ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 31.05.                                                                               град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    VІІІ-ми административен  състав       

На тридесет и първи май                         две хиляди и седемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 751 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 10,00 часа се явиха:

Жалбоподателят И.Г.Г. като ЕТ „К.”– И.Г. - редовно уведомена, не се явява. За нея се явява адв. П., с представено по делото пълномощно.

          За ответника - директор на ТД на НАП гр. Бургас - редовно уведомен, се явява юк. Е. – представя пълномощно.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му,  нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба, на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и докладва жалбата на И.Г.Г. като ЕТ „К.”– И.Г., с ЕИК по Булстат ******, със седалище и адрес на управление ******против акт за установяване на задължение по декларация /АУЗД/ № 17767/18.11.2016г., издаден от ст. инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Бургас - офис Ямбол, потвърден с решение № 192/27.12.2016г. на директора на ТД на НАП гр. Бургас.

 

СЪДЪТ УКАЗВА на страните, че доказателствената тежест в процеса е съобразно нормата на чл. 170 АПК и чл. 154 ГПК във връзка с §2 от ДР на ДОПК.

 

Адв. П.: Поддържам жалбата. Представям и моля да приемете като допълнително доказателство справка за задълженията на осигурител по декларация обр. 6 за период на задължението 01.01.2015 г. до 31.12.2017 г., удостоверяваща съответствието на вх. номера на протоколите с вх. номера на декларациите. Други доказателства няма да соча. Нямам доказателствени искания.

юк. Е.: Оспорвам така подадената жалба. Няма да сочим доказателства. Нямам възражения справката, която бе представена днес от процесуалния представител на жалбоподателя, да бъде приета като доказателство по делото. Същата е издадена от регистъра на ТД на НАП, въз основа на което е издаден процесният акт.

Съдът намира, че с оглед изясняване предмета на спора следва да бъде допусната съдебно-счетоводна експертиза.

Ето защо и по доказателствата, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

приема представените с административната преписка писмени доказателства, както и представеното в днешно съдебно заседание доказателство справка за задълженията на осигурител по декларация обр. 6 за период на задължението 01.01.2015 г. до 31.12.2017 г.

допуска, на основание чл. 171 ал. 2 апк във вр. с §2 ДР на ДОПК, извършването на съдебно-счетоводна експертиза, вещото лице по която след като се запознае с доказателствата по делото и извърши необходимите справки да провери в ТД на НАП гр. Бургас и да установи наличие на задължения към 31.12.2015 г. по данъчна-осигурителна сметка от СУП на ДЗЛ.

Назначава за изготвяне на заключението вещото лице С.А. при депозит в размер на 400,00 лв., вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок от днес.

Да се уведоми вещото лице за изготвяне на заключението след заплащане на определения депозит.

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 05.07.2017 г. от 10,00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,04 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: