ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 09.05.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На девети май                                         две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 758 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ П.Ч.П., редовно уведомен, се явява лично и с адвокат П.П. с пълномощно на лист 93 по делото.

ОТВЕТНИКЪТ Директор на дирекция Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ (ОДОП) - Бургас, редовно уведомен, се представлява от ю.Ж. с пълномощно от днес.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА жалба от П.Ч.П. против ревизионен акт, с който на жалбоподателя в качеството му на търговец са определени задължения - годишен и авансов данък по ЗДДФЛ за данъчен период 2012 година.

 

Адв. П.: Поддържам жалбата и приложените към нея доказателни искания – представям в съдебното заседание и моля да приемете един лихвен лист. Имам доказателствени искания. Моля да приемете доказателства по опис. Считам, че имат връзка със спора. С днешните доказателства удостоверям съотвестието между справка-декларация за месец септември 2012 г. и платените по нея задължения.

ю.Ж.: Оспорвам жалбата като неоснователна в обжалваната част, тъй като лицето се е отказало в една част да обжалва това, което сме потвърдили.

Във връзка с представените днес доказателства, моля да ми бъде дадена възможност да се запозная с тях.

Имам доказателствено искане във връзка с наведените за първи път възражения в жалбата на стр.5, че липсва покана за доброволно изпъленние по реда на чл.182, ал.1 от ДОПК. Доказателственото искане е да ми бъде дадена възможност да проверим дали има издадена такава покана, тъй като предмета на спора е по-скоро правен и има две становища - на Административен съд и на Върховен съд. Моля да приемете представените с административната преписка доказателства.

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА административната преписка по делото.

ДАВА възможност на процесуалния представител на ответника да се запознае с доказателствата, представени от адв. П. в днешното съдебно заседание.

ОТЛАГА приемането на доказателставата за следващото съдебно заседание.

ДАВА възможност на процесуалния представител на ответника до следващото съдебно заседание да представи доказателство за изпълнение на нормата на чл.182, ал.1 от ДОПК.

 

Съдът НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 06.06.2017 г. от 13:45  часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13:45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: