ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 05.06.                                                                             град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На пети юни                                                 две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор: Андрей Червеняков

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 751 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 14:42 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ Т.М.Р., редовно призован, явява се лично.

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ към Министерство на правосъдието гр. София, редовно призован, не изпраща представител.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Червеняков.

 

По хода на делото:

ищецът: да не се дава ход на делото, тъй като адвокатът ми го няма.

Прокурорът: Да се даде ход на делото. Не са налице процесуални пречки.

 

С оглед становището на страните и по хода съдът намира, че в случая не са налице процесуални пречки за даване ход на делото.  Ищецът се явява лично, а неявяването на упълномощения от него адвокат не съставлява пречка по смисъла на чл. 139, ал. 1 апк за даване ход на делото, с оглед на което съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод искова молба от Т.М.Р. против ГД „Изпълнение на наказаниятагр. София с правно основание чл. 284 и следващите от зинзс във вр. с чл. 203 и следващите от апк, с която искова молба е формулирано искане за постановяване на решение, по силата на което ответникът ГД „Изпълнение на наказаниятагр. София да заплати сумата от 15 000.00 лв., представляваща обезщетение за претърпени от ищеца неимуществени вреди по време на изтърпяване на наказание „лишаване от свобода” в Затвора в гр. Бургас за периода от 21.03.2013 г. до 01.10.2017 г., ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба до окончателното изплащане на сумата, както и направените по делото разноски.

Съдът докладва, че по делото е постъпил писмен отговор с вх. № 3925/04.04.2018 г. от ответника, ведно със доказателства по опис.

 

ищецът: Поддържам исковата молба. Поддържам искането посочените в исковата молба лица С.Х.З. в затвора Бургас  и М.И.А. в затвора Бургас да бъдат допуснати като свидетели. Нямам други доказателствени искания.

 

ПРОКУРОРЪТ: Исковата молба е процесуално допустима да бъде разгледана. Да се приемат приложените доказателства с писмения отговор на ответника. Не възразявам да бъдат ангажирани гласни доказателства чрез разпита на двете посочени лица. Нямам доказателствени искания.

 

С оглед становището на страните и предвид формулираните доказателствени искания, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема представените с административната преписка и с писмения отговор от 04.04.2018 г. документи като писмени доказателства по делото.

 

допуска до разпит в качеството на свидетели при условията на призоваване в Затвора Бургас лицата С.Х.З. и М.И.А., които следва да бъдат призовани чрез началника на затвора Бургас за следващо съдебно заседание.

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 25.09.2018 г. от 13.30 часа, за която дата и час страните са редовно призовани.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14,48 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: