предвид доводите в искането и приложените в административната преписка писмени доказателства, намира следното:

На 26.02.2016г. С.Г.М. и К.А.К. – органи по приходите при дирекция "Фискален Контрол" при ЦУ на НАП извършили проверка на мястото на разтоварване на стока – цитрусови плодове на адрес: гр. Бургас ул. “Одрин“ № 8 – търговски обект на дружеството жалбоподател -  с висок финансов риск /СВФР/ – цитрусови плодове с получател дружеството жалбоподател - „БОЛЕРО“ ЕООД.

При проверката не е констатирано несъответствие между посоченото в документите и вида и количеството на установената стока. Проверяващите органи са преценили, че съобразно броя на регистрираните трудови договори и подадени декларации обр.1 в периода от 12 месеца преди датата на проверката, проверяваното дружество е реализирало висок оборот, а внася малък размер данък добавена стойност. Предвид тази констатация и че при последващо разпореждане със стоката събирането на дължимите данъци ще бъде невъзможно или значително затруднено органите по приходите съставили оспорените Протокол за извършена проверка на стоки с висок фискален риск № 260300303716­­­_3/26.02.2016г. и Протокол за предприети действия по обезпечаване на доказателствата № 260300303716­­­_4/26.02.2016г. Иззели стоката и придружаващите я документи и с първия протокол са определили сумата от 6 237.91 лева, представляващи 30% от пазарната стойност на иззетата стока, като гаранция за освобождаване на същата. Органите по приходите мотивирали действията си по предварително обезпечаване на финансов контрол с разпоредбата на чл.121а, ал.2 от ДОПК.

„БОЛЕРО“ ЕООД е оспорило по административен ред предприетите от органите на приходите действия по предварително обезпечаване на фискален контрол с жалба вх.№ ИТ-00-2929/10.03.2016г. до ТД на НАП Бургас.

След като преценил жалбата за неоснователна, директорът на ТД на НАП – Бургас с Решение № 60 от 11.03.2016г. я отхвърлил, като се мотивирал, че оспорените актове са издадени от компетентен орган при спазване на законовите изисквания и форма, при наличие на материалните предпоставки за издаването им и в съответствие с целта на закона.

Решението е съобщено на жалбоподателя на 14.03.2016г. Същият го е оспорил пред Административен съд Бургас, чрез административния орган с жалба вх.№ т-00-3055/21.03.2016г. и въз основа на тази жалба е образувано и настоящето дело.

С оглед вида и обема на събраните по делото доказателства съдът не намери за необходимо да уважи направеното от жалбоподателя искане за назначаване на съдебно – счетоводна експертиза, тъй като от установените по делото факти и обстоятелства може да се направи достатъчно обоснован извод относно решаване на спора по същество.

При така установената фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:

Жалбата е процесуално допустима, като подадена в срока по чл.41, ал.3 от ДОПК, от надлежна страна – адресат на акта, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество същата се явява основателна поради следните съображения:

Предмет на съдебната проверка за законосъобразност са предприети действия за обезпечаване на доказателства на орган по приходите в хода на проверка по упражняване на фискален контрол.

Обжалваните действия на органа по приходите са незаконосъобразни.

Съгласно разпоредбата на чл.121а, ал.1 от ДОПК при извършване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск органът по приходите може да поиска от публичния изпълнител незабавно да наложи предварителни обезпечителни мерки върху имуществото на получателя на стоката за обезпечаване на вземанията за данъци, които биха възникнали, в размер не по-малко от 30 на сто от пазарната стойност на стоката в случаите на: 1. нарушаване целостта на техническите средства за контрол; 2. неспазване на забраната по чл.13, ал.3, т.4; 3. несъответствие между посоченото в документите и установеното при проверката вид и/или количество на стоката; 4. неявяване на водача на транспортното средство или на получателя/купувача на стоката на мястото на получаването/разтоварването й. Според ал.2 и ал.3 от цитираната правна норма предварителните обезпечителни мерки могат да се наложат и когато органът по приходите установи, че при последващо разпореждане със стоката събирането на дължимите данъци ще бъде невъзможно или значително ще се затрудни. В тези случаи органът по приходите предприема и действия по чл.40 за обезпечаване на доказателства със срок на действие до 72 часа без разрешение на съда, като стоката и документите за стоката се изземват. Забраната за разпореждане по чл.13, ал.3, т.4 продължава своето действие, а стоката се освобождава след представяне на обезпечение в пари или безусловна и неотменяема банкова гаранция със срок на действие, не по-малък от 6 месеца, в размер на 30 на сто от пазарната стойност на стоката и след заплащане на разноските по изземването и съхранението й.

Видно от съставения Протокол за извършване на проверка на стоки с висок фискален риск № 260300303716­­­_3/26.02.2016г. органът по приходите се е позовал на хипотезата на алинея втора на чл.121а от ДОПК. Изложените обаче мотиви на органа не сочат наличието на обезпечителна нужда по смисъла на цитираната разпоредба. Протоколът не съдържа описание на конкретни факти и обстоятелства, относими към приетото за установено основание по цитирания текст, а именно - че при последващо разпореждане със стоката събирането на дължимите данъци ще бъде невъзможно или значително ще се затрудни. В протокола изобщо не е посочено дали дружеството има публични задължения, какви са те ако има такива и какъв е техният размер. Нещо повече, съобразно представеното по делото удостоверение по чл.87, ал.6 от ДОПК изх.№ 020201600052037/19.02.2016г. на ТД на НАП – Бургас се установява, че дружеството няма такива задължения. Самото цитиране или възпроизвеждане на текста, на която и да било законова разпоредба, без изложение на относимите за нея конкретни факти, всякога компрометира обосноваността на съответния акт и се явява достатъчно основание за неговата отмяна. Органът се е позовал на данни от информационните масиви на НАП, за които данни няма никаква яснота относно техния характер. Позовал се е и на прилагане на единни критерии за риск, които не са конкретно посочени и остават също толкова неясни. Тези критерии за риск са приложени спрямо проследената данъчно-осигурителна информация, касаеща сключените от дружеството трудови договори и подадени за работниците декларации образец 1, но не е посочено как именно тази информация влияе върху вероятността събирането на данъци да се окаже невъзможно или значително да се затрудни. В този смисъл, фактическата информация, касаеща наличието на определен брой трудови договори, не може да се обвърже с мотива за превенция на фискалната дисциплина.

Предвид изложеното съдът приема, че в конкретния случай органите по приходите не са доказали наличието на основанието по чл.121а, ал.2 ДОПК за предприемане на обезпечителни мерки и в този смисъл следва да се приеме, че материалният закон е неправилно приложен. Този извод обосновава и незаконосъобразността на последващите действия, предприети на основание чл.121а, ал.3 от ДОПК за обезпечаване на доказателства, които са обективирани в Протокол за извършена проверка на стоки с висок фискален риск № 260300303716­­­_3/26.02.2016г. и Протокол за предприети действия по обезпечаване на доказателствата № 260300303716­­­_4/26.02.2016г.  Органът по приходите е определил размера на обезпечението – 6 237.91 лева., представляващ 30% от пазарната цена на проверената стока с висок фискален риск. Напълно неясно остава как е определена пазарната цена и в този смисъл изводът за размера на обезпечението е необоснован и като такъв може да се счете за произволно определен. Това представлява съществено процесуално нарушение, което също е основание за отмяна на процесните действия.

На основание изложените мотиви извършените от органа по приходите действия по осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск и действията по обезпечаване на доказателствата следва да бъдат отменени като незаконосъобразни.

Мотивиран от горното и на основание  чл.41, ал.3, предл. последно, във вр. с чл.127ж, ал.1 от ДОПК, Бургаският административен съд, ХХ-ти състав,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ОТМЕНЯ като незаконосъбразни действията на органите по приходите по предварително обезпечаване на фискален контрол, обективирани в Протокол за извършена проверка на стоки с висок фискален риск № 260300303716_3/26.02.2016г. и Протокол за предприети действия по обезпечаване на доказателствата № 260300303716­­­_4/26.02.2016г. , потвърдени с Решение № 60 от 11.03.2016г. на Директора на ТД на НАП – Бургас

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                                   

 

СЪДИЯ: