ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 20.09.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесети септември                             две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 предеседател: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор: Галя Маринова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 754 по описа за  2016 година.                     

На именното повикване в 14:40 часа се явиха:

 

           ИЩЕЦЪТ – „ГМК 1” АД, редовно призован, представлява се от адв. С.К., с представено по делото пълномощно.

          ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ - Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”, редовно призован, представлява се от юрисконсулт К. и юрисконсулт К., с представени пълномощни по делото.

          За Окръжна прокуратура – Бургас се явява прокурор Маринова.

          В залата се явява и вещото лице С.В.А..

 

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Съдът ДОКЛАДВА, че с молба от 13.07.2016 г. ответното Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” е представило с искане за прилагане като доказателства на подробно описаните в молбата документи.

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза, изготвена от вещото лице С.А.. Заключението е депозирано на 12.09.2016 г. – т.е. в законоустановения 7-дневен срок по чл. 199 от ГПК.

 

Адв. К.: Запознат съм с представените писмени документи. Да се приемат. Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Считам, че в днешно съдебно заседание заключението не следва да бъде изслушано, тъй като на практика в него липсва констативно съобразителна част, липсват данни за това какви изчисления е извършвало вещото лице при определяне на дължимото. Считам, че трябва да бъде дадена възможност на вещото лице да допълни заключението. Считам, че в днешно съдебно заседание за вещото лице ще бъде трудно да посочи съответния лихвен процент относим към съответния период за всяка от сумите.

 

ПРОКУРОРЪТ: Моля да приемете представените от ответника писмени доказателства. Да бъде изслушано заключението на вещото лице. Считам, че вещото лице е  съобразило констативната част и в случай, че възникнат  въпроси относно заключението на вещото лице, то е това, което следва да определи дали би могло да отговори, или се нуждае от време да изготви допълнително заключение.


 

С оглед становището на страните и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

приема представените с нарочна писмена молба (лист 121 от делото) от страна на ответното Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” документи по нарочен опис като писмени доказателства по делото.

пристъпва към разпит на вещото лице, на което снема самоличност, както следва:

С. В. А.-  ** години, българка, български гражданин, неосъждана, без дела и родство със страните.

Вещото лице предупредено за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

Вещото лице: Доколкото разбирам ответната страна желаят към заключението да бъдат приложени лихвени листи. Изчисляването на лихвите не съм извършила ръчно, а използвах калкулатор за изчисляване на законната лихва, в който е заложен основният лихвен процент, който аз не съм въвеждала ръчно. Единственият начин, за да покажа какъв е основният лихвен процент във всеки един период, е да приложа разпечатка от лихвените листи, които излизат като разпечатка. Не съм го направила, защото сметнах, че това ще утежни делото прекалено много, прилагайки разпечатка на лихвените листи, който всеки един би могъл да въведе в калкулатора и да сравни. По тази причина не съм ги приложила.

 

Адв. К.: Нямам въпроси. Да се приеме заключението на вещото лице. По отношение на възражението на процесуалния представител на ответника моля да имате предвид, че зададените въпроси, на които е отговорило вещото лице, не предполагат прилагане към заключението на лихвени листи, от които да е видно точния лихвен процент. Вещото лице е отговорило на зададени въпроси. Обичайна практика на съдилищата е да не се прилагат към съдебно-счетоводна експертиза лихвени листи. Да се приеме заключението.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Считам, че не следва да се приема заключението по простата причина, че електронният калкулатор на лихвите е достъпен за всички, но въпреки това са необходими специални знания, които да посочат конкретния лихвен процент, приложим за съответния период. По начина, по който са представени цифрите в експертизата те не дават сведения за това и възможност на съда и страните да проверят дали вещото лице правилно е сметнало тези лихви  и по какъв начин. Да не се приема заключението.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам въпроси. Да се приеме заключението на вещото лице.

 

 

Съдът, с оглед на направеното от процесуалния представител на ответното предприятие възражение и като се запозна със заключението на вещото лице, Счита за необходимо да укаже на вещото лице, че за яснота относно формиране на описаните от него изводи е необходимо прилагане на лихвени листи, от които да се установи съответния лихвен процент, използването на който е формирал крайния резултат, съставляващ размера на лихвата.

 

По изложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

указва на вещото лице до следващо съдебно заседание да представи за прилагане по делото лихвени листи, удостоверяващи конкретния използван от вещото лице лихвен процент, формирали крайния резултат.

По приемане на заключението на вещото лице съдът ще се произнесе след представяне на указаните лихвени листи.

Съдът, запознавайки се с представените от ответното Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” писмени доказателства, намира, че в голямата си част същите са неотносими към предмета на спора. По делото са представени Инвестиционни програми на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” за годините 2008-2009-2010-2011-2012-2013. Анализът на така представените инвестиционни програми показва, че една част от тях касаят планираните от Държавното предприятие дейности по изграждане, реконструкция, рехабилитация и поддържане на описани подробно пристанища, но със национално значение. В настоящия случай спорът касае осъществяване на посочените дейности по отношение на пристанище „Бургаски корабостроителници - Южен кей – Л” за периода 2008-2013 г., което пристанище е такова от регионално значение. В протоколно определение от 28.06.2016 г. ответното Държавно предприятие беше задължено да представи справка за извършените драгажни работи, свързани с поддържане на подходния канал и акваторията именно на това пристанище „Бургаски корабостроителници - Южен кей – Л”.

По мнение на съда в представените документи такива доказателства не се съдържат.

 

Въпрос на съда към юк. К.: В този смисъл имате ли да заявите нещо?

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Не, това са годишните инвестиционни програми. По тази причина сме посочили тях. Единствено, което сме посочили и в справката, е предвиденият обект с документите към него. В представените от нас документи е налична и строителна програма за инвестиционни дейности на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” за 2011 г., в която строителна програма е предвидена и необходимата обща стойност за възстановяване на подходния канал към „Бургаски корабостроителници - Южен кей – Л”. Освен въпросния документ не притежаваме други такива, които да удостоверяват, че дейността, която е предвидена в тази строителна програма е реализирана. Представили сме това, с което разполагаме.

 

 

Адв. К.: Искането за представяне на инвестиционни програми за посочените периоди беше свързано с доказване на обстоятелството, че ответното Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” през целия този период не е извършвал каквито и да било драгажни работи. Това следва от представените инвестиционни програми за тези периоди на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”. Представената с инвестиционната програма от 2011 г. строителна програма на  поделението в  гр. Бургас посочва на втора позиция: Възстановяване на подходен канал към Бургаски корабостроителници и СНО. Моля да се има предвид, че настоящата искова молба засяга единствено събрани тонажни корабни такси съгласно чл. 103в, ал. 1, т.2 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, а не светлинните такси, които са посочени в т.4 на същата алинея на същия закон. Напълно е възможно такава инвестиционна програма от два милиона лева да е свързана с изграждане на канални буйове, с които да се осигури светлинно осигуряване в канала, но във всеки случай този инвестиционен проект не засяга драгажа. Моля да приемете Решение № РД-10-27/24.11.2015 г. на Директора на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” и приложената към него Техническа спецификация за откриване на процедура по ЗОП с предмет „Рехабилитация за постигане на проектни дълбочини на пристанищните терминали в района на действие на Териториално поделение-клон Бургас“. Във въпросния документ е посочено от ответника по иска, че последните драгажни работи са извършени в периода 2006-2007г.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Считам, че те са неотносими, тъй като касаят период значително следващ периода на исковата молба.

 

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че представените доказателства с оглед направеното изявления на процесуалния представител на ищеца са относими, поради което моля да ги приемете.

 

Съдът намира представените от процесуалния представител на ищеца документи като процесуално относими, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема представените от адвокат К. документи като писмени доказателства по делото.

 

С оглед необходимостта от комплектоване на заключението на вещото лице с указани от съда материали, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 01.11.2016 г. от 14,40 часа, за която дата и час страните са редовно призовани.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 15,07 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: