ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 26.04.                                                                          град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІІ-ми административен  състав       

На двадесети и шести април                    две хиляди и седемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно дело номер 750 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 10,53 часа се явиха:

Жалбоподателят „Навитас енд Ко“ ЕООД - редовно уведомен, се представлява от адв. Е. - представя пълномощно.

          За ответника – директор на дирекция „ОДОП“ гр. Бургас - редовно уведомен, се явява юк. Ж. – представя пълномощно.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                    

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА жалбата на „Навитас енд Ко“ ЕООД с ЕИК по Булстат *****, със седалище и адрес на управление ********, представлявано от управителя К.Д.К. против ревизионен акт № Р-02000216004644-091-001/22.12.2016 г. на началник сектор, възложител на ревизията и главен инспектор по приходите, ръководител на ревизията при ТД на НАП Бургас, потвърден с решение № 56/14.03.2017 г. на директора на Дирекция „ОДОП” гр. Бургас при ЦУ НАП - София. 

 

СЪДЪТ УКАЗВА на страните, че доказателствената тежест в процеса е съобразно нормата на чл.170 АПК и чл.154 ГПК във връзка с § 2 ДР ДОПК.

 

адв. Е.: Поддържам жалбата. С нея сме направили искане за допускане на съдебно-икономическа експертиза. Представям подробна писмена молба с формулирани задачи. Моля да допуснете експертизата, тъй като се отнася по изследване на основания предмет по спора.

 

юк. Ж.: Оспорвам жалбата като неоснователна. Относно искането за назначаване на съдебно-счетоводна експертиза предоставям на съда. Няма да соча доказателства. Нямам доказателствени искания към настоящия момент.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 Приема представените с административната преписка писмени доказателства.

ДОПУСКА извършването на съдебно-счетоводна експертиза, вещото лице по която след като се запознае с доказателствата по делото и извърши необходимите справки в счетоводството на жалбоподателя и на доставчика „Слънце енд Ко“ ЕООД да отговори на поставените от жалбоподателя въпроси,  формулирани в молбата, представена в днешно съдебно заседание.    

НАЗНАЧАВА за изготвянето на заключението вещото лице С.А., при депозит в размер на 750,00 лв., вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес.

ДА СЕ УВЕДОМИ вещото лице за изготвяне на заключението, след заплащане на определения депозит.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 21.06.2017 г. от 10,00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,58 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: