ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 17.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ХVІІІ Административен състав

На седемнадесети май                            две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 752 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 13:30  часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.С.Х., редовно призован, не се явява.Представлява се от адв. Р.В. с пълномощно, представено в днешното съдебно заседание.

 

ОТВЕТНИКЪТ Комисия за защита от дискриминация, редовно призован, не изпраща представител.

По делото е постъпило писмо вх. № 5490/15.05.2018 год. от ст.юк.Ж.М., в което е посочено, че не се възразява да се даде ход на делото при редовно призоваване на страните.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Академичен съвет на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ гр.Бургас (Академичен съвет), редовно призована, не изпраща представител.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Ректор на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ гр.Бургас – доц. д-р Магдалена Миткова, редовно призована, не се явява. Представлява се от гл.юк.П.И.с пълномощно, представено в днешното съдебно заседание.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ гр.Бургас (Университет), редовно призована, не изпраща представител.

 

По хода на делото:

АДВ.В.: Да се даде ход на делото.

ЮЛ.ЮК.И.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

Производството е образувано по жалба на И.С.Х. с ЕГН **********, с адрес ***, чрез адв. Р.В. против Решение № 83/22.02.2018г. на петчленен разширен заседателен състав на Комисия за защита от дискриминация по преписка № 47 по описа на КЗД за 2011г.

Съдът ДОКЛАДВА постъпила с писмо вх.№ 3952/05.04.2018 г. административната преписка.

Съдът ДОКЛАДВА постъпилото административно дело № 90/2017 год. по описа на АС-Бургас и постъпилото административно дело № 132/2017 год. по описа на АС-Бургас.

Съдът ДОКЛАДВА постъпило писмо вх. № 5490/15.05.2018 год. от ст.юк.Ж.М., в което е посочено, че не се възразява да се даде ход на делото при редовно призоваване на страните, оспорва се жалбата, няма да сочат други доказателства и се изразява становище по същество. Молят да се постанови решение, с което да се остави жалбата без уважение като неоснователна и недоказана и да се остави в сила решение № 83/22.02.2018 г. като законосъобразно и обосновано, както и да им се присъди юрисконсултско възнаграждение. В случай на поискани разноски в размер над минималния, се прави възражение за прекомерност. С писмото прилагат пълномощно № 08/10.12.2014 г.на Комисията за защита от дискриминация, издадено на ст.юк.Ж.М..

 ДОКЛАДВА и постъпило писмо вх.№ 5528/16.05.2018 г. от юк.Б.Б., с което уведомяват съда, че изисканата административна преписка 47/2011 г. е представена по пощата в Административен съд – Бургас с техен изх.№ 10-00-231/03.04.2018 г. С писмото прилагат пълномощно № 10/10.12.2014 г.на Комисията за защита от дискриминация, издадено на юк.Б.Б..

 

Съдът дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и по доказателствата:

 

АДВ.В.: Да се приеме административната преписка. Представям доказателства по опис в днешното съдебно заседание, които моля  да бъдат приети. Това са документи, представени от настоящия ректор на университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас по адм.дело № 978/2017 г. по повод обявяване нищожност на актовете. Представям и екземпляр на описа за университета. По възражението в становището, че не сме посочили основанията за оспорване по чл. 146 от АПК, искам да уточня, че считаме, че са налице основания по чл.146, т.3, т.4 и т.5 от АПК, като допълнително ще уточним в какво се изразяват.

 Доказателствени искания нямаме. Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

ГЛ.ЮК.И.: Не възразявам да се приемат доказателствата със забележка, че описът не е твърде правилен, тъй като резолюцията не е самостоятелен документ, а е върху писмото на УНСС. Няма да сочим доказателства. Нямаме доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото постъпила с писмо вх.№ 3952/05.04.2018 г. административната преписка.

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото постъпилото административно дело № 90/2017 год. по описа на АС-Бургас и постъпилото административно дело № 132/2017 год. по описа на АС-Бургас.

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените в днешното съдебно заседание от адв.В. копия на документи по опис, предходно заверени от представител на университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас.

 

Предвид липсата на доказателствени искания и като счете делото за изяснено от фактическа страна,

Съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ХОД на делото по същество:

АДВ.В.: Считаме, че са налице основания за отмяна на обжалвания от нас административен акт. Основанията за оспорване са, че са налице съществени нарушения на административно-производствените правила, като комисията при КЗД не е положила необходимата грижа да изисква от университета всички документи, имащи значение за преценката им преди произнасяне по случая, което води до неизяснена фактическа обстановка, а от там и неправилност на решението, което се явява нарушение на чл.146 т.3 от АПК. По същата точка се явява нарушение липсата на произнасяне по твърдението ни за двата случая за осъществена дискриминация. Първо: при приемане на решението от Академичния съвет, и второ при прилагането му от ректора. Налице е и противоречие в материално-правната разпоредба, като в решението на КЗД не е мотивирано с коя законова цел считат комисията, че е оправдано това решение. Такава законова цел не се твърди и не се извежда от решението, за да се прецени въпросът дали средствата за достигане на тази цел са подходящи и необходими, което е нарушение на т.4 от чл.146 от АПК и нарушението по т.5 от чл.146 от АПК е, че считаме, че решението не е в съответствие с целите на Закона за защита от дискриминация, като не осигурява на жалбоподателя нито правото на равенство в третирането и във възможностите за участие в обществения живот, както и поради това че в продължение на повече от 10 години на жалбоподателя се отказва ефективна защита от дискриминация.

Моля да ми предоставите  срок за представяне на писмени бележки, в които да изложа нашите съображения, както и други нарушения.

Моля да ми бъдат присъдени разноските в настоящото производство в общ размер на  360 лева, от които 10 лева държавна такса и 350 лева адвокатски хонорар, за които представям списък, ведно с договор за правна защита и съдействие и заверено копие от вносна бележка-разписка от пост терминал за внесени държавни такси.

ГЛ.ЮК.И.: Моля да отхвърлите жалбата на проф. Х. като неоснователна и да оставите в сила решение № 83/22.02.2018 г. Жалбоподателят неоснователно тълкува решението по т.3 и 4 на Академичния съвет от 28.02.2008 г. Решението се състои от 2 изречения, като първото изречение касае всички, за които се налага няколкократно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „професор“ и финансирането от университета. Тълкувано е избирателно, като се отхвърля единствено второто изречение. Процедурата се отнася и за случаите за участие на преподаватели в предпенсионна възраст. Решението касае всички. Моля да отхвърлите жалбата на това основание.

АДВ.В.:  Считаме, че ако се разгледат подробно датите как са се развили нещата, за което подробни съображения ще изложа в писмените си бележки, след вземане решение за обявяване на процедурата за професор, веднага след това се появява докладната, с която се иска вземане на това решение от Академичния съвет, което  с оглед на това, че проф. Х. е бил единствен кандидат при тази процедура, считаме, че е достатъчно основание и доказателство, че това решение е взето с оглед неговата личност и кандидатстването му за придобиване на научната степен професор.

ГЛ.ЮК.И.: Това тълкуване е субективно. Конкурсът е обявен с ДВ, бр.32/2008 г. със срок 3 месеца, много след решението на Академичния съвета на 28.02.2008 г.

Съдът ПРЕДОСТАВЯ 7-дневен срок за писмени бележки.

 

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено от фактическа и правна страна и ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: