Р Е Ш Е Н И Е

 

        1006                 26.05.2016г.                                      гр. Бургас

 

   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Бургаският административен съд двадесети състав, в публично заседание на шестнадесети май две хиляди и шестнадесета година, в състав

 

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХР. ХРИСТОВ

                                              

при секретаря И.Л., като разгледа докладваното от съдия Хр. Христов административно дело № 750 по описа за 2016 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         Производството е по реда на чл.203 и сл. от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл.1, ал.1 от Закона за отговорността на държавата и общините за вреди.

Административното дело е образувано по искова молба от „Хърайзън Девелопмънтс“ ЕООД, с ЕИК 203322291, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул.“Македония“ № 61-63, офис 1, представлявано от управляващия едноличен собственик на капитала Ю.И.Ш., чрез пълномощник адвокат В.Ф. - АК Бургас против Община Несебър с искане ответникът да бъде осъден да заплати сумата от 360.00 лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди, изразяващи се в заплатено адвокатско възнаграждение по АНД № 251/2015г. по описа на Несебърски районен съд, претърпени в следствие от отменен незаконосъобразен акт – Наказателно постановление № 2/05.02.2015г., издадено от кмета на община Несебър, ведно със законната лихва върху тази сума за периода от датата на настоящата искова молба до окончателното й изплащане.

В съдебно заседание ищецът от „Хърайзън Девелопментс“ ЕООД се представлява от адвокат В.Ф., която поддържа иска и моли за присъждане на направените по делото разноски.

         За ответната страна Община Несебър се явява като процесуален представител юрисконсулт Н.Т., която оспорва исковата молба като неоснователна. Представя писмена защита, в която излага допълнителни доводи за неоснователността на предявения иск.

         Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас изразява становище, че исковата претенция е основателна и следва да бъде уважена.

         БАС, като прецени събраните по делото гласни и писмени доказателства по реда и условията на чл.154, ал.1 и чл.235, ал.2 от ГПК във вр. с чл.144 от АПК, ведно с доводите  и изразените становища прие за установено от фактическа страна следното:

         Във връзка с констатирано нарушение на разпоредбите на Наредба № 6 за опазване на околната среда на територията на община Несебър, извършено от дружеството – жалбоподател, служител на община Несебър съставил Акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ № 01378/07.01.2015г. На основание  изготвения АУАН № 01378/07.01.2015г. било издадено Наказателно постановление № 2/05.02.2015г. от кмета на община Несебър, с което на „Хърайзън Девелопментс“ ЕООД с ЕИК 203322291, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул.“Македония“ № 61-63, офис 1, представлявано от управляващия едноличен собственик на капитала Ю.И.Ш. било наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 500.00 лева на основание чл.125, вр. с чл.129 от Наредба № 6 на Общински съвет Несебър за извършено нарушение на чл.13, ал.1, т.3 от Наредба № 6.

         Санкционираното дружество подало жалба срещу издаденото наказателното постановление, по повод на която било образувано АНД № 251 по описа на Районен съд – Несебър за 2015г. С влязло в сила решение № 392 от 09.11.2015г. на РС- Несебър издаденото от кмета на община Несебър НП № 2/05.02.2015г. било отменено.

         От приложеното по делото АНД № 251 по описа на РС – Несебър за 2015г. се установява, че по него има представено нотариално заверено пълномощно № 13165/08.12.2014г. от името на „Хърайзън Девелопментс“ ЕООД, с което дружеството е упълномощило адв. В.С.Ф. от АК-Бургас да го представлява пред всички съдилища на територията на Република България, в т.ч. да завежда и води заведени от името на дружеството и срещу него дела. От представените по делото протоколи за проведени открити съдебни заседания се установява, че дружеството се е представлявало от адвокат В.Ф..

         По настоящото дело е представен Договор за правна услуга от 08.05.2015г. между дружеството – жалбоподател и „Адвокатско дружество „Фотева, Танев и Минчев“, представлявано от управителя адв. В.С.Ф., с който е определено възнаграждение в размер на 300.00 лева за представителство по АНД № 251/2015г. по  описа на РС-Несебър, както и фактура № 522/03.06.2015г. за изплащане на посоченото възнаграждение в размер на 360.00 лева с ДДС, заедно с фискален бон.

При така установената фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:

         Предявеният иск е с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ и се разглежда по реда на глава единадесета от АПК.

Исковата молба е процесуално допустима, като подадена от надлежна страна, имаща право и интерес от оспорването. Разгледана по същество исковата молба е неоснователна поради следните съображения:

Отговорността по ЗОДОВ е обективна. Съгласно чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, държавата и общините отговарят за вредите, причинени на граждани от действия или бездействия на техни органи или длъжности лица при или при повод на изпълнение на административна дейност. Държавата и общините дължат обезщетение за всички имуществени и неимуществени вреди, които са пряка и непосредствена последица от увреждането, независимо от това дали са причинени виновно от отговорното длъжностно лице. Вредата като правен институт представлява накърняване имуществото на правните субекти или на техни неимуществени блага. Когато е засегнат патримониумът на едно лице вредата е имуществена, тя се състои в претърпяване на загуба или пропусната полза. Границите на отговорността се разпростират до вредите, "които са пряка и непосредствена последица от увреждането". Неимуществените вреди представляват сериозно засягане на личността и достойнството на гражданина, изразяваща се в претърпяване на болки и преживявания на страдания.

