О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е 

 

гр. Бургас, 19 май 2011

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ІV състав, в закрито съдебно заседание на деветнадесети май, през две хиляди и единадесета година, в състав:

 

                                                                            СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

                                                                                    

като разгледа  докладваното от съдия ГАЛИНА РАДИКОВА  АХД № 754 по описа за 2011 година и за да се произнесе, съобрази:

Образувано е по жалба на Л.К.А. ***, чрез адвокат С.К. от АК - Бургас против отказ за регистрация на МПС , постановен от Началник сектор ПП при ОД на МВР гр. Бургас.С оспореното волеизявление административният орган е отказал поисканата от жалбоподателя първоначална регистрация на моторно превозно средство (МПС) марка „Пежо”, модел „406” с идентификационен № VF38BRFVE80134683. Жалбоподателят излага доводи за незаконосъобразност на отказа. Твърди, че отказът е постановен в устна форма, като основанието за него е, че ответникът не е успял да установи дали вносът на автомобила е оформен по надлежния ред при въвеждането му на територията на ЕС – на митница Инсбрук, Република Австрия – а именно, заплатено ли е дължимо мито.

Иска се отказът да бъде отменен. Претендира присъждане на разноски в размер на 310 лв.

С определение от  18 май 2011 е приключено събирането на доказателствата и е даден ход по същество. Това определение следва да бъде отменено, а жалбата оставена без разглеждане по следните съображения:

На 13.04.2009 година процесният автомобил е представен за регистрация в контролно – диагностичния пункт на ПП в град Бургас. Извършен му е технически преглед, при който не са установени технически проблеми. Прегледът е оформен с Протокол за преглед за техническа изправност на ППС № 090769072841 от същата дата. При документалната проверка на МПС органите по регистрацията не успели да установят дали за него е заплатено дължимо мито при въвеждането му на територията на ЕС.

С писмо от 8.05.2009г. началник сектор „ПП” ОДМВР гр. Бургас е отправил запитване до Началника на Митница Бургас относно оформянето на вноса от Република Австрия. С писмо  № 0416 – 0094/18.05.2009 година (лист 27) от митническата администрация е отговорено на отправеното запитване. Изяснено е, че при въвеждането на МПС на територията на ЕС е определено мито и ДДС, които са заплатени в брой на 30.10.2008 година.

При тези факти следва да се приеме, че административния орган дължи произнасяне в срока по чл. 57 ал.5 АПК.

 Жалбата против мълчалив отказ за регистрация на МПС е подадена на 30.04.2009г., като към този момент с оглед цитираната правна норма не е съществувал акт, подлежащ на съдебен контрол.

Наред с това по делото е депозирана молба от процесуалния представител на жалбоподателя от 18.04.2011г., в която се заявява че поисканата от доверителя му регистрация на МПС е била извършена, който факт сочи на липса на правен интерес от оспорване на отказа.

Искането за присъждане на разноски следва да бъде оставено без уважение, предвид основанието на което се прекратява производството по делото.

По изложените съображения, на основание чл.159 т.1 и 4 и чл. 160 от АПК, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

ОТМЕНЯ определение от  18 май 2011, с което е приключено събирането на доказателствата и е даден ход по същество

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Л.К.А. ***, подадена чрез адвокат С.К. от АК - Бургас против отказ за регистрация на МПС марка „Пежо”, модел „406” с идентификационен № VF38BRFVE80134683, постановен от Началник сектор ПП при ОД на МВР гр. Бургас.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 754/2011г. по опис на административен съд гр. Бургас.

Определението може да се обжалва в седмодневен срок от съобщаването му пред Върховен административен съд.

 

 

 

СЪДИЯ: