ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 01.11.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На първи ноември                                            две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                              председател: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор: Величка К.а

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 754 по описа за  2016 година.                     

На именното повикване в 14:57 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ – „ГМК 1” АД, редовно призован, представлява се от адв. С.К., с представено по делото пълномощно.

          ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ - Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”, редовно призован, представлява се от юрисконсулт К., с представено пълномощно по делото.

          За Окръжна прокуратура – Бургас се явява прокурор К.а.

          В залата се явява и вещото лице С.В.А..

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Съдът ДОКЛАДВА, че в изпълнение на протоколно определение вещото лице А. е депозирало по искането от процесуалния представител на ответника лихвени листи, ползвани от него за изчисляване на лихвения процент. 

 

адвокат К.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приемат лихвените листи.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Имам няколко въпроса към вещото лице.

Въпрос на ЮРИСКОНСУЛТ К.: Моля да кажете дали при представянето на първото заключение и при сегашното представяне на лихвените листи сте използвали един и същ ел. калкулатор?

 

Отговор на вещото лице: В представените лихвени листи е използван друг калкулатор за изчисляване на лихвата, по причина, че при изготвяне на заключението и изчисляване на лихвите съм използвала калкулатор, който не дава възможност да се разпечатат лихвените листи. В изпълнение указания на съда, за да разпечатам лихвените листи съм използвала друг ел. калкулатор, който дава отклонение в стотинки при изчисляване на лихвите, като общото отклонение е в размер на 2.07 лв. в по-малко от изчисленото съгласно приложените лихвени листи. Ако съдът прецени, че следва да взема предвид сумата по лихвени листи, то същата следва да е по размер 23 554.92 лв. Това е сумата, която аз приемам като конкретен размер на дължима за периода лихва.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Нямам други въпроси към вещото лице. С оглед така направеното уточнение моля да приемете заключението.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам въпроси. Да се приеме заключението на вещото лице.

 

 С оглед изчерпване на въпросите към вещото лице и по експертизата, съдът

О П Р Е Д Е Л и

 

приема заключението на вещото лице С.В.А., на което определя възнаграждение в размер на 250.00 лв., платими от внесения депозит. (изд. Р.К.О - 250.00 лв.- 01.11.2016 г.)

 

адвокат К.: Нямам доказателствени искания. Единствено Ви моля във връзка с приетото заключение на вещото лице да ми дадете възможност да изменя иска по размер.

 На основание чл. 214, ал.1 от ГПК, във връзка с чл. 144 от АПК и депозираното и прието от съда заключение на вещото лице увеличавам предявения от доверителя ми иск относно вредите, като лихвата за забава от 23 313.77 лв. се покачва на 23 554.92 лв.

С оглед на така направеното увеличение общият размер на исковата претенция е 99 908.58 лв. Съобразил съм при увеличението на иска разликата от 2.07 лв. като претендирам по-малката сума.

Да се приключи събирането на доказателства.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

С оглед становището на страните и поради изчерпване на доказателствените им искания съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

адвокат К.: Моля да уважите предявения иск тъй както е изменен в днешно съдебно заседание по отношение на размера. В настоящето производство се установи, че тонажни корабни такси са събирани от доверителя ми без ответника да е предоставял насрещната услуга по поддържане на подходния канал и акваторията на пристанище „Бургаски корабостроителници южен кей – Л“.

 Моля да ми присъдите разноските по делото като предоставям списък на разноските и доказателство за реалното заплащане на адвокатското възнаграждение - фактура и извлечение от банкова сметка.

Моля да ми предоставите срок за изготвяне и представяне на подробни писмени бележки.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Считам, че предявеният иск е недопустим. В случай, че приемете, че е допустим, то същият се неоснователен. Според нас реда, по който ищецът трябва да търси своята защита не е по реда на ЗОДОВ, а по общия исков ред. Считам, че тъй като съгласно разпоредбата на закона пристанищни такси се дължат за осигуряване на достъп до пристанище, то такъв достъп е бил осъществен.

Подробни съображения ще изложа в писмени бележки. Претендирам присъждане на съдебно-деловодни разноски, изразяващи се в юрисконсултско възнаграждение. Правя възражение за прекомерност на размера на възнаграждение на колегата.

 

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че тонажните корабни такси са изчислени на база законни основания, поради което считам, че предявеният иск е неоснователен и не следва да бъде уважен.

 

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Предоставя  възможност на процесуалните представители на страните в 10-дневен срок, считано от днес, да изготвят и представят по делото подробни писмени бележки по същество на спора.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 15,13 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: