ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 16.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,     ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  шестнадесети  май                                две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор: Г.Д.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 750 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

         ИЩЕЦЪТ „ХАРАЙЗЪН ДЕВЕЛОПМЪНТСЕООД, представлявано от Ю.Ш., редовно и своевременно призован не се явява, за него се явява адв.В.Ф., надлежно упълномощена.

 

         ОТВЕТНИКЪТ  ОБЩИНА НЕСЕБЪР – редовно е своевременно призован се представлява от ю.к.Н.Т., надлежо упълномощена.

         СТРАНА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС – редовно е своевременно призована се представлява от прокурор Г.Д.

         По хода на делото:

         СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

                            О  П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО   И ГО ДОКЛАДВА

На основание чл.145,ал.3 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК съдът, извърши доклад по делото, както следва:

Административното дело е образувано по искова молба от „Хърайзън Девелопментс“ ЕООД, с ЕИК 203322291, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул.“Македония“ № 61-63, офис 1, представлявано от управляващия едноличен собственик на капитала Ю.И.Ш., чрез пълномощник адвокат В.Ф. - АК Бургас против Община Несебър, с искане ответникът да бъде осъден да заплати сумата от 360.00 лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди, изразяващи се в заплатено адвокатско възнаграждение по АНД № 251/2015г. по описа на Несебърски районен съд, претърпени в следствие от отменен незаконосъобразен акт – Наказателно постановление № 2/05.02.2015г., издадено от кмета на Община Несебър, ведно със законната лихва върху тази сума за периода от датата на подадената  искова молба до окончателното й изплащане.

Съдът УКАЗВА на страните, че са длъжни да докажат своите твърдения, чрез  съответните  доказателствени средства.

Съдът указва на страните, че ако претендират разноски следва да представят списък  най -късно до приключване на последното заседание в настоящата инстанция.

Съдът докладва, че по делото с вх.№ 4830/10.05.2016 година е постъпил писмен отговор на исковата молба, подаден от ю.к.Н.Т.- процесуален представител на Община Несебър, с която  изразява становище,  че същата е неоснователна.

         адв.Ф.- Поддържам исковата  молба. Нямаме възражения по доклада. С оглед направеното оспорване с отговора на фактура №522от 2015 година имам доказателствено  искане, но след като чуем становището на ответната страна.

         Ю.К.Т.- Оспорвам  предявения иск, считам исковата молба за неоснователна. Нямам възражения по доклада. Подробни съображения и по доказателствата   бих искала срок за писмени бележки.Нямам искане по отношение  на фактурата.

адв.Ф. - Наша е тежестта да докажем,  аз съм представила фактурата. В отговорът, който са депозирали по делото са заявили  че оспорват.

Ю.К.Т. - В отговора заявих, че я оспорвам, но сега заявявам, че нямаме  претенции.

адв.Ф.- С фактурата съм представила касов бон.

Прокурор Д. - Молбата е допустима, нямам доказателствени  искания, нямам възражения по доклада.

адв.Ф. - Представям извадки от дневник за продажбите на адвокатското дружество и дневник за покупките на „Харайзън Девелопмънтс” ЕООД,  редовно осчетоводена фактурата, заверени.

Прокурор .Д. -Да се приемат представените доказателства.

Ю.К.Т. - Да се приемат представените доказателства.

Съдът намира, че представените  в дн.с.з. писмени даказателства, заверени копия от извадка от дневник за продажбите  за данъчен период  месец юни 2015 година на „Адвокатско дружество „Ф., Т., М.” и дневник за покупките на „Харайзън Девелопмънтс” ЕООД за същия данъчен период имат отношение към предмета на разглеждане на делото, поради което

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА  и ПРИЛАГА по делото представените писмени доказателства – извадка от дневник за продажбите  за данъчен период  месец юни 2015 година на „Адвокатско дружество „Ф., Т., М.” и дневник за покупките на „Харайзън Девелопмънтс” ЕООД, за същия данъчен период.

адв.Ф.-Да се приключи събирането на доказателства

Ю.К.Т.-Да се приключи събирането на доказателства

Съдът  намира, че делото е изяснено от фактическа  страна, поради което 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

адв.Ф.- Моля да уважите предявения иск. Считам, че са налице  предпоставките за уважаването му и са надлежно доказани в  настоящето  производство. Налице е както незаконосъобразно  издадено наказателно постановление,  така и настъпила от него вреда, изразяваща са в  заплатеното от ищеца адвокатско възнаграждение за защита срещу него. Налице е също така причинно-следствена връзка между двете. Моля да ни присъдите  направените в настоящето производство разноски, за които представям списък. Доказателства за сторените разноски съм приложила към исковата молба.

Ю.К.Т. - Оспорвам предявения иск, моля да бъде отхвърлен  като неоснователен.Моля за срок за писмена защита.

Прокурор Д.- Считам, че претенцията е основателна и следва да бъде уважена.

Съдът  определи 5- дневен срок за представяне  на писмени бележки от страна на ответника по делото.

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

  Заседанието приключи в  13:16 часа

 

 

СЕКРЕТАР:                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: