О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

927

 

гр. Бургас, 22. 04. 2015г.

 

Административен съд Бургас, ХVІІІ-ти състав, в закрито съдебно заседание, на двадесет и втори април през 2015г., в следния състав:

 

Председател: Ванина Колева

като разгледа докладваното от съдия Колева административно дело № 750 по описа за 2015 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

         Производството е по реда на чл.60, ал.4 и ал.5 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

         Постъпила е молба от И.Т.Т. и Т.П.Т.,***. Молителите искат да се спре предварително изпълнение на заповед № 802/15.04.2015 г. на кмета на община Бургас, с която  на основание чл. 65,  ал.1 от Закона за общинската собственост (ЗОС) е заповядано да се изземе от тях недвижим имот – публична общинска собственост, с площ 451 кв.м. , съставляващ реална част от улица между  осови  точки – о.т.444, о.т.445 и  о.т.442, между  квартали  118, 100 и 101 по действащия ПУП на с. Черно море, община Бургас, заключен между  съществуваща на терена телена ограда и  трасираната на 27.01.2015г. улична регулационна линия, заснета с геодезични  координати  описани  в заповедта. Със заповедта е определен 3-дневен срок за доброволно  изпълнение от деня на връчването й, като  е указано, че при неизпълнение в указания срок, принудителното изземване на имота да се извърши на следващия работен ден в 9,00 ч. от служители  на община Бургас със съдействие на органите на ОД на МВР -  Бургас.

         В искането се сочи, че се обжалва разпореждане за предварително  изпълнение на заповед № 802/15.04.2015г. на кмета на община Бургас, тъй като то не отговаря на изискванията  за форма, посочени в чл .59, ал.2 от АПК.

Разпоредбата на чл.65, ал.4 от ЗОС предвижда, че заповедта по ал. 1 подлежи на обжалване по реда на АПК и обжалването не спира изпълнението на заповедта, освен ако съдът не разпореди друго.

С разпоредбата на чл. 60, ал. 1 от АПК се предвижда, че в административния акт се включва разпореждане за предварителното му изпълнение, когато това се налага, с изброяване на предпоставките. При анализа на хипотезите в цитираните правни норми се налага извод, че предварително изпълнение на акта по силата на закона, какъвто е настоящият случай по чл. 65, ал. 4 от ЗОС не налага административният орган да излага конкретни мотиви за предпоставките за това, каквито мотиви следва да има когато предварителното изпълнение е по разпореждане на органа, издал акта, нито е необходимо самото разпореждане да отговаря на изискванията за форма предвидени в чл.59, ал.2 на АПК, за административните актове. Когато предварителното изпълнение е по силата на закона, дори това разпореждане да не бъде вписано в издадения административен акт, то пак ще е изпълнимо само по силата на законовото разпореждане без да е необходимо органа да се произнесе, включително и да го мотивира.

Отделно от това – И.Т.Т. и  Т.П.Т. не твърдят и не представят доказателства, че предварителното изпълнение ще им причини вреди, в по-голяма степен от защитеният обществен интерес. Изложените в искането им  аргументи са свързани със собствеността на имота и не са предмет на настоящето производство.

Предвид изложеното, искането за спиране на допуснатото по силата на чл. 65, ал. 4 ЗОС - предварително изпълнение на заповед № 802/15.04.2015г. на кмета на община Бургас се явява неоснователно.

Като такова, то следва да се отхвърли, поради което и на основание чл. 60, ал. 4 - 7 от АПК, Административен съд Бургас, 18-ти състав,

 

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

 

ОТХВЪРЛЯ искането на И.Т.Т. и Т.П.Т.,*** за спиране на допуснатото по силата на чл.65, ал.4 от Закона за общинската собственост предварително изпълнение на заповед № 802/15.04.2015г. на кмета на община Бургас.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                  СЪДИЯ: