РЕШЕНИЕ

 

№ 1947                          дата  02 ноември 2018г.                 град Бургас

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас,   ІХ-ти състав,

в публично заседание на 22 октомври 2018 год.,  в следния състав:

 

                                                                                  Съдия:  ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА  

 

Секретар: Кристина Линова

Прокурор: …………………….

 

разгледа адм. дело № 757 по описа за 2018 год.

и за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл.145 и сл. от АПК, във вр. с чл.211 от ЗМВР.

            Предмет на оспорване е Заповед рег. № 454з-70/15.03.2018г. издадена от Началник Районно управление – Сунгурларе при ОД на МВР - Бургас, с която, на основание чл.194, ал.2, т.1, чл.197, ал.1, т.2, чл.199, ал.1, т.3 и чл.204, т.4 от ЗМВР, на Д.Д.Р. – младши автоконтрольор в група „Охранителна полиция” при Районно управление - Сунгурларе, е наложено дисциплинарно наказание “писмено предупреждение“ за срок от 3 месеца.

Жалбоподателят Р. оспорва законосъобразността на издадената заповед, като издадена в несъответствие със законовите изисквания, при допуснати съществени процесуални нарушения и неизяснена фактическа обстановка. Иска се отмяна на заповедта.

В съдебно заседание жалбоподателят поддържа жалбата на сочените в нея основания.

Ответникът – Началник Районно управление – Сунгурларе при ОД на МВР - Бургас, не се явява и не взема становище по жалбата.

            Съдът, след като прецени събраните по делото писмени доказателства, обсъди доводите на страните и съобрази разпоредбите на закона, установи следното:

            Жалбата е процесуално допустима за разглеждане, като подадена от надлежна страна, засегната от действието на издадения административен акт и депозирана в предвидения от закона срок.

            Разгледана по същество е основателна.

От Началника на Районно управление – Сунгурларе при ОД на МВР - Бургас е била издадена Заповед № 454з-3/02.01.2018г.,с която, за изясняване на обстоятелства за неспазване на работното време и наличието на данни за извършено нарушение на служебната дисциплина по този повод, е възложено извършването на проверка за изясняване на постъпилите данни, че жалбоподателят Р. преждевременно е напуснал работа на 30.12.2017г.. Определен е служител, който да извърши проверката, както и е разпоредено за резултатите от нея да се изготви писмена справка.

Жалбоподателят Р. е изготвил до началника на Районно управление - Сунгурларе докладна записка рег. № 454р-97/02.01.2018г., в която е посочено, че същият е бил на работа по утвърден седмичен график от 18:00ч. на 29.12.2017г. до 06:00ч. на 30.12.2017г. По време на смяната, съвместно с мл. инспектор Тихомир Стоянов, обслужили едно самостоятелно ПТП с материални щети в района на Ришкия проход и се отзовали на три сигнала за нарушаване на обществения ред. Около 04.30ч. двамата служители, се върнали в сградата на РУ – Сунгурларе, за да може мл. инспектор Д.Р. да регистрира обслуженото ПТП в системата, а мл. инспектор Тихомир Стоянов, да изготви докладни записки за посетените сигнали за нарушаване на обществения ред. Около 05:30ч. на 30.12.2017г. в сградата на РУ - Сунгурларе, пристигнал мл. инспектор М.Янков - мл. автоконтрольор в РУ - Сунгурларе, като жалбоподателят го запознал с оперативната обстановка от изминалото денонощие и констатираните нарушения. Посочено е, че около 05:50 часа на 30.12.2017г., Р. и С. напуснали сградата на Районното управление без да информират новия дежурен Д.Димов относно изминалата смяна и получените сигнали, тъй като последният бил информиран от М.Янков по телефона. Посочено е още, че жалбоподателят е напуснал по-рано работното си място, тъй като е имал здравословни проблеми, а именно – високо кръвно налягане, което налагало приемане на медикаменти.

С докладна записка № УРИ 454р-15/02.01.2018г. от мл.авт-р. М. Янков до началника на РУ – Сунгурларе е посочено, че същият бил на работа по утвърден седмичен график от 06:00ч. на 30.12.2017г. до 18:00ч. на същата дата, като пристигнал в сградата на Районно управление – Сунгурларе около 05:20ч., където установил колегите си Д.Р., Т.Стоянов и В.Пеков. Докато мл. авт-р. Янков попълвал  ежедневна форма на отчет бил информиран от мл. инсп. Р. и мл.инпс. С. относно посещаване на един от сигналите за нарушаване на обществения ред през изминалата смяна, а именно възникнало сбиване в с.Лозарево, както и че има образувано ДП, поради нанесена телесна повреда на лице и понеже не са успели да установят лицата нанесли побоя, Началника на РУ - Сунгурларе е разпоредил служителя от дневната смяна с дежурния по РУ да свършат това. Около 5.40ч., мл. инспектор М. Янков се свързал посредством мобилния си телефон с новия дежурен по РУ инсп. Д. Димов - разузнавач ИП при РУ - Сунгурларе, за да му съобщи разпореденото от Началника на РУ, като му докладва и за оперативната обстановка от изминалото денонощие. Около 05:40 часа мл.авт-р Р. заявил, че ще изкара служебния автомобил, а Д.Р. и Т.Стоянов отговорили, че ще си тръгват, за да спят и същите си тръгнали. Около 05:50ч. в Районното управление пристигнал дежурният по управление – Д.Димов, който попитал къде са колегите от нощната смяна, а Янков отговорил, че същите са си тръгнали, след което запознал Димов още веднъж какво се е случило по време на смяната. В документите относно смяната забелязали, че има и докладна записка за посетен сигнал в с.Садово, където има повреждане и унищожаване, с оглед на което Д.Димов позвънил на жалбоподателя, за да го попита защо са си тръгнали толкова рано, като последният отговорил,че си е тръгнал, защото му се спяло. В последствие Янков и Димов уведомили и колегата КО ППД Д.Чанев, който бил поддържаща смяна и същият се отзовал незабавно в сградата на РУ Сунгурларе, след което били предприети действия по установяване на лицата, участвали във възникналото сбиване в с.Лозарево.

С докладна записка № УРИ 454р-44/02.01.2018г. от Д.Димов – разузнавач ИП при РУ - Сунгурларе до началника на РУ – Сунгурларе е посочено, че за времето от 06:00ч. на 30.12.2017г. до 06:00ч. на 31.12.2017г. същият бил дежурен по управление на територията на РУ - Сунгурларе, като при пристигане в РУ за приемане на дежурството около 05:55ч. на 30.12.2017г. забелязал Т. Стоянов да потегля с личния си автомобил. На место установил  М. Янков, който му заявил, че колегите от нощната смяна - мл.автоконтрольор Д.Р. и мл.инспектор ППД Тихомир Стоянов са си тръгнали, като са му предали, че през изминалата смяна са получили сигнал за бой в механа „Лозарите" в с.Лозарево. След застъпване на смяната, Димов уведомил колегата си Д.Чанев, като работили по установяване лицата, участвали в сбиването в с.Лозарево.

С докладна записка № УРИ 454р-1500/07.02.2018г. от мл.инсп. Тихомир Стоянов до началника на РУ – Сунгурларе е посочено, че същият е бил на работа по утвърден седмичен график от 18:00ч. на 29.12.2017г. до 06:00ч. на 30.12.2017г. По време на смяната мл. инспектор Т.Стоянов, съвместно с жалбоподателя мл. инспектор Д.Р., обслужили едно самостоятелно ПТП с материални щети в района на Ришкия проход и се отзовали на 3 сигнала за нарушаване на обществения ред. Около 04.50ч. двамата се върнали в сградата на РУ – Сунгурларе, за да изготвят докладни записки за посетените сигнали за нарушаване на обществения ред. Около 05:10ч. на 30.12.2017г. в сградата на РУ - Сунгурларе, пристигнал мл. инспектор М. Янков - мл. автоконтрольор в РУ - Сунгурларе, като същият бил запознат с оперативната обстановка от изминалото денонощие и констатираните нарушения. Посочено е, че около 05:50ч. жалбоподателят се обадил на Д.Димов и го уведомил за оперативната обстановка и отработените сигнали по време на дежурството, като му обяснил, че има здравословен проблем и си тръгва по-рано. Стоянов отишъл зад сградата на РУ, за да занесе ключовете на жалбоподателя, които същият забравил в него, след което паркирал автомобила си в непосредствена близост до сградата на РУ, изчакал да стане 06:00ч., след което се прибрал.

С покана рег.№ 454р-1502/07.02.2018г. жалбоподателят бил уведомен, на основание чл.206, ал.1 от ЗМВР, да даде писмени обяснение във връзка с констатирано напускане на работното място преди приключване на дежурството.

За резултатите от извършената проверка е съставена справка рег.№ УРИ 454р-1533/08.02.2018г., съдържаща подробно описание на установените факти, като по същество се възпроизвеждат данните, съдържащи се в горните изготвени от полицейските служители докладни записки. Посочено е, че около 05:50ч. на 30.12.2017г., мл. инспектор Д.Р. напуснал сградата на РУ и се отправил към дома си без да е уведомил по надлежния служебен ред дежурния по управление или Началника на РУ - Сунгурларе. На 17.01.2018г. служителят водещ проверката - ст.инсп. Калев извършил преглед на видеозаписа от камерите, намиращи се в сградата на РУ, от който се установило, че в 05.50ч на 30.12.2017г. мл. инспектор Д.Р. е напуснал сградата на РУ 10 минути преди приключване на дежурството му и се отправил в посока кръстовището на ул. „Хр. Ботев” и ул. „В. Левски”.

            Жалбоподателят Р. е депозирал писмени обяснения до началника на РУ – Сунгурларе, в която отново изложил аналогични факти на тези, съдържащи се в първоначалното подадената от него докладна записка. 

Въз основа на горните фактически данни е издадена процесната  Заповед рег. № 454з-70/15.03.2018г. издадена от Началник Районно управление – Сунгурларе при ОД на МВР - Бургас, в мотивите на която е посочено, че на 30.12.2017г., мл.инсп. Р., в качеството си на служител в наряд, преждевременно напуснал работното си място 10 минути преди приключване на дежурството му. Това е преценено като нарушение на служебната дисциплина по смисъла на чл.194, ал.2, т.1, поради което и на основание чл.199, ал.1, т.6 от ЗМВР, на жалбоподателя Д.Д.Р. – младши автоконтрольор в група „Охранителна полиция” при Районно управление - Сунгурларе към Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи – Бургас, е наложено дисциплинарно наказание “писмено предупреждение“ за срок от 3 месеца.

Заповедта е незаконосъобразна, като при нейното постановяване съдът констатира съществени процесуални нарушения.

В хода на съдебното производство бяха събрани допълнителни доказателства  - Заповед № 8121з-749/24.06.2015г. на министъра на вътрешните работи за утвърждаване на образци на документи по Инструкция рег.№ 8121з-470/27.04.2015г. за организацията на дейността по установяване на дисциплинарни нарушения и налагане на дисциплинарни наказания, събирането и обработката на информация за състоянието на дисциплината и дисциплинарната практика в Министерството на вътрешните работи и Заповед № 8121з-187/07.03.2016г. на министъра на вътрешните работи за изменение на Заповед № 8121з-749/24.06.2015г., заедно с приложения от образец № 1 до образец № 40. Беше приложена и Заповед № 8121з-1252/03.11.2016г. на министъра на вътрешните работи за подобряване на дисциплинарната практика в Министерството на вътрешните работи.

Съгласно т.2.1 от Заповед № 8121з-1252/03.11.2016 г. на министъра на вътрешните работи, дисциплинарнонаказващите органи по чл.204, т.3 и т.4 от ЗМВР следва да възлагат извършване на проверки по сигнали за дисциплинарни нарушения, проверки по чл.205, ал.2 от ЗМВР и дисциплинарните производства от комисии, които не са съставени изцяло от служители от същото звено, в което служителят изпълнява служебните си задължения. В конкретния случай проверката по чл.205, ал.2 от ЗМВР е била възложена на служител Д. Калев, в качеството му на началник група „Охранителна полиция” при Районно управление – Сунгурларе. Жалбоподателят Р. изпълнява служебните си задължения в същото звено, като това безспорно води до нарушение на Заповед №8121з-1252/03.11.2016г.., още повече, че в случая е бил определен само един служител, поради което не може да се обезпечи формиране на комисия, която да не е съставена изцяло от служители от същото звено.

На следващо място съдът не констатира изготвената справка от проверката да е била  сведена до знанието на жалбоподателя. Съгласно чл.18 от Инструкция № 8121з-470 от 27.04.2015 г. за организацията и дейността по установяване на дисциплинарни нарушения и налагане на дисциплинарни наказания, събирането и обработката на информация за състоянието и дисциплината и дисциплинарната практика в Министерството на вътрешните работи, издадена от министъра на вътрешните работи, обн., ДВ, бр.34 от 12.05.2015 г., проверката по чл.205, ал. 2 от ЗМВР приключва с изготвяне на писмена справка, с която държавният служител, срещу когото се извършва проверката, се запознава, което обстоятелство се удостоверява с подпис и отбелязване на дата и час. В конкретния случай, по делото не са налице данни за връчване на справката, респ. върху нея няма подобно отбелязване или друг съставен документ, който да сочи за подобно уведомяване.

Констатира се също и нарушение при поискването на писмени обяснения от служителя. Същите са били поискани с покана с рег. № 454р-1502/07.02.2018г. Към тази дата справката от проверката все още не е била изготвена, тъй като тя носи дата от следващия ден – 08.02.2018г., т.е. служителят е бил поканен да даде обяснения за факти, които все още не са му били предявени, с които той все още не се е запознал, а както се посочи по-горе няма и данни, които да сочат това запознаване.

Отделно от това, по приложението на материалния закон не става ясно защо дисциплинарнонаказващият орган се е позовал на хипотезата на чл.194, ал.2, т.1 от ЗМВР, съгласно която дисциплинарно нарушение е неизпълнение на разпоредбите на този закон и на издадените въз основа на него подзаконови нормативни актове, на заповедите и разпорежданията на министъра на вътрешните работи, заместник-министрите и главния секретар на МВР и на преките ръководители. В мотивите на заповедта е посочено, че е налице неизпълнение на разпоредбите на закона и на подзаконови нормативни актове, но кои са нарушените разпоредби и подзаконови актове не става ясно.

На основание изложените мотиви оспорената заповед следва да бъде отменена като незаконосъобразна, като разноски не са поискани, поради което такива не се присъждат.

Така мотивиран и на основание чл. 172, ал.2 от АПК, Бургаският административен съд,

 

РЕШИ:

 

            ОТМЕНЯ Заповед рег. № 454з-70/15.03.2018г. издадена от началника на Районно управление – Сунгурларе при ОД на МВР – Бургас.

 

            Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                     СЪДИЯ: