О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

№785                             03.05.2016 година                                            гр.Бургас

 

 

Административен съд Бургас                                                                                         VІІ състав

на трети май                                                                          две хиляди и шестнадесета година

В закрито заседание в следния състав:

 

       Председател:…Румен Йосифов

Секретар: Сийка Хардалова,

като разгледа докладваното от съдия Румен Йосифов,

административно дело № 755 по описа за 2016 година, за да се произнесе взе пред вид следното:

 

 

Производството по делото е образувано по повод постъпила жалба от „Югоизточно държавно предприятие“ ДП (ЮИДП), ЕИК-201617654, със седалище и адрес на управление:  гр.Сливен 8800, ул.Орешак №15а, представлявано от директора инж. П.И.В., чрез пълномощника юрисконсулт Ю.Ч., против заповед № 18-1557/25.02.2016г. на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК)-Бургас. С оспорената заповед е одобрено изменението в кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Черноморец, общ.Созопол, състоящо се в: 1.Нанасяне на нови обекти в КККР: а).поземлен имот с идентификатор 81178.46.58, площ: 2589136кв.м., начин на трайно ползване: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на  Община Созопол; б).поземлен имот с идентификатор 81178.46.59, площ: 1396кв.м., начин на трайно ползване: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на  Държавата; предоставено право на ползване на Министерство на отбраната; в).поземлен имот с идентификатор 81178.46.60, площ: 232647кв.м., начин на трайно ползване: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на  Държавата; предоставено право на ползване на Министерство на отбраната; г).поземлен имот с идентификатор 81178.46.61, площ: 49068кв.м., начин на трайно ползване: широколистна гора, собственост на  Държавата чрез МЗХ; 2.Заличени обекти в КККР: а).поземлен имот с идентификатор 81178.46.40, площ: 50070кв.м., начин на трайно ползване: широколистна гора, собственост на  Държавата чрез МЗГ-НУГ; б).поземлен имот с идентификатор 81178.46.45, площ: 2822176кв.м., начин на трайно ползване: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на  Община Созопол;

Жалбоподателят обоснована правния си интерес от оспорване на процесната заповед с обстоятелството, че с нея се засягат поземлени имоти – горска територия, находящи се в териториалния обхват на дейност на ЮИДП, както и с извършено със заповед № РД-49-424/29.01.2011г. упълномощаване на директорите на държавни горски предприятия да представляват министъра на земеделието и храните пред АГКК във връзка с измененията на кадастралната карта и кадастралните регистри.

Съдът, с оглед твърденията на жалбоподателя и приложените по делото писмени доказателства, намира жалбата за процесуално недопустима. Съображенията са следните:

С оспорената заповед № 18-1557/25.02.2016г. на началника на СГКК-Бургас е одобрено изменение в кадастралната карта и кадастрални регистри, касаещо имоти държавна собственост, с трайно предназначение горска територия.

По делото е приложена заповед № РД-49-424/29.01.2011г., с която министърът на земеделието и храните е упълномощил директорите на държавни горски предприятия да го представляват пред Агенцията по геодезия, картография и кадастър, във връзка с приемане и/или изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри. Имотът, предмет на оспорената заповед, безспорно попада в териториалния обхват на ЮИДП и следователно директорът на това предприятие е надлежно упълномощен да представлява МЗХ, но само в производството пред административния орган.

За настоящото съдебно производство обемът на представителната власт, предоставена със заповед № РД-49-424/29.01.2011г., е ирелевантен, доколкото при депозиране на жалбата директорът не действа от името на министъра, а като представител на държавното предприятие. Последното от своя страна не разполага със самостоятелни права да оспори заповедта – не е в кръга на визираните от нормата на § 1, т.13 от ДР на ЗКИР лица – собственици или носители на други вещни права върху недвижимия имот, чиито права се засягат от изменението на кадастралната карта, няма данни и за делегиране на такива правомощия от министъра на земеделието и храните.

При анализ на нормите, съдържащи се в Глава десета "Държавни предприятия" на Закона за горите се установява, че ЮИДП може да предявява самостоятелно права пред съд, но само в рамките на компетентността си. Компетентността на ЮИДП не включва възможността за обжалване пред съд на заповеди за изменения на кадастралната карта и кадастралните регистри, касаещи горски имоти държавна собственост. Основание за този извод дава нормата на чл.27, ал.6 от Закона за горите, в която е предвидено изрично, че по дела, които се отнасят до горски територии - държавна собственост, държавата се представлява пред съда от министъра на земеделието и храните или от оправомощено от него длъжностно лице. Това означава, че активно легитимиран да обжалва процесната заповед, издадена на основание чл.54, ал.4 от ЗКИР, е Министърът на земеделието и храните, а не териториалното поделение ЮИДП.

Основен принцип в съдебното административно производство е принципът на диспозитивното начало. Съдебното производство, съгласно чл.126 от АПК, започва по искане на заинтересовано лице или на прокурора в определените от АПК или друг закон (чл.27, ал.6 от ЗГ във връзка с чл.54, ал.6 от ЗКИР) случаи. Съдът е длъжен да разгледа подадената до него жалба, но не може служебно да замени оспорващия. Единствената възможност е да прекрати съдебното производство, ако прецени, че оспорващият е неправосубектен и няма правен интерес от оспорването.

Това налага да се приеме, че жалбата е подадена от ненадлежна страна. Правата на жалбоподателя не са засегнати с оспорената пред съда заповед и следователно за него липсва правен интерес от оспорването й. Правният интерес е абсолютна процесуална предпоставка, за която съдът следи служебно. Липсата му обуславя недопустимост на производството, поради което жалбата на ЮИДП следва да се остави без разглеждане, а производството по делото да се прекрати.

Мотивиран от горното, на основание чл.159, т.4 от АПК съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на „Югоизточно държавно предприятие“ ДП (ЮИДП), ЕИК-201617654, със седалище и адрес на управление:  гр.Сливен 8800, ул.Орешак №15а, представлявано от директора инж. П.И.В., чрез пълномощника юрисконсулт Ю.Ч., против заповед № 18-1557/25.02.2016г. на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър -Бургас.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 755/2016г. по описа на Административен съд Бургас.

Определението може да се обжалва пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщението.

 

 

 

 

СЪДИЯ: