Р Е Ш Е Н И Е

 

 

№:         1303                      09.07.2014г.                             гр.Бургас,

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Административен съд – гр.Бургас                                                          ХVІ-ти състав

На трети юли,                                       две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

Председател:        Румен Йосифов

Членове:           1. Любомир Луканов

                           2. Атанаска Атанасова

 

Секретаря: Г.Ф.

Прокурор: Андрей Червеняков

Като разгледа докладваното от съдия Румен Йосифов,

касационно наказателно административен характер дело № 752 по описа за 2014 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр.ІІ от ЗАНН, вр. чл.348 от НПК, вр. чл.208-228 от АПК.

Образувано е по касационна жалба на „Бургаспак 3”ЕООД, ЕИК-201761601, гр.Бургас, ул.Цариградска № 22, ет.2, против решение №22/06.01.2014г., постановено по НАХД № 3285/2013г. на Районен съд Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление № 517/09.05.2013г. на директора на ТД на НАП-Бургас, с което за нарушение по чл.118, ал.1 от ЗДДС, вр. чл.25, ал.1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, на осн. чл.185, ал.1 от ЗДДС му е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева.

Касаторът счита, че обжалваното решение е постановено при нарушение на материалния закони и иска неговата отмяна, което съдът квалифицира като оплаквания по чл.348 от НПК. Не споделя мотивите на районния съд обосновали потвърждаване на издаденото наказателно постановление, като излага доводи за несъставомерност на установеното деяние и неправомерно ангажиране на отговорността. В съдебно заседание не се явява, не се представлява и не прави искания.

Ответникът по касационната жалба – директор на ТД на НАП-Бургас, редовно уведомен, не се явява, не се представлява и не взема становище по касационната жалба.

Представителят на Окръжна прокуратура Бургас дава заключение за неоснователност на оспорването.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд в настоящия си състав намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл.211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

„Бургаспак 3”ЕООД е санкционирано за това, че при извършена продажба на клиент в стопанисвания от дружеството търговски обект: склад и цех, находящ се в гр.Бургас, ул.Одрин № 9, осъществена на 01.02.2013г., на стойност 645,84лв. платени в брой, не е  издаден фискален касов бон от ФУ в обекта. Районният съд по същество е приел, че е осъществен състава на нарушение, не е установил нарушения в хода на административнонаказателната процедура нито при съставяне на АУАН, нито при издаването на НП и предвид събраните по делото писмени и гласни доказателства е обосновал извод за съставомерност на установеното деяние, с оглед на което е потвърдил НП.

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съгласно чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното решение с материалния закон, следи служебно.

Възраженията на касатора са основателни, а решението на районния съд е неправилно.

Фискалните касови бележки, редът и начинът за тяхното издаване са регламентирани в чл.118 от ЗДДС и Наредба № Н-18 от 13.12.2006г. Съгласно  чл.118, ал.1 от ЗДДС, всяко регистрирано и нерегистрирано по този закон лице е длъжно да регистрира и отчита извършените от него доставки/продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство, независимо дали е поискан друг данъчен документ. Прилагането на цитираната разпоредба от ЗДДС, редът и начинът за издаване на фискални касови бележки, както и минималните им реквизити се определят с Наредба № Н-18. Съгласно разпоредбата на чл.25, ал.1 от тази наредба „Независимо от документирането с първичен счетоводен документ задължително се издава фискална касова бележка за всяка продажба на лицата: 1. по чл.3, ал.1 – за всяко плащане с изключение на случаите, когато плащането се извършва чрез кредитен превод, директен дебит или чрез наличен паричен превод или пощенски паричен превод по чл.3, ал.1.; 2. по чл. 3, ал.2 – за всяко плащане, включително за платените чрез кредитен превод, директен дебит или чрез наличен паричен превод или пощенски паричен превод по чл.3, ал.1”.

От анализа на цитираните разпоредби се налага изводът, че фискална касова бележка се издава при извършване на плащането като престация по договор за покупко-продажба и всяко лице е длъжно едновременно с получаване на плащането да предостави на клиента издадената фискална касова бележка, тоест продавачът трябва да я издаде към момента, когато купувачът плаща цената, защото тя е доказателство за извършеното плащане.

В случая по делото липсват доказателства, че на дата 01.02.2013г. клиент е заплатил в брой сумата от 645,84 лева, за която сума същият не е получил фискален бон. АУАН  е съставен въз основа на констатации обективирани в ПИП № 0120422/05.02.2013г. и съгласно информация, извлечена от стокова разписка № 0000033313/01.02.2013г., отразяваща доставка на хранителни продукти на стойност 645,84 лева. Видно от дадените в съдебно заседание пред районния съд обяснения на актосъставителя М. и касиера на дружеството св.Б., в хода на проверката служителите на ТД на НАП-Бургас са наредили на свидетелката да впише на ръка в процесната стокова разписка текст „платено” и да се подпише, като така вписаният от касиера ръкописен текст, несъмнено не е част от първоначалното съдържание на стоковата разписка, разпечатана от принтера на склада и към момента на данъчната проверка не е съществувал запис, че сумата посочена в складовата разписка е платена. От показанията на свидетелката Бързилова се установява ясно, че дружеството работи с клиенти, на които извършва доставки, като на определено число в месеца, те заплащат сумарно общата стойност на всички доставки еднократно, за което се издава фактура с касов бон. Депозираните показания се потвърждават от представените по делото фискален бон и фактура от 20.02.2013г., дневника за продажби и справка-декларация на „Бургаспак 3” ЕООД за февруари 2013г. Същевременно, видно от цитираната стокова разписка, в нея няма отразени съществени реквизити, като не е посочен изпълнителя, получателя, лицето което я е съставило, съответно същата не е подписана и от нея не би могло да се установи, че тя действително е издадена от името на санкционираното дружество, като липсват подписи и на лицата предали и приели стоката посочена в нея. Също така, по принцип стоковите разписки се издават във връзка с изписването на налични стоки или тяхното предаване, което от една страна не винаги се дължи на извършена продажба, а от друга страна дори да е във връзка с такива, не отразява момента на заплащането на цената, с който момент е свързано задължението за издаване на фискален бон. В този смисъл, макар и на стоковата разписка да е записано „платено”, от нея не се установява момента на извършване на плащането, а от там и момента на неизпълнението на задължението за издаване на фискален бон, като посочената в наказателното постановление дата не е безспорно установена.

Като е стигнал до изводи различни от изложените, районният съд е постановил неправилно решение, което следва да бъде отменено, както и потвърденото с него наказателно постановление.

Мотивиран от изложеното и на основание чл.221, ал.2, предл.първо от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр.второ от ЗАНН, Административен съд гр.Бургас ХVІ-ти състав    

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ решение №22/06.01.2014г., постановено по НАХД № 3285/2013г. на Районен съд Бургас и вместо него ПОСТАНОВЯВА

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 517/09.05.2013г. на директора на ТД на НАП-Бургас, с което за нарушение по чл.118, ал.1 от ЗДДС, вр. чл.25, ал.1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006г., на „Бургаспак 3”ЕООД, ЕИК-201761601 е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева на осн. чл.185, ал.1 от ЗДДС.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЧЛЕНОВЕ:       1.                                    2.