Отговорността на държавата или на общините за вредите, причинени на граждани и юридически лица от незаконосъобразните актове, действия или бездействия на техни органи или длъжностни лица, при или по повод изпълнение на административна дейност може да бъде ангажирана при безспорната установеност на елементите от фактическия състав на нормата на чл.1, ал.1 от ЗОДОВ. Отговорността възниква при наличие на няколко комулативни предпоставки – неимуществена и/или имуществена вреда /причинена загуба или пропусната полза/; незаконосъобразен акт, действие или бездействие на орган или длъжностно лице на държавата /или общината/; вредата да е настъпила при или по повод изпълнение на административна дейност, както и пряка и непосредствена причинна връзка между незаконосъобразния акт, действие или бездействие и настъпилата вреда. При липса на някой от елементите на посочения фактически състав не може да се реализира отговорността на държавата и общината по посочения ред. Практиката на административните съдилища в това отношение е постоянна и последователна.

В настоящото съдебно производство наведените от ищеца фактически основания за предявения иск са претърпените от него имуществени вреди от направените разноски във връзка със заплатено адвокатско възнаграждение по АНД № 251 по описа на Районен съд – Несебър за 2015г. В доказателствена тежест на ищеца е установяване на наличието на всички гореизброени предпоставки, обосноваващи основателността на предявения иск.

По АНД № 251 по описа на РС-Несебър за 2015г. е  представено пълномощно на адв. В.С.Ф. да представлява дружеството, същата е изготвила жалбата до съда и е участвала в проведените съдебни заседания по делото. По въззивното дело няма доказателства за изплатено възнаграждение, но в настоящото съдебно производство бяха представени такива за изплатено възнаграждение в размер на 360.00 лева.

В този смисъл съдът приема, че от представените по делото доказателства се установява, че по отношение на ищеца са настъпили твърдените от него имуществени вреди. Дори и да се приеме обаче, че такова плащане е реално осъществено и е налице вреда по смисъла на чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, то настоящият съдебен състав счита, че в конкретния случай не е изпълнен фактическият състав за реализиране на отговорността по смисъла на чл.1, ал.1 от ЗОДОВ. Това е така, тъй като тази вреда не е пряка и непосредствена последица от отмененото наказателно постановление. Сключването на договор за правна помощ и съдействие е процедура, която се осъществява при договарянето на равнопоставени субекти и при изразено взаимно съгласие. Законът за административните нарушения и наказания не предвижда задължителна адвокатска защита по този вид дела, поради което дали ще ангажира адвокат или не преценя и решава лицето, което обжалва пред съда издаденото срещу него наказателно постановление. Вредата в настоящия случай не е в резултат на поведението на ответника, а последица от изразената воля и взетото от ищеца решение да ангажира адвокат, който да го представлява пред съда и с когото евентуално е сключил договор за правна помощ и съдействие, по силата на който да бъде изплатено и съответно възнаграждение.

В този смисъл настоящия съдебен състав приема, че в конкретния случай не е налице фактическият състав за реализиране на отговорността на Община Несебър по отношение на заявената от ищеца претенция за причинени му имуществени вреди, тъй като не са налице всички необходими  елементи и предпоставки за осъществяването й съгласно чл.1, ал.1 от ЗОДОВ.

Предвид изложените съображения съдът намира, че исковата претенция на „Хърайзън Девелопментс“ ЕООД да бъде осъден ответника да заплати сумата от 360.00 лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди, изразяващи се в заплатено адвокатско възнаграждение по нахд № 251/2015г. по описа на РС - Несебър, претърпени в следствие от отменен незаконосъобразен акт – НП № 2/05.02.2015г., издадено от кмета на община Несебър, ведно със законната лихва, е недоказана и неоснователна, поради което не следва да бъде уважена.

Водим от горното и на основание чл.172, ал.2 от АПК вр. с чл.1, ал.2  от ЗОДОВ, Бургаският административен съд, двадесети състав

 

Р Е Ш И :

 

ОТХВЪРЛЯ като неоснователен предявения иск от „Хърайзън Девелопментс“ ЕООД, с ЕИК 203322291, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул.“Македония“ № 61-63, офис 1, представлявано от управляващия едноличен собственик на капитала Ю.И.Ш., чрез пълномощник адвокат В.Ф., - АК Бургас против Община Несебър с искане ответникът да бъде осъден да заплати сумата от 360.00 лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди, изразяващи се в заплатено адвокатско възнаграждение по АНД № 251/2015г. по описа на Несебърски районен съд, претърпени в следствие от отменен незаконосъобразен акт – Наказателно постановление № 2/05.02.2015г., издадено от кмета на община Несебър, ведно със законната лихва върху тази сума за периода от датата на настоящата искова молба до окончателното й изплащане.

 

Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС на РБ в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

СЪДИЯ: