ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 14.05.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На четиринадесети май                            две хиляди и осемнадесета година

В заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 750 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 14:26 часа се явиха:

 

Областен управител на област Бургас, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт И., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

 

Общински съвет Руен, редовно уведомен, не се представлява в днешно съдебно заседание.

 

По хода на делото:

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Производството е образувано по направено оспорване от Областен управител на област Бургас със Заповед № РД-09-13/20.03.2018 г. на приетото по т. 7 от дневния ред на заседание на Общински съвет Руен и отразено в Протокол № 30/30.01.2018 г. Решение № 308, с искане за отмяна на решението.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: В Заповед № РД-09-13/20.03.2018 г. номерът на протокола е сгрешен. Протоколът е № 31/27.02.2018 г., а решението, което се оспорва е 308.

Не поддържаме така направеното оспорване, тъй като с протокол №33/18.04.2018 г. на проведено заседание на Общински съвет Руен е прието решението № 351, с което е отменено решение № 308, взето по протокол № 31/27.02.2018 г., което е предмет на процесната заповед. Видях, че Общински съвет Руен не е представил нищо по делото във връзка с направената отмяна. Имам искане за прекратяване на производството по настоящото дело. Нямам информация дали е влязло в сила това решение. От наша страна оспорване на това решение не е направено. Молбата ми е да задължите Общински съвет Руен да представи преписката по приемането на това решение и доказателства за влизането му в сила.

Да се приеме цялата административна преписка. Нямам други доказателствени искания.

 

СЪДЪТ по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени от оспорващия, описани в придружителното писмо до съда, тези, представени от Общински съвет Руен във връзка с приемане на решение №308, отразено в протокол № 31 на Общински съвет Руен от заседание, проведено на 27.02.2017 г., както и днес представеното от процесуалния представител на оспорващия решение № 351 по протокол №33/18.04.2018г. на Общински съвет Руен в заверен препис.

 

Като намери за основателно искането на юрисконсулт И. да се изискат допълнително доказателства от ответника във връзка с приемане на решение № 351 по протокол № 33/18.04.2018 г. и влизането му в сила,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника до следващо съдебно заседание да представи по делото информация, придружена с доказателства, за приемане на решение № 351 по протокол 33/18.04.2018 г. на Общински съвет Руен и доказателства за влизането му в законна сила.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 25.06.2018 г. от 14:10 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени съгласно чл. 137, ал. 7 АПК.

Препис-извлечение от съдебния протокол да се изпрати на ответника за сведение и изпълнение в дадения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:33 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: