О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  № 1499

 

Град Бургас, 29.06.2018г.

 

Административен съд – Бургас, пети състав, на двадесет и девети юни през две хиляди и осемнадесета година, в публично заседание, в състав:

                                                          

СЪДИЯ: Станимира Друмева

                                      

при секретаря С.А., като разгледа докладваното от съдия Друмева административно дело № 750 по описа за 2018 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Производството е образувано по оспорване от областен управител на област Бургас със заповед № РД-09-13/20.03.2018г. на приетото по т.7 от дневния ред на заседание на Общински съвет - Руен и отразено в протокол № 31/27.02.2018г. решение № 308 като незаконосъобразно.

В съдебно заседание процесуалният представител на оспорващия заявява, че не поддържа оспорването, тъй като на проведено заседание на Общински съвет - Руен е прието решение № 351 отразено в протокол № 33/18.04.2018г., с което е отменено решение № 308 от протокол № 31/27.02.2018г. – предмет на заповедта на областния управител. Искането от съда е за прекратяване на производството по делото.

В изпълнение на разпореждане на съда, по делото е постъпило писмо от ответника, чрез пълномощника му, с приложени към него в заверен препис писмени документи, от които е видно, че по докладна записка на кмета на община Руен от 2.04.2018г. Общински съвет - Руен е взел решение № 351 отразено в протокол № 33/18.04.2018г., с което е отменил оспореното решение № 308 от протокол № 31/27.02.2018г., обявил е в сайта на община Руен решение № 351 от протокол № 33/18.04.2018г., съобщил е същото на областна администрация Бургас на 19.04.2018г. и заявява, че до момента не са депозирани жалби за оспорването му.  

Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства и като взе предвид становищата на страните, приема за установено следното:

Съгласно разпоредбата на чл.156, ал.1 от АПК, при всяко положение на делото административният орган може да оттегли изцяло или частично оспорения акт или да издаде акта, чието издаване е отказал. Съобразно чл.159, т.3 от АПК, жалбата или протестът се оставя без разглеждане, а ако е образувано съдебно производство, то се прекратява, когато оспореният административен акт е оттеглен.

Съдът намира, че е налице основание за прекратяване на производството по делото предвид факта, че в хода на настоящото производство са представени доказателства, според които с влязло в сила решение № 351 от протокол № 33 на заседание, проведено на 18.04.2018г., Общински съвет - Руен е отменил оспореното от областния управител решение № 308 по т.7 от дневния ред на заседание на Общински съвет - Руен, отразено в протокол № 31/27.02.2018г. Отмяната на оспорения административен акт е приета надлежно от издателя на акта и на основание чл.142, ал.2 от АПК следва да бъде взета предвид. Налице са условията на чл.159, т.3 от АПК, поради което направеното от областен управител на област Бургас със заповед № РД-09-13/20.03.2018г. оспорване следва да бъде оставено без разглеждане и образуваното въз основа на него съдебно производство да бъде прекратено.

Воден от горното, Административен съд – Бургас, пети състав,

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ определението си от 25.06.2018г. за даване ход по същество.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването от областен управител на област Бургас със заповед № РД-09-13/20.03.2018г. на приетото от Общински съвет - Руен решение № 308 по т.7 от дневния ред на заседание на Общински съвет - Руен и отразено в протокол № 31/27.02.2018г.

ПРЕКАТЯВА производството по административно дело № 750 по описа за 2018г. на Административен съд-Бургас.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред тричленен състав на  Върховния административен съд на Република България в седмодневен срок от съобщаването на страните.

 

 

 

                                                           АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪДИЯ: