Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

Номер 853        05 май  2016  година         град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, XIV - ти състав, в открито  заседание на двадесет и осми април, две хиляди и шестнадесета година, в състав:                                               

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: Златина Бъчварова

                                                ЧЛЕНОВЕ: 1. Г. Радикова

                                                                     2.Атанаска Атанасова

 

 

Секретар Г.Д.

Прокурор Андрей Черевняков

като разгледа докладваното от съдия Златина Бъчварова                              

касационно административно дело номер 752 по описа за  2016 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.63, ал.1 ЗАНН във връзка  чл. 208 и сл. АПК.

          Образувано е по касационна жалба на Р.Т.Д. *** против решение № 325/9.03.2016г., постановено по административно-наказателно дело № 1706/2015г описа на Районен съд - Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление № 15-0769-000167 от 13.03.2015 г. на  началник група в Сектор „Пътна полиция” при ОД МВР- Бургас, с което за нарушение по чл.5 ал.3 т. 1 от Закона за движението по пътищата/ЗДвП/, на основание чл. 174 ал.2 вр. ал.1 ЗДвП, на касатора е наложена глоба в размер на 1200.00 лева и е лишен от право да управлява МПС за срок от 12 месеца, а на  основание Наредба № Із-2539 на МВР са му отнети общо 15 контролни точки.

Касаторът, редовно уведомен, чрез процесуалния си представител, поддържа сезиращата съда жалба и твърди, че  оспореното решение е  постановено в нарушение на закона. Иска отмяна на решението и потвърденото с него наказателното постановление.

Ответникът по касационната жалба – началник група в Сектор „Пътна полиция” при ОД МВР- гр.Бургас, редовно уведомену не се явява, не се представлява и не е взел становище по касационната жалба.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба, а решението на  Районен съд Бургас да бъде оставено в сила като правилно и законосъобразно.

Касационната жалба, подадена в срока по чл. 211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК, е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в  пределите на касационната проверка по чл.218 АПК, Административен съд- Бургас, ХІV-ти състав, намира за неоснователна по следните съображения:

          Районен съд – Бургас, с решение № 325/9.03.2016г., постановено по административно-наказателно дело № 1706/2015г описа на съда, е потвърдил наказателно постановление № 15-0769-000167 от 13.03.2015 г. на  началник група в Сектор „Пътна полиция” при ОД МВР- Бургас, с което за нарушение по чл.5 ал.3 т. 1 от Закона за движението по пътищата/ЗДвП/, на основание чл. 174 ал.2 вр. ал.1 ЗДвП, на Р.Т.Д. е наложена глоба в размер на 1200.00 лева и е лишен от право да управлява МПС за срок от 12 месеца, а на  основание Наредба № Із-2539 на МВР са му отнети общо 15 контролни точки.

За да постанови решението, районният съд е приел за безспорно установено от събраните писмени  и гласни доказателства, че на посочените в наказателното постановление дата и място Р.Т.Д. управлявал собствения си лек автомобил „Фолксваген Пасат“ с концентрация на алкохол 1.15 промила, което било установено след извършена химическа експертиза на взети проби кръв от водача. Приел е, че по делото са представени доказателства, че това нарушение на чл.5, ал.3, т.1 ЗДвП е извършено от Д. в условията на повторност, поради което законосъобразно е ангажирана административнонаказателната му отговорност на основание чл174, ал.2, във вр.чл.174, ал.1 ЗДвП.

Р.Т.Д. е наказан за това, че на 27.02.2015г., в гр.Бургас, на ул. „Македония” управлявал  собствения си лек автомобил „Фолксваген Пасат“ с рег.№ **** в посока кръстовище с ул. „Цар К.” с концентрация на алкохол 1.18 промила в издишания от него въздух, като пробата е взета и установена с техническо средство  „Алкотест дрегер“ 7510 и показана на водача. Издаден е талон за медицинско изследване № 042832 и от водача е взета кръв за анализ, като резултатите от химическата експертиза са концентрация 1.15 промила концентрация на алкохол. В наказателното постановление е посочено, че нарушението е извършено в условията на повторност като е цитирано издадено на Д. наказателно постановление  № 913/2013г., с което е санкциониран на основание чл.174, ал.1 ЗДвП, което е влязло в сила на 30.08.2013г. Оспореното пред районния съд наказателно постановление е издадено въз основа на  АУАН № Т768470/27.02.2015г.

Основните възражения на касатора са, че районният съд неправилно е потвърдил наказателно постановление, което е издадено при липса на категорични данни, сочещи, че той е осъществил състава на административното нарушение, за което е ангажирана отговорността му.

 Решението е валидно, допустимо и правилно.

             Неоснователно е възражението в касационната жалба, че районният съд е счел за установен факта на извършването на нарушението само въз основа на предположение, което не се подкрепя от категорични доказателства. Видно от мотивите на оспореното решение районният съд е приел за безспорно доказано по делото, че именно касаторът е управлявал автомобила за разстоянието от кръстовището на улица „Македония” с улица „Гладстон” до района в близост до кръстовището на улица „Македония” с улица „ Цар К.”, както и че той е бил единственото лице в автомобила, когато същият е спрян за проверка от контролните органи. Установената от съда фактическа обстановка се подкрепя от събрания доказателствен материал и изцяло се споделя от настоящия касационен състав, поради което не следва да се повтаря.  
            Р.Д. е управлявал собствения си автомобил с концентрация на алкохол в кръвта 1.15 промила, видно от заключението по извършената химическа експертиза, след като веднъж е бил наказан за управление на МПС след употреба на алкохол с влязло в сила наказателно постановление № 913/2013г., което е представено по делото. С оглед изложеното, правилен е изводът на районния съд, че деянието на Р.Д. е съставомерно от обективна и субективна страна и че за извършването му касаторът е бил законосъобразно санкциониран на основание чл.174, ал.2 ЗДвП, вр.чл.174, ал.1 ЗДвП.
            Предвид горното, като е потвърдил оспореното пред него наказателно постановление, районният съд е постановил решение при правилно приложение на закона, което следва да бъде оставено в сила.
              Не се установиха касационни основания за неговата отмяна.

             Воден от горното и на основание чл.221, ал.2 АПК, Административен съд – Бургас, ХІV - ти състав

 

Р  Е  Ш  И :

 

    ОСТАВЯ В СИЛА решение № 325/9.03.2016г., постановено по административно-наказателно дело № 1706/2015г описа на Районен съд - Бургас.

    Решението е окончателно.

       

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

 

                                                        ЧЛЕНОВЕ: 1.

                                                                                                            

                                                                              2.