Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер  1137                            11.06.2018 година                           град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – гр.Бургас, петнадесети състав, на трети май  две хиляди и осемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Лилия Александрова

 Членове: 1. Станимир Христов

                  2. Диана Ганева

 

при секретаря Г.С.и прокурор Христо Колев  като разгледа докладваното от съдия Ганева касационно наказателно административен характер дело номер 758 по описа за 2018 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на Комисията за финансов надзор, против Решение № 17/30.01.2018г., постановено по НАХД № 334/2017 г. по описа на Районен съд – Карнобат, с което е отменено  Наказателно постановление № Р-10-585/19.07.2017г., издадено от заместник –председателя на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, с което на „Мони 2014“ ЕООД, за нарушение на 635, ал.8 от КЗ, е наложена имуществена санкция в размер на 5000 лв. Иска се от съда да отмени оспорваното решението на РС Карнобат, като бъде потвърдено и оспореното пред първата инстанция наказателно постановление. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон и съществено нарушение на съдопроизводствените правила. В съдебно заседание касаторът се представлява от юрисконсулт М.В., която поддържа жалбата на основанията, изложени в нея.

Ответникът – „Мони 2014“ ЕООД чрез процесуалния си представител- адв.В. оспорва жалбата. Счита, че решението на първата инстанция е  правилно и законосъобразно, поради което следва да бъде оставено в сила.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас изразява становище за основателност на оспорването.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба изхожда от надлежна страна, подадена е в срока по чл.211 от АПК и е съответна на изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е основателна.

Производството пред Районен съд - Карнобат е образувано по жалба на „Мони 2014“ ЕООД, ЕИК 202866103, със седалище и адрес на управление: гр.Карнобат, ул.“Слав Мерджанов“ №18, представлявано от управителя В.С.Г. против Наказателно постановление № Р-10-585/19.07.2017г., издадено от заместник –председателя на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, с което на „Мони 2014“ ЕООД за нарушение на 635, ал.8 от КЗ е наложена имуществена санкция в размер на 5000 лв. Със завършващия първоинстанционното производство съдебен акт, състав на РС-Карнобат е отменил наказателното постановление, като е приел, че неправилно е ангажирана административнонаказателната отговорност на дружеството.

 

Решението на Районен съд – Карнобат е неправилно и следва да се отмени, като съображенията за това са следните:

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно. В настоящия случай наведените в касационната жалба доводи са основателни.

  Съгласно нормата на чл. 635, ал.8 от КЗ  на застрахователен посредник – юридическо лице или едноличен търговец, който предоставя права на лице, което не е негов служител, както и застрахователен агент – физическо лице, който предоставя права на друго лице да извършва дейност по продажба на застрахователни продукти и събиране на застрахователни премии или вноски, включително като му осигури достъп до информационна система на застраховател или като му предостави бланка за издаване на полица или за събиране на премия или вноска, се налага:

1. глоба от 2000 до 10 000 лв. – за физическо лице;

    2. имуществена санкция от 5000 до 50 000 лв. – за юридическо лице или едноличен търговец

От събраните пред първата съдебна инстанция доказателства, безспорно се установява, че „Мони 2014“ ЕООД е застрахователен агент, който извършва застрахователно посредничество от името и за сметка на „ДЗИ-Общо застраховане“ ЕАД и „ДЗИ –Животозастраховане“ ЕАД, като не се спори, че П.Г.не е служител на дружеството.

По силата на пълномощно рег.№ 2752/27.12.2013г. управителят на „Мони 2014“ ЕООД В.Г. е предоставила на съпруга си П.Г.редица права , подробно посочени в пълномощното, включително да извършва разпоредителни действия, както и да представлява дружеството пред всички лица, органи, организации, предприятия и учреждения. В хода на проверката проверяващите са констатирали, че на П.Г.е осигурен пълен достъп до информационна система на застрахователя. В тази насока е представения по делото констативен протокол, обясненията на актосъставителя  и свидетеля, представените именно от П.Г.отчет № **********/08.12.2016г. за събрани застрахователни премии и суми по сключени застрахователни полици и начислени и прихванати камисионни възнаграждения, както и бележка за платена застрахователна премия.

По делото няма спор, че П.Г.е имал предоставени права  за достъп до информационните системи на ДЗИ, като видно от писмо №ОЗ-65/2013г. тези права са единствено за извършване на огледи , заснемане и издаване на протоколи, като видно от писмо изх.№ 0400-103/29.04.2018г. Георгиев не е имал самостоятелен достъп, а е ползвал потребителско име. С оглед изложеното съдът намира, че „Мони 2014“ ЕООД е извършило нарушение на чл.635, ал.8 от КЗ като е осигурил достъп на Георгиев до информационната система на застрахователя, поради което и правилно е ангажирана отговорността му.

Настоящият съдебен състав приема, че АУАН и НП са съставени/издадени от компетентни органи и в предвидените от ЗАНН срокове, като от формална страна са спазени изискванията на чл. 42 и чл. 57 от ЗАНН. По същество описаната фактическа обстановка се установява от събраните в производството писмени и гласни доказателства, като установеното нарушение, за което е съставен АУАН и е издадено оспореното НП, действително е осъществено от наказания правен субект.

Нарушението е констатирано от компетентен орган, спазени са процесуалните разпоредби, регламентиращи установяването на това нарушение, поради което е неправилен извода на районния съд за незаконосъобразност на оспореното пред него наказателно постановление.

Относно размера на наложената санкция –същата е в предвидения в закона минимум и не може да бъде намаляна.

В случая не следва да намери приложение разпоредбата на чл.28 от ЗАНН, тъй като търговецът е длъжен да спазва всички изисквания съгласно действащото законодателство. Конкретното нарушение  е на просто извършване, което означава, че обществените последици са настъпили със самия факт на неговото осъществяване

Като е достигнал до изводи, различни от вече изложените, районният съд е постановил неправилно решение, което следва да се отмени, а процесното наказателно постановление – да се потвърди.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК във връзка  с чл. 63, ал. 1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд – Бургас, ХV състав

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ  решение № 17/30.01.2018г., постановено по НАХД № 334/2017 г. по описа на Районен съд – Карнобат и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № Р-10-585/19.07.2017г., издадено от заместник –председателя на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, с което на „Мони 2014“ ЕООД ЕИК 202866103, със седалище и адрес на управление: гр.Карнобат, ул.“Слав Мерджанов“ №18, представлявано от управителя В.С.Г., за нарушение на 635, ал.8, т.2 от КЗ, е наложена имуществена санкция в размер на 5000 лв.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                              

 

                                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

                                                                                                                                            2.