О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

гр.Бургас, №1058 / 13.05.2015г.

 

 

 

         АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - гр.Бургас, в закрито заседание на тринадесети май, през две хиляди и петнадесета година, в състав:

                                                                                  СЪДИЯ:  ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

като разгледа адм.д.№751 по описа за 2015г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е образувано по жалба на Веселин Г.К. *** и Г.П.Б. *** против 1) разрешение за строеж № ЗА 03/05.11.2014г. на гл.архитект на Община Малко Търново, с което е разрешено изграждането на обект „Лятна кухня“ в УПИ ХІV-139, 140, кв.17 по плана на с.Заберново, съгласно одобрени проекти от главния архитект на общината на 05.11.2014г., както и против 2) ПУП-ПРЗ за УПИ І-140, ХІV-139, кв.17 по плана на с. Заберново, община Малко Търново. Жалбоподателите искат да бъде отменено разрешението за строеж и ПУП – ПРЗ за посочените два имота като незаконосъобразни.

Производството по делото следва да бъде разделено поради това, че се обжалват два различни административни акта – разрешение за строеж и одобряване на ПУП-ПРЗ, чието оспорване се провежда по различен процесуален ред.

Съгласно чл.216, ал.1, т.2 от ЗУТ не подлежат на пряко обжалване по съдебен ред разрешенията за строеж заедно със съгласуваните одобрени инвестиционни проекти, когато такива се изискват, и отказите за издаването им, когато не са съставна част на комплексен проект за инвестиционна инициатива. Според ал.2 на същия член, тези административни актове подлежат на обжалване по законосъобразност пред началниците на РДНСК.

По тези съображения в процесния случай, доколкото по делото не се твърди, а и липсват доказателства за осъществено задължително административно оспорване, жалбата против разрешението за строеж следва да бъде изпратена по подведомственост на началника на РДНСК ЮИР, който съобразно посочените по-горе разпоредби следва да се произнесе по нейната допустимост и основателност, след като събере доказателства.

Едва след произнасянето на този горестоящ административен орган, неговият акт подлежи на обжалване пред съответния административен съд по реда на чл.215, във вр. с чл.216, ал.6, предл. последно от ЗУТ.

Производството по делото следва да продължи с предмет оспорване на одобрен ПУП-ПРЗ за УПИ І-140, ХІV-139 в кв.17 по плана на с.Заберново.

От жалбата не може да се установи с какъв административен акт е одобрен въпросния ПУП, но че такъв съществува, следва от отговора по жалбата изготвен от пълномощник на кмета на община Малко Търново и приложен към преписката. В този отговор също не е посочен административния акт, с който е прието изменение на ПУП-ПРЗ за двата имота.

По делото се намира заповед № 317/11.06.2012г. на кмета на община Малко Търново, с която е одобрена промяна на плана за регулация и застрояване на с.Заберново, кв.17, за УПИ І-140 и УПИ ХІV-139, състояща се в обединяване на двата урегулирани поземлени имота в един – УПИ ХІV, който се отрежда за жилищна сграда и фотоволтаици, както това е указано със зелени надписи и червени линии върху приложената скица, която е неразделна част от заповедта.

От описанието в жалбата не може да се направи категоричен извод, че жалбоподателите оспорват именно тази заповед. Отделно от това същите не са платили държавна такса за образуване на делото, за това следва жалбата да бъде оставена без движение с указание за заплащане на съответната държавна такса и за конкретизиране на предмета на делото.

Доколкото към така описаната заповед е приложена черно-бяла скица и не може да се установи кои са зелените надписи, и червените линии, т.е. в какво се състои графично изменението на плана, следва да бъде задължен административния орган да представи цветно копие на графичната част на плана.

По изложените съображения и на основание чл.130, ал.4, чл.150, ал.1, т.5, и вр. чл.151, т.3 от АПК , съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

І. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Веселин Г.К. *** и Г.П.Б. *** против разрешение за строеж № ЗА 03/05.11.2014г. на гл.архитект на Община Малко Търново, с което е разрешено изграждането на обект „Лятна кухня“ в УПИ ХІV-139, 140, кв.17 по плана на с.Заберново, съгласно одобрени проекти от главния архитект на общината на 05.11.2014г.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 751/2015г. по описа на АСБ в частта, в която се обжалва разрешение за строеж № ЗА 03/05.11.2014г. на гл.архитект на Община Малко Търново и ИЗПРАЩА жалбата ведно с преписката по подведомственост на РДНСК ЮИР за произнасяне.

Определението в тази част може да се обжалва в 7-дневен срок от съобщаването пред ВАС на РБ.

ІІ. ОСТАВЯ БЕЗ ДВИЖЕНИЕ жалбата на Веселин Г.К. *** и Г.П.Б. *** против ПУП-ПРЗ за УПИ І-140, ХІV-139, кв.17 по плана на с. Заберново, община Малко Търново.

УКАЗВА на жалбоподателите и им предоставя възможност в 7-дневен срок от съобщаването да представят по делото доказателство за внесена държавна такса по сметка на АСБ в размер на 20лв. (по 10 лв. за всеки от жалбоподателите) и изрично да посочат на съда оспорват ли заповед № 317/11.06.2012г. на кмета на община Малко Търново. В случай че не оспорват тази заповед да посочат административният акт, с който е одобрен ПУП-ПРЗ за УПИ І-140, ХІV-139, кв.17, по плана на с.Заберново, който оспорват.

ПРЕДУПРЕЖДАВА, че при неизпълнение на указанията в срок жалбата ще бъде оставена без разглеждане.

Определението в тази част има характер на разпореждане за без движение и не подлежи на обжалване.

ІІІ. ЗАДЪЛЖАВА кмета на Община Малко Търново в тридневен срок от съобщаването да представи цветно копие на графичната част на промяната на плана на с.Заберново, одобрена със заповед № 317/11.06.2012г. и да представи пълен списък на заинтересованите лица, като посочи техните адреси и правното основание, което ги прави заинтересовани по смисъла на ЗУТ.

Определението в тази част има характер на разпореждане и не подлежи на обжалване.

 

 

СЪДИЯ: