Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                                                             

  1155          /12.06.2018 година, град Бургас

 

Административен съд - Бургас, на седми юни две хиляди и осемнадесета година, в открито заседание, в състав:

                                                                                   

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Павлина Стойчева

ЧЛЕНОВЕ: Даниела Драгнева  

Веселин Енчев

 

при секретар Г.С. и прокурор Христо Колев

разгледа докладваното от съдия Енчев адм. дело № 756/2018 година 

 

            Производството по чл.63 ал.1 от ЗАНН във връзка с глава ХІІ от АПК.

            Образувано е касационна жалба, подадена от процесуален представител на Комисията за защита на потребителите против решение № 215/19.02.2018 година по н.а.х.д. № 5828/2017 година на Районен съд – Бургас (РС), с което е отменено наказателно постановление № К - 039513/30.08.2017 година на член на КЗП (НП).

            С НП, на С.П.Я. в качеството ѝ на ЕТ „Ясина – С.Я.“ – Бургас с ЕИК 203745784, за нарушение на чл. 6 ал.3 от Закона за електронната търговия (ЗЕТ), на основание чл.24 ал.2 от ЗЕТ, е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева.

            Касаторът оспорва решението с аргументи за неговата неправилност.  Претендира, че нарушението, описано в НП, което РС е отменил, е установено по несъмнен начин и отговорността на търговеца е била ангажирана законосъобразно. Иска отмяна на решението и потвърждаване на НП.

            Ответникът излага мотиви за неоснователност на жалбата.

            Прокурорът пледира неоснователност на касационната жалба.

            Касационната жалба е процесуално допустима – подадена е в срок и от съответната надлежна страна.

            Разгледана по същество, тя е неоснователна.

            С НП търговецът е санкциониран за това, че на 28.11.2016 година е изпратил от електронен адрес gamatrade@abv.bg до електронен адрес office@performance99.com, собственост на „Дидо 99“ЕООД, непоискано търговско съобщение, въпреки че получателят е бил лице, вписано в регистъра на електронните адреси на юридическите лица, които не желаят да получават такива съобщения.

            За да постанови оспореното решение, РС е приел, че от фактите по делото нарушението не е доказано.

            Настоящият съдебен състав споделя мотивите на РС относно неустановеността на авторството на нарушението и по приложението на закона.

            Съгласно чл. 6 ал.3 от ЗЕТ,  забранява се изпращането на непоискани търговски съобщения на електронни адреси, вписани в регистъра по ал. 2. Нормата на чл. 24 ал.1-2 от ЗЕТ предвижда, че доставчик на услуги, който извърши или допусне извършването на нарушение по чл. 6, ал. 1, 3 или 4, се наказва с глоба в размер от 250 до 1500 лв., ако деянието не съставлява престъпление. В случаите по ал. 1 на юридическото лице или едноличния търговец се налага имуществена санкция в размер от 500 до 2000 лв..

            В административнонаказателното производство по сигнала, подаден от „Дидо 99“ ЕООД, администрацията не е установила по несъмнен начин лицето, изпратило непоисканото съобщение. След като едноличният търговец е оспорил твърдените факти – че именно той е изпратил съобщението, то служителите на КЗП или други лица – по тяхно възложение, е следвало да извършат проверка в mail server-а, изпращащ/получаващ електронните писма, кой е ползвателя на IP адреса, посочен в хедъра на съобщенията. Единствено така би могло да се установи по категоричен начин кое е лицето, изпратило електронното съобщение, съответно – да бъде ангажирана отговорността му по чл. 24 ал.2 от ЗЕТ. Доколкото такива изследване не е било извършено от администрацията на наказващия орган, РС обосновано е отменил НП.

            Решението следва да се остави в сила.

            С оглед на изложеното, на основание чл. 221 ал.1 от АПК, във връзка с чл. 63 ал.1 изр.ІІ от ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И

 

            ОСТАВЯ В СИЛА решение № 215/19.02.2018 година по н.а.х.д. № 5828/2017 година на Районен съд – Бургас.

 

            Решението е окончателно.

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                   ЧЛЕНОВЕ: