О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 765            Година 05.04.2013              Град Бургас

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, на пети април две хиляди и тринадесета година, в закрито заседание, в състав:

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 ЧЛЕНОВЕ: 1.ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

              2.ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар

Прокурор

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева частно касационно наказателно административен характер дело номер 757 по описа за 2013 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.229 и сл. от АПК, във връзка с чл.63, ал.2 от ЗАНН.

Образувано e по частна жалба на Т.Н.Т., ЕГН **********,***, против протоколно определение № 46 от 18.02.2013г., постановено по н.а.х.д. № 920/2012г. по описа на Районен съд гр.Несебър, с което е прекратено производството по делото. Счита обжалваното определение за неправилно и незаконосъобразно и моли да бъде отменено.

Ответникът – Началник на РУП-МВР Несебър, не изразява становище по частната жалба.

Административен съд Бургас намира, че частната жалба е процесуално допустима като подадена в срока предвиден в чл.230 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество жалбата е основателна.

С обжалваното определение Районен съд гр.Несебър е прекратил производството по н.а.х.д.№ 920/2012г., което е било образувано по оспорване на наказателно постановление № 186/27.03.2012г. издадено от Началник на РУП-МВР Несебър. За да постанови определението си съдът е приел, че сезиращата жалба е просрочена. На жалбоподателя е било указано да представи доказателства, че жалбата е подадена в срок, като от него е представен опис на писма, изготвен и подписан от Т.Т. в качеството му на управител на „Викинг-Н.” ЕООД. Съдът е приел, че така представения документ не се ползва с достоверна дата. От приложените касова бележка, разписка и фактура не става ясно кой е адресата на изходящата кореспонденция, нито какво е нейното съдържание. На представените обратни разписки е отразена дата 08.10.2012г. и дори да се приеме, че с някой от тях е изпратена жалбата, то тя е просрочена, а наказателното постановление е влязло в сила с изтичане на срока за обжалване – 05.10.2012г.

Производство по частната жалба на основание на чл.63 от ЗАНН се развива по реда на АПК. Съгласно чл.218, във връзка с чл.236 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на  обжалваното определение с материалния закон, съдът следи служебно.

Наказателно постановление № 186/27.03.2012г. издадено от Началник на РУП-МВР Несебър е надлежно връчено на жалбоподателя на 28.09.2012г., видно от оформената към него разписка. Предвидения в чл.59, ал.2 от ЗАНН, седмодневен срок за обжалване на наказателното постановление в случая изтича на 05.10.2015г. - петък,  работен ден, като жалбата е входирана в РУП Несебър на 08.10.2012г.

От частния жалбоподател се твърди, че жалбата срещу наказателното постановление е изпратено по пощата с обратна разписка на 05.10.2012т., тоест в предвидения от законодателя срок.

Пред първоинстанционния съд е представена единствено жалбата, но не и пощенския плик с който е постъпила тя. Ето защо с разпореждане от 25.03.2013г. е задължен Началника на РУП Несебър, в 7-дневен срок от уведомяването да представи пощенски плик или копие от него, с който е постъпила жалбата срещу наказателно постановление № 186/27.03.2012г.. В указания срок е постъпил съответния пощенски плик, на който е поставеното датно клеймо с дата 05.10.2012г..

С оглед посочената дата на изпращане на представения пощенски плик,  следва да се приеме, че сезиращата първоинстанционния съд жалбата е изпратена по пощата на 05.10.2012г., тоест в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН и не е просрочена. Ето защо, определението с което е прекратено производството по делото следва да бъде отменено и делото да бъде върнато за продължаване на съдопроизводствените действия и разглеждане на жалбата по същество.

Мотивиран от горното, Административен съд гр.Бургас, ХІV-ти състав

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯ определение № 46 от 18.02.2013г., постановено по н.а.х.д. № 920/2012г. по описа на Районен съд гр.Несебър.

ВРЪЩА делото на Районен съд гр.Несебър за продължаване на съдопроизводствените действия.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

                                                                                                  2.