ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 13.02.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      VІІ-ми административен  състав       

На тринадесети февруари                          две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С. Х.   

Прокурор: АНДРЕЙ ЧЕРВЕНЯКОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 74 по описа за  2018 година       

На именното повикване в 10:06 часа  се явиха:

 

          ИЩЕЦЪТ  Е.А.К., редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

          ОТВЕТНИКЪТ по ИСКА Община Несебър, редовно уведомени, не изпращат представител.

За Окръжна прокуратура – Бургас, се явява прокурор Червеняков.

 

По хода на делото:

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:   

Производството е образувано по искова молба с правно основание чл.1 от ЗОДОВ, за присъждане на обезщетение на имуществени в размер на 399 лв., заплатено адвокатско възнаграждение за защита по НАХД № 1037/2017г. на Районен съд - Несебър и КАНД № 2798/2017г. на Административен съд – Бургас.

Съдът изиска за прилагане към настоящото дело НАХД № 1037/2017г. на Районен съд - Несебър и КАНД № 2798/2017г. на Административен съд – Бургас, които са представени.

Вчера постъпи по делото молба-становище от ищеца, в която заявява, че не са налице процесуални пречки за разглеждане на делото и се иска да се даде ход на делото. Направени са твърдения по съществото на спора.

ПРОКУРОРЪТ: Исковата молба е процесуално допустима.

Моля да се приобщат към доказателствения материал по делото изисканите от съда и представени писмени доказателства.

Нямам искания по доказателствата.

 

С оглед изявлението и като намери фактическата обстановка по делото за изяснена, по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с исковата молба писмени доказателства, както и тези по приложените дела - НАХД № 1037/2017г. на Районен съд - Несебър и КАНД № 2798/2017г. на Административен съд – Бургас.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на делото по същество:

ПРОКУРОРЪТ: Уважаеми г-н председател, считам, че исковата претенция следва да бъде уважена. Действително, по делото има договор за правна защита и съдействие. Претендираната сума е заплатена, като въпросният договор има и характер на разписка за направените плащания. Същата се явява пряка и непосредствена вреда за ищеца, поради което считам, че се явява основателна исковата претенция. Считам, че претендираните разноски следва да бъдат присъдени съобразно Наредбата за минималните адвокатски възнаграждения.

Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.13 часа.

 

 

      СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: