Р Е Ш Е Н И Е

 

 

№:         1296                      09.07.2014г.                             гр.Бургас,

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Административен съд – гр.Бургас                                                          ХVІ-ти състав

На трети юли,                                       две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

Председател:        Румен Йосифов

Членове:           1. Любомир Луканов

                           2. Атанаска Атанасова

 

Секретаря: Г.Ф.

Прокурор: Андрей Червеняков

Като разгледа докладваното от съдия Румен Йосифов,

касационно наказателно административен характер дело № 759 по описа за 2014 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр.ІІ от ЗАНН, вр. чл.348 от НПК, вр. с чл.208-228 от АПК.

Образувано е по касационна жалба на „Ната-007”ЕООД, ЕИК-147072267, гр.Свети Влас, местност „Ага чешме“, къща 31, против решение № 404/10.03.2014г., постановено по НАХД № 5150/2013г. по описа на Районен съд Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление № 46398-О-0019834/05.04.2013г. на директора на дирекция „Обслужване” към ТД на НАП-Бургас, с което за нарушение на чл.125, ал.5 от ЗДДС, на основание чл.181 от ЗДДС, му е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева.

Касаторът счита, че обжалваното решение е постановено при нарушение на материалния закон, съществено нарушение на процесуалните правила и е необосновано. Иска неговата отмяна и отмяна на наказателното постановление, които съдът квалифицира като оплаквания по чл.348 от НПК. Твърди, че наказателното постановление е издадено след изтичане на предвидения в закона срок. В съдебно заседание касаторът се представлява от редовно упълномощен адвокат Ж. М., която пледира за отмяна на оспорения съдебен акт.

Ответникът по касационната жалба – директор на дирекция „Обслужване” към ТД на НАП-Бургас, редовно уведомен, не се явява, не се представлява и не взема становище по касационната жалба.

Представителят на Окръжна прокуратура Бургас дава заключение за неоснователност на оспорването.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд в настоящия си състав намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл.211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Районен съд Бургас с решение № 404/10.03.2014г., постановено по административно-наказателно дело № 5150/2013г. по описа на съда е потвърдил наказателно постановление № 46398-О-0019834/05.04.2013г. на директора на дирекция „Обслужване” към ТД на НАП-Бургас, с което за нарушение на чл.125, ал.5 от ЗДДС, на основание чл.181 от ЗДДС, на касатора е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева. За да постанови оспореното решение районният съд с кратки мотиви е оставил без уважение възраженията на санкционираното лице. Приел е от фактическа страна, че при проверката било констатирано, че „Ната-007”ЕООД, като задължено лице по ЗДДС не подало в срок справка-декларация за месец май 2010г., с което е осъществил визирания състав на административно нарушение. По отношение спазване срока за издаване на наказателното постановление, районният съд е коментирал, че дружеството-жалбоподател е търсено многократно на адреса на управление, но не е намирано.

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съгласно чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното решение с материалния закон, следи служебно.

Възраженията на касатора са основателни.

„Ната-007”ЕООД е данъчно задължено лице, включително и по ЗДДС и е регистрирано в ТД на НАП-Бургас от 26.06.2009г. Считано от датата на регистрацията му по ЗДДС и към месец май на 2010г. дружеството е следвало за всеки данъчен период да подава информация от отчетните регистри към справките-декларации, включително на оптичен или магнитен носител до 14-то число на месеца, следващ данъчния период, за който се отнасят, съгласно предвиденото в чл.125, ал.1, 2, 3, 5 и 6 от ЗДДС. Информацията трябвало да бъде подадена до 14.06.2010г. До лицето е била изпратена покана с № ИТ-00-7710 от 16.06.2010г. за явяване в ТД на НАП-Бургас за подаване на справка-декларация по ЗДДС с приложения към нея и за съставяне на акт за установяване на административно нарушение (АУАН). Видно от лист №7 от делото поканата не е била връчена.  В указания срок лицето или негов представител не се е явили, поради което АУАН е бил съставен при условията на чл.40 ал.2 от ЗАНН, на 03.08.2010г.

 Видно от направената на гърба на акта отметка, на 04.10.2010г., на основание чл.43, ал.6 от ЗАНН неизвестно лице е постановило спиране на административнонаказателното производство. Според цитираната разпоредба, производството се спира, когато нарушителят след щателно издирване не може да бъде намерен. В настоящия случай, нарушител е дружество и събраните по делото доказателства не сочат, че към тази дата търговецът е бил променил своите седалище и адрес на управление, посочени и в търговския регистър. Дори да са налице посещения на адреса на управление на дружеството-жалбоподател (доказателства по делото за извършени такива действия от страна контролните органи липсват), това не води до извод за проведено „щателно издирване”. В този смисъл прилагането на разпоредбата на чл.43, ал.6 от ЗАНН е станало при липсата на законовите предпоставки за това, поради което постановеното спиране на административно-наказателното производство е незаконосъобразно и съответно наказателното постановление се явява издадено след изтичане на шестмесечния срок от съставяне на акта по чл.34, ал.3 от ЗАНН. Друг е въпросът, че по делото е направено и отбелязване „възобновявам производството: 06.03.2013г.”. На тази резолюция авторът също не е ясен, за да се прецени компетентен ли е да го направи още повече, че на същата дата акта за нарушение е връчен от Д.С., като не е посочена длъжността й с оглед преценка на компетентност. АУАН е съставен от С. С. Възобновяването на производството е последица от намиране на нарушителя и става с мотивиран акт от страна на актосъставителя, съдържащ като реквизити дата и подпис, тъй като след възобновяване на производството продължава да тече 6-месечния срок за издаване на наказателното постановление.

Изложеното предпоставя допуснати от страна на административно-наказващия орган процесуални нарушения при ангажиране на административно-наказателната отговорност на дружеството, които са съществени, не могат да бъдат санирани в съдебната фаза на производството. Това налага отмяна на наказателното постановление. Предвид това, като е потвърдил оспореното пред него наказателното постановление, районният съд е постановил решение при неправилно приложение на закона, което следва да бъде отменено.

Мотивиран от изложеното и на основание чл.221, ал.2, предл.първо от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр.второ от ЗАНН, Административен съд гр.Бургас ХVІ-ти състав   

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ решение № 404/10.03.2014г., постановено по НАХД № 5150/2013г. по описа на Районен съд Бургас и вместо него ПОСТАНОВЯВА

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 46398-О-0019834/05.04.2013г. на директора на дирекция „Обслужване” към ТД на НАП-Бургас, с което на „Ната-007”ЕООД, ЕИК-147072267, гр.Свети Влас, местност „Ага чешме“, къща 31, за нарушение на чл.125, ал.5 от ЗДДС, на основание чл.181 от ЗДДС, е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:     1.

 

 

                                                                                          2.