ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 15.03.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На петнадесети март                               две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 74 по описа за 2016

На именното повикване в 13,45 часа се явиха:

         Жалбоподателят И.А.В. - редовно уведомен се представлява от адв. М. с пълномощно по делото.

         За ответника Зам. Изпълнителен директор на ДФ „Земеделие” - редовно уведомен, се явява юк. Л. с пълномощно по делото.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

         Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

СЪДЪТ ДОКЛАДВА жалбата на И.В. против уведомително писмо № 02-020-6500/9860/19.11.2015г. на зам. Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие”.

 

         Адв. М.: Поддържам жалбата. Имам доказателствени искания: разглеждайки приложенията на ДФ „Земеделие” забелязахме, че на стр.206 от приложеното адм. дело 12550/2015 г., има копие от три известия за доставяне, там пише, че получателят е уведомен и пратката е непотърсена. Моля, куриерът да представи доказателства за уведомяване относно получаване на пратката. Куриерът е чужд за населеното място, не познава хората и получателят не е информиран за това, че някой го е търсил и че има да получава пратка. Става въпрос за частен куриер, не са Български пощи, които да имат офис в населеното място. Куриерът не е потърсил по никакъв начин лицето, получател на пратката, и може би е посетил адреса на 15 и на 30 септември, но това не е достатъчно, тъй като човекът е животновъд и със своето стадо през деня, когато би могъл да бъде потърсен, той е някъде по поляните.

Моля от ОбС „Земеделие” да ни представите протоколите за извършените теренни проверки, ако са правени. Ако не са правени - да заявят, че няма такива и че това е цялата преписка, във връзка с допустимостта на терените, които са заявени от жалбоподателя за субсидиране по тази мярка.

Моля да допуснете до разпит трима свидетели – пощаджийката на селото, която да каже има ли практика външните куриери да я търсят и да помага при доставката на пратки. С другите свидетели ще установяваме какви имоти има жалбоподателят, как ги поддържа и ползва за периода 2014г. Това са хора, които са работили с него, подпомагайки го при извършване на ежедневните си дейности.

Представям договор за отдаване под наем на общински пасища и мери, вписан в Агенцията по вписвания. Моля съда да счита датата на договора от датата на вписването му. На договора дата не са сложили.

Нямаме други доказателствени искания.

 

Юк. Л.: Оспорвам жалбата като неоснователна. Оспорвам доказателственото искане за установяване на обстоятелства за уведомяване на жалбоподателя за получаване на пратката. „Стар Пост” е лецинзиран за извършване на такива услуги.

Заявявам, че протоколи за извършени теренни проверки не се намират в ДФ „Земеделие”. Няма как такива протоколи да се съдържат по преписката. Ние не извършваме такива теренни проверки.

По искането за допускано до разпит на свидетели – приложено е заявлението, от което е видно с какви имоти е кандидатствал жалбоподателя за субсидиране. Относно състоянието им – изминали са няколко стопански години и въпроса не е релевантен.

Относно разпита на пощаджийката - тя е от конкурента фирма.

Относно писмото за площи декларирани от повече от един кандидат, ако бенефициент се беше явил в ДФ „Земеделие”, би се изяснило това обстоятелство.

Да се приеме административната преписка.

По заявлението на жалбоподателя е извършена проверка на място от Регионален технически инспекторат, който на база методика извършваща се от оторизирани лица с необходимата техника, обследват защо е отказано  финансово подпомагане тези парцели.

Моля да бъде допуснат до разпит като свидетел лицето, извършило проверката, от Регионален технически инспекторат, което да изясни как е извършена проверката и причината поради която площите са били отказани за подпомагане.

 

Адв. М.: По отношение на възможността жалбоподателят да представи документи във връзка с двойно заявените площи, има срок за представяне, но при условие, че той е уведомен по някакъв начин.

Нямам други доказателствени искания.

 

Юк. Л.: Нямам други доказателствени искания.

 

След като съпостави твърденията на страните, съдът счита, че доказателствените искания на процесуалния представител на жалбоподателя са частично основателни. Представеният договор за отдаване под наем на общински пасища и мери с изх.№ 69 от 13.02.2014г. следва да бъде приет, като по доказателствената му стойност съдът ще се произнесе със съдебния си акт.

По отношение на твърдението, че жалбоподателят не е бил надлежно уведомен от пощенския оператор за волеизявление на служители от ДФ „Земеделие”, съдът счита, че следва да събере доказателства за действията на служителя на пощенския оператор във връзка с връчване на известие с индекс № 71660115 с посочен подател ДФ „Земеделие” и посочен получател И.А.В. ***.

По отношение на изисканите от процесуалния представител на жалбоподателя - протоколи за извършени теренни проверки, като съобрази изявлението на процесуалния представител  на ответника, съдът счита, че това искане е неоснователно, доколкото в ответника не се намират такива доказателства и такива не са изготвени, искането за представянето им не следва да бъде уважено.

Относно искането за разпит на свидетели – пощенският служител и двама други, с които да бъде удостоверен факта на ползването на имоти и тяхната поддръжка, съдът счита следното: поискания разпит на пощенски служител няма връзка с настоящия правен спор. Дали служител на друг пощенски оператор е търсил информация от служителя на „Български пощи”, относно местонахождението на жалбоподателя В. в селото, е обстоятелство, което не се отразява върху крайната законосъобразност на оспорения акт.

Що се отнася да поискания разпит на двама свидетели, с които да се установят имотите и начина по който жалбоподателят ги е отработвал, съдът счита, че следва да бъде допуснат до разпит един свидетел за установяване на твърдените обстоятелства.

Искането на процесуалния представител  на ответника за допускане на свидетел – служител на Регионален технически инспекторат, извършил проверка, е основателно и следва да бъде уважено.

 Чрез разпита на допуснатите свидетели, съдът приема, че ще бъде изяснена фактическата обстановка по спора.

Съдът счита, че следва да събере и писмено доказателство от ответника. Основание за издадения административен акт са констатирани двойно заявени площи. Тази констатация от страна на ответната администрация е направена с писмо УП № 02-020-6500/8276/08.08.2014г., както и доказателства за връчването на това уведомително писмо на жалбоподателя.

Съдът счита, че следва да се снабди от Пощенска станция с. Козичино 8224 към „Български пощи” ЕАД със справка на коя дата е получена пратка, оформена с известие за доставяне PSDFZD023SF0LI  и PSDFZD023J70G, с оглед допустимостта на оспорването.

 

По изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДА СЕ ИЗИСКА от трето неучастващо лице пощенски оператор „СТАР ПОСТ” /STAR POST/  справка за лицето, което е извършило посещения в с. Козичино, община Поморие, за доставяне на доставка с № 71660115 с подател ДФ „Земеделие” и получател И.А.В. през септември 2014 г. В справката да бъде отразено колко пъти е посетен адреса, ако е посетен, и по какъв начин получателят е бил уведомяван за посещенията, ако е бил уведомяван. Определя срок за изпълнение – 7 дни от получаване на съобщението.

ЗАДЪЛЖАВА началника на пощенска станция 8224 с.Козичино, община Поморие, да представи справка кога и от кого е получена пощенска пратка, оформена с известие за доставяне PSDFZD023SF0LI  и PSDFZD023J70G.

ДОПУСКА до разпит при довеждане един свидетел на жалбоподателя за установяване на твърденията му как и по какъв начин жалбоподателя е полагал грижи за своите имоти.

ДОПУСКА до разпит един свидетел при довеждане от ответника.

ОТХВЪРЛЯ искането за допускане до разпит на втори свидетел за същите обстоятелства, както и за разпит на пощенския служител на пощенска станция с.Козичино, направени от процесуалния представител   на жалбоподателя.

ЗАДЪЛЖАВА ответника, в 10-дневен срок от днес, да представи заверено копие от писмо УП № 02-020-6500/8276/08.08.2014г., както и доказателства за връчването на това уведомително писмо на жалбоподателя.

ПРИЕМА административната преписка  по делото.

ПРИЕМА договор изх.№ 69/13.02.2014 г.

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 07.06.2016 година от 13,00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14,20 часа.

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: