Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер                   14.07.2011г.                    град Бургас

 

Административен съд – гр.Бургас, седми състав, на петнадесети юни две хиляди и единадесета година в публично заседание в следния състав:

 

                                                                       Председател: Таня Евтимова

 

при секретаря К.Л. като разгледа докладваното от съдия Евтимова административно дело номер 751 по описа за 2011 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.54, ал.2 от ЗКИР.

Образувано е по жалба на Д.А.Н. и Д.К.К., двамата с адрес за връчване на съобщения в гр.*** против заповед № КД-14-02-1883/25.11.2010г., издадена от началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Бургас, с която е одобрено изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на гр.Бургас, кв. Долно Езерово в частта, относно поземлен имот с идентификатор 07079.826.538. Иска се от съда да отмени процесната заповед. В съдебно заседание оспорващите се представляват от адвокат М. от БАК, който поддържа изложените в жалбата фактически и правни доводи и претендира присъждане на разноски.

Ответната страна – началникът на СГКК – гр.Бургас не се представлява в процеса и не изразява становище по оспорването. Не ангажира допълнителни доказателства, извън представените към административната преписка.

Заинтересованите страни – М.Т.А., В.Т.И., М.Т.И., Т.Г.Т. и Г.И.С. не се явяват в съдебно заседание и не ангажират доказателства.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Жалбата е подадена чрез административния орган в срока по чл.149, ал.1 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

От фактическа страна по делото е установено, че с решение № 30-6/21.01.2010г. на Общински съвет – Бургас, обективирано в протокол № 30/21.01.2010г. е одобрено изменение на ПУП-ПУР на улица с о.т.176-175-174-173-172, южно от кв.80, 79 и 55 и изменение на ПУП – ПР на УПИ І в кв.98 по плана на кв.Долно Езерово, с което се измества улицата с о.т.176-175-174-173-172 в северна посока, като уличната регулация се провежда по имотните граници на имотите в кв.80, 79 и 55 и се променя ПР на УПИ І в кв.98 като се обособяват нови – нов УПИ І ”За изолационна зеленина” и за възстановените имоти – нови УПИ ІІ-1545, ІІІ-1546 и ІV-1544 – отредени за малкоетажно строителство в устройствена зона Жм. Решението е публикувано в ДВ, бр.21/16.03.2010г. и видно от приложения по делото „акт за резултатите от обявяването му от 01.04.2010г.” не е обжалвано и е влязло в сила. Производството пред началника на СГКК – гр.Бургас е инициирано от главния архитект на Община Бургас със заявление вх.№ 99-14991/07.07.2010г., в което се иска изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър за имоти с идентификатор 07079.826.454; 07079.826.459; 07079.826.523; 07079.826.539; 07079.826.540; 07079.826.56 и имот с идентификатор 07079.826.538, собственост на жалбоподателите, чиято площ се редуцира от 2 248 кв.м. на 1 756 кв.м. Към заявлението са приложени проект за изменение на кадастралната карта и регистър, изпълнен по възлагане на Община Бургас, обяснителна записка, кадастрален регистър на недвижимите имоти, АЧОС № 4007/22.03.2005г. и АЧОС 04008/22.03.2005г., скица – проект и графични приложения. В резултат на сезирането е издадена заповед № КД-14-02-1883/25.11.2010г., с която площта на поземлен имот с идентификатор 07079.826.538 се променя от 2 248 кв.м. на 1 756 кв.м. Заинтересованите страни са уведомени за произнесения административен акт с писмо изх.№ 99-14991-02-10-27291/30.11.2010г., получено от жалбоподателите на 09.12.2010г. В жалбата, с която е поставено началото на настоящото съдебно производство, Н. и К. оспорват правното основание на допуснатото изменение - чл.57, ал.4 от Наредба № 3/28.04.2005г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри и настояват за отмяна на заповедта.

При извършената служебна проверка за законосъобразност на оспорваната заповед, настоящият съдебен състав констатира, че същата е произнесена от компетентен орган в обема на правомощията му, делегирани със заповед № 300-152/23.10.2003г., издадена от изпълнителния директор на АГКК, в изискуемата от закона форма, при спазване на административнопроизводствените правила за нейното издаване и в съответствие с приложимия материален закон.

Съгласно разпоредбата на чл.57, т.4 от Наредба № 3/28.04.2005г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри се състои в отразяване на настъпилите изменения при прилагане на действащи подробни устройствени и градоустройствени планове и на техни изменения. В настоящия случай е безспорно установено, че с решение № 30-6/21.01.2010г. на Общински съвет – Бургас е одобрено изменение на ПУП-ПУР на улица с о.т.176-175-174-173-172, южно от кв.80, 79 и 55 и изменение на ПУП – ПР на УПИ І в кв.98 по плана на кв.Долно Езерово, с което се измества улицата с о.т.176-175-174-173-172 в северна посока, като уличната регулация се провежда по имотните граници на имотите в кв.80, 79 и 55 и се променя ПР на УПИ І в кв.98 като се обособяват нови – нов УПИ І ”За изолационна зеленина” и за възстановените имоти – нови УПИ ІІ-1545, ІІІ-1546 и ІV-1544 – отредени за малкоетажно строителство в устройствена зона Жм. Решението не е оспорено от жалбоподателите и е влязло в сила, поради което одобрените с него изменения на плана следва да се отразят в кадастралната карта. Неоснователно е възражението на оспорващите за преждевременно изменение на кадастралната карта, основано на твърдението, че липсва „прилагане” на действащия ПУП, тъй като е осъществена само първата предпоставка за това – отразяване на границите на терен, но липсва второто условие – определяне и заплащане на дължимите обезщетения на собствениците на засегнатите УПИ. Пропускът на жалбоподателите да оспорят решението на Общинския съвет не може да бъде преодолян в производството по ЗКИР, а обстоятелството, че решение № 1903/07.07.2010г. на комисията по чл.210 от ЗУТ е предмет на оспорване по АХД № 1529/2010г. по описа на АСБ не обуславя извод в противоположния смисъл, тъй като от изхода на този спор зависи единствено размера на обезщетението за извършеното отчуждаване, но не и кадастралните параметри. Съгласно чл.16, ал.5 от ЗУТ собствениците на поземлени имоти по ал.4 придобиват собствеността върху новообразуваните с плана урегулирани поземлени имоти, а общината придобива собствеността върху отстъпените й части по ал.1 от датата на влизане в сила на плана. За придобиването на собствеността на всеки отделен урегулиран поземлен имот кметът на общината или упълномощено от него лице издава заповед с точно индивидуализиране на имота. В 7-дневен срок от влизане в сила на заповедта копие от нея се изпраща на службата по вписванията, а копие от одобрения план по ал. 1 - на Агенцията по геодезия, картография и кадастър - за служебно вписване в имотния регистър и нанасяне в кадастъра. В конкретния случай Община Бургас е изпълнила задължението си да сезира компетентния административен орган, за който възниква задължение да извърши служебно изменение на кадастралната карта. По тази причина е неоснователно и следващото възражение на оспорващите за нарушаване на административнопроизводствените правила поради липсата на уведомяване по чл.26 от АПК, тъй като според чл.16, ал.5, изр. посл. от ЗУТ, началникът на СГКК вписва промяната служебно без да открива производство по общия ред.

Предвид гореизложеното, жалбата на Д.А.Н. и Д.К.К. се явява неоснователна и следва да се остави без уважение.

 

Мотивиран от това, Бургаският административен съд, седми състав

 

Р Е Ш И:

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.А.Н. и Д.К.К. със съдебен адрес за призоваване в гр.*** против заповед № КД-14-02-1883/25.11.2010г., издадена на началника на СГКК – гр.Бургас, с която е одобрено изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на гр.Бургас в частта, относно поземлен имот с идентификатор 07079.826.538.

Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.

 

 

 

 

                                                                                  СЪДИЯ:…………………..