ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 14.07.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На четиринадесети юли                          две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор: ГЕОРГИ ДУКОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 753 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 14:22 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ „ВАЛМАР ОЙЛ“ ЕООД, редовно уведомен, се представлява от адвокат К., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт К. и експерт К., с пълномощни по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Министерски съвет на Република България, редовно призован, не изпраща представител.

 

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Георги Дуков.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Образувано е по искова молба на „Валмар ойл“ ЕООД срещу Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ за присъждане на обезщетение в размер на 200 968.13 лева главница и 51 910 лева лихва, както и лихва за забава от предявяване на исковата молба до окончателното заплащане на главницата, представляващи имуществени вреди, произтичащи от незаконосъобразно фактическо действие при или по повод на осъществяване на административна дейност – незаконосъобразно начисляване и събрани корабни тонажни такси от посещението на корабите на ищеца в пристанище за обществен транспорт с регионално значение „ Бургаски корабостроителници южен кей – Л“ за периода 30.08.2010г.-04.01.2016г., без предприятието да предостави насрещна услуга по поддържане на подходния канал и акваторията на пристанището.

В условията на евентуалност е предявен иск срещу Министерски съвет за присъждане на обезщетение за причинени имуществени вреди в размер на 200 968,13 лева – главница и 51 910 лева лихва, както и лихва за забава от предявяването на исковата молба до окончателното  заплащане на главницата, причинени в периода от 30.08.2010 г. до  04.01.2016 г. от приемането на нищожен нормативен акт – тарифата за пристанищните такси, които се събират от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“.

Съдът ДОКЛАДВА представените с исковата молба доказателства и представения отговор от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ и доказателствата към него.

 

АДВОКАТ К.: Поддържам исковата молба.

Оспорвам отговора на ответника Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“.

 Моля да приемете представените с исковата молба писмени доказателства и моля да уважите направеното доказателствено искане за назначаване на съдебно-счетоводна експертиза.

Моля да приемете представените с отговора на исковата молба от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ доказателства. Считам че същите са относими към спора, тъй като и в двете представени технически спецификации се съдържа изрично изявление, че Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ не е драгирало в процесния район за процесния период.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Оспорваме исковата молба.

Поддържаме подадения отговор и моля да приемете приложените към него доказателства. Считаме, че не следва да бъде уважено, както сме посочили в отговора, доказателственото искане на ищеца за прилагане на инвестиционните програми, като намираме, че  приложените към исковата молба доказателства също нямат отношение към съществото на спора.

АДВОКАТ К.: Поддържам и доказателственото искане за представяне на справка и инвестиционните програми, от които ще се установи, че държавното предприятие не е извършило услугата, а е взело такса.

ПРОКУРОР ДУКОВ: Исковата молба е допустима.

Нямам доказателствени искания.

Да се уважат направените доказателствени искания.

 

СЪДЪТ счита, че следва да приеме представените с исковата молба и с отговора на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ писмени доказателства.

Счита за основателно доказателственото искане за представяне на инвестиционните програми от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ и справка за извършваните от  Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ драгажни работи, свързани с поддържането на подходния канал и акваторията към пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Бургаски корабостроителници Южен кей – Л“ за периода 2008-2016 г., с оглед заявената претенция на ищеца.

Счита за основателно искането за допускане на съдебно-счетоводна експертиза с посочените в исковата молба задачи на стр. 11 от делото като относимо към предмета на спора.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с исковата молба и с отговора на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ писмени доказателства.

ЗАДЪЛЖАВА Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ в 10-дневен срок от днес да представи инвестиционните програми за периода 2008-2016 г. и справка за извършваните от  Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ драгажни работи, свързани с поддържането на подходния канал и акваторията към пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Бургаски корабостроителници Южен кей – Л“ за периода 2008-2016 г. с препис за ищеца.

ДОПУСКА съдебно-счетоводна експертиза със задачи, формулирани в исковата молба на стр. 10 от исковата молба.

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит в размер на 300 лева, платими от ищеца в 7-дневен срок от днес по сметка на Административен съд Бургас, като в същия срок следва да представи по делото доказателства за внесения депозит.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице С.А., която да бъде уведомена след представяне на доказателства за внесения депозит.

 

За събиране на доказателства съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 13.10.2016 г. от 13:50 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

Да се уведоми вещото лице.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:31 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                СЪДИЯ: