ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 24.11.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На двадесет и четвърти ноември            две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.Х.

Прокурор: ГЕОРГИ ДУКОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 753 по описа за 2016 година

На именното повикване в 13:40 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ „ВАЛМАР ОЙЛ“ ЕООД, редовно уведомен, не се явява и не изпраща представител.

ОТВЕТНИКЪТ Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, редовно уведомен, не изпраща представител.

ОТВЕТНИКЪТ Министерски съвет на Република България, редовно призован, не изпраща представител.

 

За Окръжна прокуратура Бургас, се явява прокурор Дуков.

Явява се вещото лице С.А..

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила молба с вх. № 10665/21.11.2016 г. от жалбоподателя – „Валмар ойл” ЕООД, в която е направено искане за даване ход на делото, както и да се приеме заключението на вещото лице по изготвената съдебно-счетоводна експертиза.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

   ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА постъпило на 16.11.2016 г. заключение по допуснатата допълнителна съдебно-счетоводна експертиза.

Съдът ДОКЛАДВА, че с постъпила молба вх. № 10665/21.11.2016 г., ищецът моли да се приеме заключението на вещото лице по изготвената съдебно-счетоводна експертиза. В същата е посочено, че няма да сочат нови доказателства, като и липсата на доказателствени искания. Изразява и становище по съществото на спора.

В т. ІІІ от молбата във връзка с изготвените основно и допълнително заключения на вещото лице, е направено увеличение размера на предявения иск в частта на вредата, формирана от претендираната лихва за забава, от 51 910 лв. на 56 956,12 лв., като с оглед на така направеното увеличение на иска, общият размер на претърпяната вреда е 257 924,25 лв., от които 200 968,13 лв. платени пристанищни такси и 56 956,12 лв. дължима законна лихва върху тях.

 

ПРОКУРОРЪТ: По отношение изменението на иска, нямам възражение.

Нямам доказателствени искания.

Не възразявам да се изслуша заключението на вещото лице.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

На основание чл.214 от ГПК, ИЗМЕНЯ РАЗМЕРЪТ на предявения иск, като в частта на вредата, формирана от претендираната лихва за забава, от 51 910 лв. на 56 956,12 лв., като с оглед на така направеното увеличение на иска, общият размер на претърпяната вреда е 257 924,25 лв., от които 200 968,13 лв. платени пристанищни такси и 56 956,12 лв. дължима законна лихва върху тях.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към изслушване заключението на вещото лице, което е със снета от предходно съдебно заседание самоличност.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Представила съм допълнително писмено заключение, което поддържам.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

Съдът счита, че следва да приеме представеното писмено заключение, като обективно и компетентно изготвено, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА допълнителното заключение на вещото лице, като ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 200 лв., платими от внесения депозит.(изд. Р.К.О. – 24.11.2016 г. – 200 лв.)

 

ПРОКУРОРЪТ: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД по същество:

 

В залата влиза юрисконсулт К. - процесуален представител на ответника Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Моля да отхвърлите предявените искове. Считаме, че същите са недопустими и неотносими.

Претендираме съдебно-деловодни разноски, за което представяме списък по чл. 80 от ГПК.

Правя възражение за прекомерност на адвокатския хонорар на процесуалния представител на жалбоподателя.

Моля да ми бъде предоставен срок за представяне на писмени бележки.

ПРОКУРОРЪТ: Считам исковата претенция изцяло за неоснователна. Същата следва да бъде оставена без уважение.

Съдът ДАВА 7-дневен срок на страните за представяне на писмени бележки.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 13,45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: