О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е №663

 

град  Бургас,  18.04. 2017 година

 

Административен съд гр. Бургас, четвърти състав, на осемнадесети април 2017 година, в закрито заседание в състав:

                                     СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА                                   

като разгледа, докладваното от съдия Радикова административно дело № 756 по описа за 2017г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по искова молба, подадена от А.Е.М., ЕГН ********** против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София, с правно основание чл.284, ал.1  от ЗИНЗС, с която се претендира заплащане на обезщетение за причинени неимуществени вреди в размер на 200лв.на ден за периода 12.04.2013г.- 22.03.2014г.. 

С разпореждане от 23.03.2017 г. съдът е оставил без движение исковата молба и е указал на ищеца да отстрани нередовностите по същата- в едноседмичен срок от получаването на съобщението да посочи периода, за който претендира присъждане на обезщетение; какъв размер на мораторната лихва претендира за всяка от твърдяните вреди / от датата на увраждането до датата на завеждане на настоящата искова молба/; да представи доказателства за внесена държавна такса в размер на 10.00 лева по сметка на Административен съд-Бургас. Предупреждил е ищеца, че при неизпълнение на горните указания в срок исковата молба ще бъде върната, а делото прекретано.

По отношение искането за предоставяне на правна помощ, съдът е указал на ищеца да представи декларация, удостоверяваща имущественото му състояние и съдържаща данни за семейно и имотно състояние, получаване трудови доходи или средства от друг източник и го е предупредил, че при неизпълнение на това указание правна помощ няма да бъде предоставена.

Съобщението  е получено лично на 03.04.2017.

На 6.04.2017. по делото е постъпил „писмен отговор“ от А.Е.М., в който е посочен периода, за който се претендира обезщетение и размера на последното.

Дължимата държавна такса не е внесена.

Не е направено и искане за освобождаване от такси и разноски по делото.

Съдът намира, че са налице условията на чл.129, ал.3 от ГПК във вр. с чл.144 от АПК, за връщане на исковата молба и прекратяване на съдебното производство по адм.д. №756/2017г., поради неотстраняване на нередовностите на исковата молба в срок, което е процесуална пречка за продължаване на съдопроизводството по делото.

По изложените съображения и на основание чл.129, ал.3 от ГПК, във вр. с чл.128, т.2 от ГПК във вр. с чл.144 от АПК и чл.204, ал.1 и 2 от АПК, съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

                ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 756/2017г. по описа на Административен съд гр.Бургас.

ВРЪЩА искова молба, подадена от А.Е.М., ЕГН ********** против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София, с правно основание чл.284, ал.1  от ЗИНЗС, с която се претендира заплащане на обезщетение за причинени неимуществени вреди в размер на 200лв.на ден за периода 12.04.2013г.- 22.03.2014г., като нередовна.

Определението, може да бъде обжалвано с частна жалба пред ВАС на РБългария в 7-дневен срок от съобщаването му.

 

 

                                                   СЪДИЯ: