ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 28.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и осми юни                       две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор: ГАЛЯ МАРИНОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 754 по описа за 2016 година

На именното повикване в 13:50 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ – „ГМК 1” АД, представлявано от В.К., редовно призован, представлява се от адв. С.К., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ - Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”, редовно призован, представлява се от юрисконсулт К. и юрисконсулт К., с представени пълномощни от днес.

За Окръжна прокуратура – Бургас се явява прокурор Маринова.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и като взе предвид, че липсват процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА: 

         Делото е образувано по повод искова молба от „ГМК 1” АД против Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” с правно основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ във връзка с чл. 203, ал. 1 от АПК, в която искова молба е формулирано искане да бъде осъдено ДП „Пристанищна инфраструктура” да заплати на ищеца обезщетение за причинени от незаконосъобразни действия вреди в общ размер на 99 667.43 лв., от които 76 353.66 лв. главница и лихва за забава в размер на 23 313.77 лв., както и лихва за забава от предявяването на исковата молба до окончателното изплащане на главницата.

 

         АДВ. К.: Поддържам така предявения иск. Моля да приемете писмените доказателства, които са приложени към исковата молба.

Моля да уважите направените с исковата молба доказателствени искания, а именно да задължите ответника ДП „Пристанищна инфраструктура” да представи инвестиционните програми на държавното предприятие от 2008-2013 г., както и справка за извършените драгажни работи в подходния канал и акваторията на пристанището с регионално значение на „Бургаски корабостроителници - Южен кей – Л” за периода 2008-2013 г.

 Поддържам искането за назначаване на съдебно-счетоводна експертиза за изчисляване на дължимите лихви ако счетете, че има необходимост от специални знания.

         ЮРИСКОНСУЛТ К.: Оспорваме исковата молба. Подали сме писмен  отговор в срок, който поддържаме.

Възразяваме срещу назначаването на съдебно-счетоводна експертиза, както и срещу останалите доказателствени искания на ищеца. Считаме, че писмените доказателства приложени към исковата молба са неотносими към предмета на делото, както и искането да бъде задължено ДП „Пристанищна инфраструктура” да представи инвестиционните програми още повече, че то касае по-дълъг период от периода, за който се претендират обезщетения от ищеца.

         ЮРИСКОНСУЛТ К.: Поддържам казаното от юрисконсулт К..

ПРОКУРОРЪТ: Считам предявеният иск за процесуално допустим. Нямам възражение по така направения доклад. Моля да приемете представените с исковата молба доказателства.

По отношение на т. І на исковата молба, считам същите за допустими и относими към предмета на доказване предвид това, че те касаят твърдението в исковата молба дали ответникът е събирал незаконосъобразно тонажни такси, тъй като не е предоставил насрещната услуга, а именно поддържане на акваторията и подходните канали към тези пристанища.

По отношение на второто доказателствено искане за допускане на съдебно-счетоводна експертиза, предоставям на съда.

 

         Съдът с оглед заявеното от страните становище и формулираните доказателствени искания по доказателствата

 

         О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представените с исковата молба документи като писмени доказателства по делото.

 

         По отношение формулираните в исковата молба доказателствени искания, съдът намира следното:

         По повод формулираното в т. І доказателствено искане, съдът намира същото за процесуално допустимо и относимо към предмета на спора. Анализът на заявените в исковата молба твърдения обосновава извод, че ищецът заявява отрицателен факт, а именно непредоставяне на дължими от държавното предприятие дейности по поддържане на акваторията и подходните канали на тези пристанища. В този смисъл и с оглед заявения от ищеца отрицателен факт, в тежест на ответника е да ангажира доказателства в подкрепа на положителния факт, а именно предоставяне на дължимите дейности. В този смисъл формулираното от ищеца искане да бъде задължено държавното предприятие в качеството му на ответник да ангажира доказателства, от които да е видно, че действително тези дейности са осъществявани в периода 2008-2013 г., съдът намира за основателно.

По изложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ЗАДЪЛЖАВА ответника – ДП „Пристанищна инфраструктура”, в 14-дневен срок считано от днес, да представи за прилагане по делото на инвестиционните програми на ДП „Пристанищна инфраструктура” за 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 и 2013 г., както да представи и справка за извършените драгажни работи свързани с поддържане на подходния канал и акваторията на пристанище за транспорт с регионално значение „Бургаски корабостроителници - Южен кей – Л” за периода 2008-2013 г. с оглед доказване на положителния факт относно извършените дължими дейности.

Съдът ПРЕДОСТАВЯ ВЪЗМОЖНОСТ на ответника да ангажира и други доказателства удостоверяващи това относимо към предмета на спора обстоятелство.

         По отношение на искането за допускане и изготвяне на съдебно-счетоводна експертиза, която да отговори на конкретно формулирани в исковата молба въпроси, касаещи изчисляване на лихвата по заявената искова претенция, съдът намира така заявеното доказателствено искане за процесуално допустимо.

         По изложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДОПУСКА изготвянето на съдебно-счетоводна експертиза, вещото лице по която след като се запознае с материалите по делото и извърши необходимите изчисления, да отговори на въпросите формулирани в исковата молба (лист 9).

         ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит по така допуснатата съдебно-счетоводна експертиза в размер на 250 лв., платими от ищеца в 7-дневен срок считано от днес, в който срок по делото следва да бъде представен платежен документ, удостоверяващ извършеното плащане.

         ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице С.А., която следва да бъде уведомена за изготвяне на заключението след представяне на доказателство за внесения предварителен депозит.

 

         С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 20.09.2016 г. – 14,40 ч., за която дата и час страните са редовно призовани.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,04 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: