ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 05.07.                                                                       град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІІ-ми административен  състав       

На пети юли                                               две хиляди и седемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно дело номер 751 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 10,00 часа се явиха:

Жалбоподателят И.Г.Г. като ЕТ „Каливана“ – И.Г. - редовно уведомен, се представлява от адв. П., с представено по делото пълномощно.

          За ответника – директор на ТД на НАП гр. Бургас - редовно уведомен, се явява юк. Е., с представено по делото пълномощно.

Явява се вещото лице С.А..

 

Съдът докладва постъпило заключение на вещото лице ведно с приложения към него по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза с вх.№ 6554/27.06.2017 г., което е в срока по чл.199 ГПК.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

адв. П.:  Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

юк. Е.: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към изслушване на заключението на вещото лице по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза.

 

снема самоличността на вещото лице, както следва:

 

С.В.А. на ** години, българка, българска гражданка, с висше образование, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩоТо ЛИЦе: Представила съм писмено заключение ведно с приложения към него, което поддържам.

 

           Адв. П.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението. Няма да соча други доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

юк. Е.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението. Няма да соча други доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещото лице и приложенията към него и му определя окончателно възнаграждение в размер на 400,00 лева, платими от внесения депозит. /издаден РКО 400 лв. на 05.07.2017 г./.

Приключва събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество:

Адв. П.: Уважаема г-жо председател, моля като имате предвид изложените от нас съображения в жалбата, които поддържаме изцяло, както и представените по делото доказателства да постановите решение, с което да отмените като незаконосъобразен обжалвания АУЗД. Моля да ни присъдите направените по делото разноски съгласно представения от мен списък на разноските. Представям и подробни писмени бележки по същество на спора, в които съм изложил подробни съображения.

юк. Е.:  Уважаема г-жо председател, видно от представените писмени доказателства и изготвената съдебно-счетоводна експертиза се доказа по безспорен начин, че жалбоподателката неправилно е ползвала преотстъпване на данък за 2015 г. Съобразно това е издаден и въпросният АУЗД, който е потвърден с решение № 192/27.12.2016 г. на директора на ТД на НАП гр. Бургас. Водени от това и от заключението на самата експертиза, в която е записано, че разликата от 66,90 лв. представлява задължение на жалбоподателката към 31.12.2015 г., което съответно е платено по-късно на 08.01.2016 г., считам, че би следвало да постановите съдебен акт, с който да оставите без уважение жалбата като неоснователна и недоказана и потвърдите издаденото от ТД на НАП гр. Бургас решение.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,05 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: