ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 13.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На тринадесети октомври                       две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.Х.

Прокурор: ГЕОРГИ ДУКОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 753 по описа за 2016 година

На именното повикване в 13:50 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ „ВАЛМАР ОЙЛ“ ЕООД, редовно уведомен, се представлява от адвокат К., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт К. и експерт К., с пълномощни по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Министерски съвет на Република България, редовно призован, не изпраща представител.

 

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Георги Дуков.

Явява се вещото лице С.А..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА постъпила молба с вх. № 7561/25.07.2016 г. от ответника – ДП „Пристанищна инфраструктура” и представени с нея писмени доказателства по опис.

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпила молба-становище с вх. № 7807/02.08.2016 г. от жалбоподателя във връзка с представени от ответника писмени доказателства.

ДОКЛАДВА постъпило становище с вх. № 8367/30.08.2016 г. от процесуалния представител на администрацията на Министерски съвет гр. София.

По делото е постъпила и писмена молба от ответника ДП „Пристанищна инфраструктура” с вх. № 9421/10.10.2016 г., с която уведомява съда, че в ДП „Пристанищна инфраструктура” не се съхраняват посочените в молбата на жалбоподателя доказателства, поради което не са в състояние да представят същите.

ДОКЛАДВА постъпило заключение по изготвената съдебно-счетоводна експертиза от вещото лице С.А., което е представено в законоустановения срок по чл. 199 от ГПК.

 

СТРАНИТЕ: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към изслушване на вещото лице, на което СНЕМА самоличност и го предупреждава за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

С.В.А. – ** г., българска гражданка, неосъждана, с висше образование, без дела със страните.

Обещава да даде безпристрастно заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Предупредена съм за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

АДВ. К.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ К.: Може ли да кажете при изготвяне на експертизата документи по делото ли сте ползвали, или и някакви други?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Ползвала съм фактурите, тъй като въпросът е свързан с главниците, представляващи суми по фактурите.

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ К.: По отношение на сумите по фактурите, издадени след 01.04.2013 г. сте взели като дата за начало на лихвата датата след издаване на фактурата, а не датата, на която реално е извършено плащане по тази фактура.

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Тъй като нямам информация каква е уговорката за начина на плащане на фактурата, съм взела предвид датата на издаване на фактурата.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Нямам други въпроси към вещото лице.

ПРОКУРОРЪТ: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Считам, че заключението по отношение на изчислената лихва от 01.04.2013 г. – 2016 г. не следва да бъде приемано по причината, тъй като вещото лице потвърди, че е използвала като дата на начален период на лихвата деня, следващ деня на фактурата. Следователно, сумата е доста по-късно и считам, че лихвата би следвало да се начисли от датата, на която е извършено плащане на съответната фактура. В тази връзка, моля на вещото лице да бъде възложено да преработи заключението в тази част и тъй като заяви, че не разполага с данни за извършено плащане, представям справка.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Моля, заключението да се приеме във вида в който е представено, тъй като вещото лице отговори на точно поставените от мен задачи. Корабът не може да замине преди да му бъде издадено свидетелство за отплаване и без да е заплатена съответната пристанищна такса. Фактурата се издава след като се получи плащането. В този смисъл, няма причина да бъде кредитирана така представената в днешно съдебно заседание справка. Тя е можела да бъде представена по-рано. Ако отложите делото, моля да възложите разноските по делото на ответната страна.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Във връзка с изявлението на колегата, искам да кажа, че първо това е задача, поставена от него и той претендира лихви за определения период, от който се дължат.

По отношение на част от фактурите, същите обхващат цял месец. Издадени са на първо число и са платени в средата на месеца. От съществено значение е размерът на лихвата от датата на плащането. Освен това, до този момент не е имало спор относно това дали те са платени и кога, затова е издадена и подробна справка с оглед заключението на вещото лице.

АДВ. К.: Задачата за експертизата е формулирана в исковата молба и ответника е знаел за задачата.

ПРОКУРОРЪТ: Не възразявам да се приеме заключението.

По отношение на искането за поставяне на въпроси към вещото лице, считам същото за основателно.

 

Съдът счита, че следва да приеме заключението на вещото лице, като безпристрастно и компетентно изготвено, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението по изготвената съдебно-счетоводна експертиза.

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 300 лв. съгласно представената справка-декларация, платими от внесения депозит.

 

ДОПУСКА допълнителна съдебно-счетоводна експертиза, вещото лице по която като вземе предвид представената в днешно съдебно заседание справка за плащане на фактурите след 01.04.2013 г., да определи размера на лихвите от момента на извършване на плащането.

ОПРЕДЕЛЯ депозит в размер на 200 лв., платими от ответника - ДП „Пристанищна инфраструктура”, в 7-дневен срок от днес по сметка на Административен съд – Бургас, като в същия срок следва да представи доказателство за внесения депозит.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице С.А..

 

АДВ. К.: Да се приемат представените писмени доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Представям и моля да се приеме договор № 106/15.09.2016 г., с който сме възложили гравирането.

АДВ. К.: Моля да не се приема, като неотносим. Това е договор, сключен на 15.09.2016 г. Ние спорим, че от 19.01.2016 г., драгаж не е извършван.

ПРОКУРОРЪТ: Да се приемат представените писмени доказателства до момента.

 

Съдът счита, че следва да приеме изпратените с молба вх. № 7561/25.07.2016 г. от ДП „Пристанищна инфраструктура” доказателства, както и представените в днешно съдебно заседание справка за извършените плащания по фактури и договора, които ще бъдат ценени с крайния съдебен акт, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените от ответника с молба вх. № 7561/25.07.2016г. писмени доказателства, както и представените в днешно съдебно заседание справка за извършените плащания по фактури и договор № 106/15.09.2016 г. 

 

Съдът за събиране на доказателства,

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 24.11.2016 г. от 13,40 часа, за която дата и час страните редовно уведомени.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,05 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         СЪДИЯ: