ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 21.06.                                                                      град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІІ-ми административен  състав       

На двадесет и първи юни                         две хиляди и седемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно дело номер 750 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 10,00 часа се явиха:

Жалбоподателят „Навитас енд Ко“ ЕООД - редовно уведомен, се представлява от адв. Е., с представено по делото пълномощно.

          За ответника – директор на дирекция „ОДОП“ гр. Бургас - редовно уведомен, се явява юк. Ж. – представя пълномощно.

Явява се вещото лице С.А..

 

Съдът докладва постъпило заключение на вещото лице ведно с приложения към него по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза с вх.№ 6041/13.06.2017 г., което е в срока по чл.199 ГПК.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

адв. Е.:  Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

юк. Ж.: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към изслушване на заключението на вещото лице по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза.

 

УСТАНОВЯВА самоличността на вещото лице, както следва:

 

С.В.А. на ** години, българка, българска гражданка, с висше образование, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩоТо ЛИЦе: Представила съм писмено заключение ведно с приложен към него снимков материал, което поддържам.

 

          Адв. Е.: Имам няколко въпроса към вещото лице. При подизпълнителя, който е доставил машината, няма натрупани разходи за нейното придобиване, какъв е смисълът? Няма разходи, няма неосчетоводени такива или не съществуват?

ВЕЩоТо ЛИЦе: Твърди се, че доставчикът сам е изработил машината с части втори употреба, за които части обаче няма документи с изключение на една фактура, която съм описала в заключението.  Доколкото стойността на тези части формира себестойността на машината - готовия продукт, тази себестойност е останала непълна, тъй като така да кажем в нея не са включени всички части. Просто няма документи.

          Адв. Е.: Тоест да разбирам ли,че доставчикът тъй като не е разполагал с документи да формира себестойността на произведената от него машина при него в тази връзка се получава по-голяма печалба?

ВЕЩоТо ЛИЦе: По принцип е така. Колкото по-малка е себестойността, толкова печалбата е по-голяма. Печалбата е разликата между продажната стойност и цената на придобиване. Колкото е по-малка стойността на придобиване, толкова по-малка е печалбата.

Адв. Е.: Машината работеща ли е?

ВЕЩоТо ЛИЦе: Машината си има абсолютно всичко и е работеща.

Адв. Е.: Нямам други въпроси към вещото лице.

юк. Ж.: Във връзка с въпросите , поставени от адв. Е. да разбирам ли, че в счетоводството на доставчика сте открили само фактурата, която сте посочили на страница № 4 относно частите, с които е направена машината, а за другите части, които са втора употреба няма никакви документи от страна на доставчика?

ВЕЩоТо ЛИЦе: Да, аз съм го написала в заключението. Открила съм единствено фактурата, която съм посочила. Очевидно е, че машината е сглобена от различни части, но за тях няма документи.

юк. Ж.: Къде направихте справка, за да проследите счетоводните операции, посочени в заключението?

ВЕЩоТо ЛИЦе: Всички счетоводни документи бяха в базата на „Торнадо Комерс” ООД в кв. Лозово. Счетоводните документи на „Торнадо Комерс” ООД, „Слънце  Енд Ко“ ЕООД и „Навитас Енд Ко“ ЕООД са на едно и също място в посочената база в кв. Лозово.

юк. Ж.: Нямам други въпроси към вещото лице.

Въпрос на съда: На страница номер № 4 от Решението на административния орган, на втория абзац се сочи, че „органът по приходите счита, че в случая е създадена една правна привидност със симулация на доставка, или относителна субективна симулация”. Доставката абсолютна симулация ли е или относителна симулация?

юк. Ж. Това, което е искал да каже директорът е, че е констатирано наличие на актив, каквото е констатирало и вещото лице, но по фактурата липсва доставка на тази машина. Това мога да кажа. Така, както е написано, се касае за субективна симулация. Доставката е привидна. Такива са и нашите твърдения въз основа на събраните в хода на ревизионното производство доказателства.

адв. Е.: Да се приеме заключението на вещото лице. Няма да сочим други доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

юк. Ж.: Да се приеме заключението на вещото лице. Няма да сочим други доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещото лице и му определя окончателно възнаграждение в размер на 750,00 лева, платими от внесения депозит. /издаден РКО 750 лв. на 21.06.2017 г./.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ход на делото по същество:

 

адв. Е.: Моля да уважите жалбата, като се съобразите с доводите в нея и моля да ни присъдите направените по делото разноски по представен от мен списък по чл. 80 от ГПК. Ще представя подробни съображения в писмени бележки в указан от съда срок. Искам само да отбележа, че РА и потвърждаващото го решение не са съобразени с цитираната от нас практика на ЕС и по-специално с Решение по дело № С277 от 22.10.2015 г. на ЕС, подробно разглеждащо случаите на данъчна измама.

юк. Ж.: Считам, че жалбата следва да бъде оставена без уважение като неоснователна и недоказана по подробно изложените съображения в решението на директора на дирекция „ОДОП” гр. Бургас. Моля да ми присъдите юрисконсултско възнаграждение в размер на 923,00 лв.

Съдът предоставя на страните 5-дневен срок за представяне на писмени бележки.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.13 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: