Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 1327           Година  20.07.2012              Град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, ХV-ти състав, на пети юли две хиляди и дванадесета година, в публично заседание, в състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: Станимир ХРИСТОВ

                                                                ЧЛЕНОВЕ:  1. Даниела ДРАГНЕВА

                                                                                          2. Чавдар ДИМИТРОВ

 

Секретаря: Г.Ф.

Прокурор: Тиха Стоянова

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева касационно наказателно административен характер дело номер 756 по описа за 2012 година и за да се произнесе, взе предвид следното:        

Производството по делото е образувано по касационна жалба подадена от Директора на ТД на НАП гр.Бургас срещу решение № 252/10.02.2012г. постановено по н.а.х.д. № 4599 по описа за 2011г. на Районен съд гр.Бургас. Счита, че съдът правилно е изяснил фактическата обстановка, но не споделя мотивите за допуснато съществено процесуално нарушение, довели до отмяна на издаденото НП. Оспорва изводите на съда за приложимост на чл.34 от ЗАНН, като счита, че 3-месечният срок за съставяне на АУАН започва да тече от момента, в който органът е узнал кой е нарушителя, а не от момента, в който е могъл или е бил длъжен да узнае. Счита, че нарушителят е щателно издирен и не е нарушено правото му на защита, като намира аргументите на съда в тази насока за неоснователни. Иска се отмяна на съдебния акт и решаване на делото по същество, като се потвърди издаденото НП.

Ответникът – „ЕС” ООД, гр.Бургас с ЕИК ***, редовно уведомен, се представлява от управителя С.П.Б., който оспорва жалбата като неоснователна и моли да бъде оставено в сила първоинстанционното съдебно решение, като правилно и законосъобразно.

 Прокурорът от Окръжна прокуратура гр.Бургас дава заключение за оставяне в сила на съдебния акт.

Административен съд Бургас намира, че касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срока по чл.211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

С обжалваното решение Районен съд гр.Бургас е отменил наказателно постановление № 33320-О-0015919/15.06.2011г., издадено от директора на дирекция „Обслужване” при ТД на НАП гр.Бургас, с което за нарушение на 92, ал.2 от ЗКПО, на основание чл.261, ал.1 от с.з. на ответника по касация е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева. За да отмени наказателното постановление съдът е приел, че административнонаказателно производството изначално не е следвало да бъде образувано. Посочено е, че АУАН е съставен след изтичане на тримесечният срок, предвиден в разпоредбата на чл.34, ал.1 от ЗАНН от откриване на нарушителя, при погасена вече правна възможност на наказващия орган да ангажира отговорността му. Съдът е намерил, че констатирания порок влече след себе си незаконосъобразност на цялото административнонаказателно производство, в това число и на наказателното постановление, което налага неговата отмяна, без да се изследва въпросът налице ли е извършено нарушение. От друга страна, като допълнителен мотив за отмяната на наказателното постановление, съдът е посочил, че то е издадено и след изтичане на 6 – месечния срок по чл.34, ал.3 от ЗАНН от съставяне на акта.

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съгласно чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на  обжалвано то решение с материалния закон, съдът следи служебно.

Безспорно, спазването на предвидените в закона срокове за ангажиране административнонаказателната отговорност на нарушителя е предпоставка за законосъобразното развитие на производството по реализирането и. Неспазването на същите представлява съществено нарушение на административно производствените правила, което опорочава издаденото наказателно постановление в степен, обуславяща неговата отмяна.

С оспореното наказателно постановление, на ответника по касация е вменено нарушение на чл.92, ал.2 ЗКПО, за това, че не е подал данъчна декларация по ал.1 за финансовата 2007г. Съгласно сочената за нарушена разпоредба, данъчната декларация се подава от данъчно задължените лица в териториалната дирекция по данъчна регистрация до 31 март на следващата календарна година. В настоящия случай, правилно е установено от първоинстанционния съд, че отговорността на задълженото лице е ангажирана в противоречие с правилото на чл.34, ал.1, изр.второ, предл.първо от ЗАНН, според което не се образува административнонаказателно производство, ако не е съставен АУАН в продължение на три месеца от откриване на нарушителя. Крайният срок за изпълнение на задължението по чл.92, ал.2 от ЗКПО е бил 31.03.2008г., като на 01.04.2008г. е моментът, от който нарушителят става известен на административнонаказващия орган, а дали административният орган “ще узнае” този факт е въпрос на полагане на дължимата грижа в разумни срокове. Органът разполага с тримесечен срок да състави АУАН за установяване на извършеното нарушение, като този срок изтича на 01.07.2008г., а АУАН, въз основа на който е издадено оспореното наказателно постановление е съставен на 20.11.2008г., т.е. след изтичане на срока по чл.34, ал.1, изр.второ, предл.първо от ЗАНН.

С оглед изложеното и на основание  чл.221, ал.2 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, обжалваното решение, като правилно и законосъобразно, следва да бъде оставено в сила.

Мотивиран от горното, Административен съд гр.БУРГАС,

 

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 252/10.02.2012г. постановено по н.а.х.д. № 4599 по описа за 2011г. на Районен съд гр.Бургас.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                         ЧЛЕНОВЕ: 1.                          2.