О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер     657                от 11.04.2016г.             град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – гр. Бургас, петнадесети състав, на единадесети април две хиляди и шестнадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

  Председател: Станимир Христов

 Членове: 1. Лилия Александрова

                   2. Любомир Луканов

 

като разгледа докладваното от съдия Христов касационно наказателно административен характер дело номер 751 по описа за 2016 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на „КАЛИНА ФАРМ“ ЕООД с ЕИК 200538944 със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. „Граф Игнатиев“ № 7, представлявано от управителя Р.Г.Г. против Решение № 66/18.01.2016 год., постановено по НАХД № 5314/2015г. на Районен съд Бургас, с което е потвърдено Наказателно постановление № 35/22.01.2015 год., издадено от Заместник Директор на ТД на НАП Бургас, с което за нарушение на чл. 33, ал. 1 от Наредба № Н-18/13.12.2006 год. на Министерство на финансите, във вр. с чл. 118, ал. 1 от ЗДДС и на основание чл. 185, ал. 2, изр. Последно от ЗДДС на дружеството е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева. От касационната инстанция се иска да отмени оспорвания акт като незаконосъобразен и постановен в нарушение на процесуалните правила. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон и съществено нарушение на съдопроизводствените правила.

След като прецени твърденията на касатора и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, но след преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК поради което се явява процесуално недопустима.

Видно от приложените по делото доказателства, в т.ч. и разписка за връчване (л. 32 от първоинстанционното дело), Решение № 66/18.01.2016 год., постановено по НАХД № 5314/ 2015г. на Районен съд Бургас е съобщено на касатора  „КАЛИНА ФАРМ“ ЕООД на 01.03.2016 год. чрез представляващия дружеството управител – Р.Г.Г., която е положила подпис, удостоверяващ редовното връчване. Жалбата против така постановения съдебен акт е написана (видно от положената в самата касационна жалба дата) и депозирана в деловодството на Районен съд гр. Бургас на 25.03.2016 год.

Съгласно чл. 63, ал. 1, изречение второ от ЗАНН, решението подлежи на касационно обжалване пред административния съд на основанията, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс, и по реда на глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс. Нормата на чл. 211, ал. 1 от АПК изисква жалбата да се подава до касационната инстанция чрез съда, който е постановил решението, в 14-дневен срок от деня на съобщението, че решението е изготвено. В случая, съобщението за постановения първоинстанционен съдебен акт е получено на 01.03.2016 год. и цитирания 14-дневен срок е изтекъл на 15.03.2016 год. – вторник, присъствен ден. Касационната жалба е подадена на 25.03.2016 год., т.е. след изтичане на преклузивния 14-дневен срок.

 

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 215, т. 3 от АПК във връзка  с чл. 63, ал. 1, изречение второ от ЗАНН и чл. 211, ал. 1 от АПК, Административен съд – гр. Бургас, ХV състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на „КАЛИНА ФАРМ“ ЕООД с ЕИК 200538944 със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. „Граф Игнатиев“ № 7, представлявано от управителя Р.Г.Г. против Решение № 66/18.01.2016 год., постановено по НАХД № 5314/2015г. на Районен съд Бургас.

ПРЕКРАТЯВА производството по КНАХД № 751/2016г. по описа на Административен съд Бургас.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд в седмодневен срок от съобщаването на страните.

                                              

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

 

                                                                                                                 2.