ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 07.06.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На седми юни                                          две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 74 по описа за 2016 година.

На именното повикване в 13,00 часа се явиха:

         Жалбоподателят И.А.В. - редовно уведомен се явява лично и се представлява от адв. М. с пълномощно по делото.

         За ответника Зам. изпълнителен директор на ДФ „Земеделие” - редовно уведомен, се явява юк. Л. с пълномощно по делото.

 

СТРАНИТЕ:  Да се даде ход на делото.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СЪДЪТ към адв. М.: Водите ли допуснатия свидетел?

 

Адв. М.: Водим допуснатия свидетел. Да влезе ли?

 

Юк. Л.: Правим отказ от поискания свидетел, който ни е допуснат. Ще имаме друго доказателствено искане.

 

Съдът към адв. М.: Въведете свидетеля.

 

В залата е въведен свидетеля.

 

СЪДЪТ УСТАНОВЯВА самоличността на свидетеля, както следва:

 

С.И.К. на ** години с висше образование, работи като директор на Общинско предприятие „Озеленяване горски и селско стопанство” при община Поморие. Служебно познат на жалбоподателя.

Предупреден за наказателната отговорност по чл.290 НК.

Свидетелят обещава да говори истината.

 

ВЪПРОСИ НА АДВ. М. КЪМ СВИДЕТЕЛЯ:

 

ВЪПРОС: От колко време познавате И.В.?

 

ОТГОВОР:  И.В. го познавам от началото на 2014 г. във връзка с провеждане на търг за отдаване под наем на пасища, собственост на Община Поморие, на животновъди от Община Поморие. На този търг В. спечели правото да стопанисва пет имота с начин на трайно ползване „пасище”, собственост на Община Поморие в землището на село Козичино. След приключване  на процедурата сключихме договор за отдаване под наем на тези пет имота за срок от пет години. До настоящия момент г-н В. си заплаща ежегодно наема за тези имоти.

 

ВЪПРОС: С какво се занимава той?

 

ОТГОВОР:  Има животновъден обект регистриран в с. Козичино, в който отглежда около 200 овце селектирани от породата „средно старопланинска” – местна българска порода.

 

ВЪПРОС: Във връзка с ползването на тези общински имоти с предназначение „пасища”, знаете ли да е извършвал някакви обработки и дейности с цел подобряването или безпрепятствено извършване на своята дейност – животновъдство?

 

ОТГОВОР:  Пасищата се отдават под наем за да се ползват или за паша за домашните животни или за добив на сено за същите домашни животни през зимния период. В конкретния случай, не ми е известно г-н В. да е извършвал някакъв неправомерни намеси върху наемните имоти.

 

ВЪПРОС: Какво имахте предвид като казахте „неправомерни намеси”?

 

ОТГОВОР:  Не е извършено например разораването на тези имоти и превръщането им в обработваеми земи. Те представляват постоянно затревени площи и се поддържат основно чрез паша на домашни животни.

 

ВЪПРОС: Как според Вас г-н В. се ориентира за това къде се намират тези имоти? По какъв начин общината му е трасирала имотите как са му показани кои са неговите, които ще ползва за паша и как му предадохте държането на имотите?

 

ОТГОВОР:   Имотите бяха предадени на терен лично от мен чрез мобилно устройство GPS.

 

ВЪПРОС: Запознат ли сте с кандидатстването на животновъдите с програмите за подпомагане и директно плащане?

 

СЪДЪТ към процесуалния представител  на жалбоподателя: Въпросът Ви е твърде общ. Не допускам въпроса.

 

Адв. М.: Нямам други въпроси.

 

ВЪПРОСИ НА ЮК. Л. КЪМ СВИДЕТЕЛЯ:

 

ВЪПРОС: Коя година предадохте имотите за ползване на жалбоподателя?

 

ОТГОВОР:  През януари 2014 г.

 

ВЪПРОС: Освен за предаване на имотите, по какъв начин контролирате задължението за наем и с каква честота?

 

ОТГОВОР:  Договора веднъж го контролираме чисто финансово, дали си е плащал дължимите вноски. На терен средно веднъж годишно се извършват регулярни проверки. Извършват се проверки за различни случаи, не конкретно за този имот.

 

ВЪПРОС: Как се установява извършената проверка?

 

ОТГОВОР:  При условие, че няма нарушение, не се изготвя писмен документ. При условие, че се установи нарушение, се изготвя или констативен протокол или акт за установяване на административно нарушение /АУАН/.

 

ВЪПРОС: По силата на кой нормативен акт произтичат тези ви задължения?

 

ОТГОВОР:  Не мога точно да цитирам, но е наредба за стопанисване на пасищата. Не мога да цитирам точно.

 

ВЪПРОС: Известно ли Ви е жалбоподателят да е бенефициер на ДФ „Земеделие”. По каква мярка е кандидатствал като бенефициер и какви са изискванията на тази мярка?

 

ОТГОВОР:  Известно ми е, че е кандидатствал по т.н. „СЕП” и по „Натура 2000”.

 

Юк. Л.: Нямам повече въпроси.

 

ВЪПРОСИ НА СЪДА КЪМ СВИДЕТЕЛЯ:

 

ВЪПРОС: Договорът, с който сте отдали под наем общинските пасища на г-н В., вписан ли е в Агенцията по вписвания и от кого, ако е вписан?

 

ОТГОВОР:  Вписан е. Мисля, че е вписан от наемателя.

 

ВЪПРОС: Г-н В., как кандидатства на този търг - лично или чрез пълномощник?

 

ОТГОВОР:  Чрез пълномощник.

 

ВЪПРОС: По какъв начин отчитате фактически извършените проверки при които не са установени нередности от страна на наемателя във връзка с изпълнение на договора?

 

ОТГОВОР:  Реално не създаваме никакъв документ, в който да се запише, че при извършената проверка не са констатирани нарушения.

 

Адв. М.: В предходното съдебно заседание  исках да бъдат представени протоколи от теренни проверки, но не виждам да са предоставени от ответната страна.

 

Съдът се е произнесъл по този въпрос.

 

Адв. М.: Продължавам да търся информация от ответника по какви причини теренът не е включен в допустимия слой. Моля ответникът да отговори извършвана ли е някаква проверка, какви данни се използват за този район, от коя година е заснемането. Жалбоподателят подава едно заявление като отбелязва в по кои мерки кандидатства и е отбелязано, че кандидатства за няколко мерки и възмущението му е защо по някои мерки е одобрен, а по мярка „Натура 2000” е орязан за помощи и не са му дадени такива.

 

СЪДЪТ: На стр. 2 от оспореното уведомително писмо са изложени мотиви, включително и на стр. 3.

 

Юк. Л.: Предоставили сме цялата административна преписка на фонда, както и извършените проверки на място. Нямам какво друго да добавя.

 

Адв. М.: Нямам други доказателствени искания към настоящия момента.

 

Юк. Л.: Имам доказателствени искания – моля да назначите съдебно-техническа експертиза с формулирани въпроси към вещо лице в писмена молба, която представям.

 

Адв. М.: Предоставям на съда.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА поисканата съдебно-техническа експертиза от процесуалния представител на ответника с въпросите формулирани в молбата, представена в днешното съдебно заседание.

 

НАЗНАЧАВА вещото лице инж. П.З..

 

ОПРЕДЕЛЯ депозит за вещото лице в размер на 400.00 лв., вносим от ответника в 20-дневен срок от днес.

 

Вещото лице да бъде уведомено за изготвяне на заключението, след представяне на доказателство за внесения депозит.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 27.09.2016 година от 14,00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13,15 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: