Р   Е   Ш  Е  Н   И   Е  №490

 

гр. Бургас, 16 март  2015 г.

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ХІV състав, в съдебно заседание на двадесет и шести февруари, през две хиляди и петнадесета година, в състав:

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

                                    ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

                                                                                            АТАНАСКА АТАНАСОВА

При секретар Г.Ф. и с участието на прокурора Т.П., изслуша докладваното от съдия ГАЛИНА РАДИКОВА КАХД № 74/2015 г.

Производството е по реда на чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба, подадена от процесуален представител на Д.Д.Г. от гр. София, против Решение №2162/12.11.2014 година, постановено по гр.д. № 3956 по описа за 2014 година на Районен съд гр. Бургас. С решението е отменена заповед № Z-431/ 16.03.2009г. на кмета на Община Созопол, с която се признава на Д.Д.Г. от гр. София да придобие право на собственост върху ползвателски имот № 90, с площ 500 кв.м., попадащ в зоната по §4, в м. „Хаджи Али дере“, в землището на гр. Созопол, при граници: изток- имот № 92, запад- имот № 87 и имот № 88, север- имот № 98, юг- имот № 97.

Касаторът иска отмяна на съдебното решение и като бъде констатирана недопустимостта на подадената пред районния съд жалба, да бъде прекратено съдебното производство. Счита, че при първоинстанционният съд неправилно е приложел материалния закон, като е приел, че оспореният пред него акт не е бил редовно съобщен на жалбоподателите и поради това, подадената против него жалба е допустима. Твърди, че като се е произнесъл по недопустима жалба, първоинстанционния съд е постановил незаконосъобразен акт.

В съдебно заседание касаторът, редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

Ответникът по касационната жалба- кмет на Община Созопол, редовно призован не се явява и не изпраща представител.

Заинтересованите страни К.Н.Р., М.С.Т., Т.Н.Д., Н.С.У. и Ф.Щ.У., чрез процесуалния си представител адв. Т., намират оспорването за неоснователно. Претендират присъждане на разноски, за които представят списък.

Представителят на Окръжна прокуратура гр.Бургас счита, че касационната жалба като неоснователна следва да бъде отхвърлена, а първоинстанционното решение- потвърдено.

Касационната жалба е допустима. Подадена в срока по чл.211 от АПК, от страна, имаща право и интерес от обжалването.

Разгледана по същество е основателна.

Пред първоинстанционният съд, от  К.Н.Р., М.С.Т., Т.Н.Д., Н.С.У. и Ф.Щ.У. е била оспорена заповед № Z-431/ 16.03.2009г. на кмета на Община Созопол.

Според представеното по делото съобщение № 94-Д-295/ 17.03.2009г., подписано от ст. специалист Арх.стр.контрол, последната е била съобщена единствено на нейния адресат Д.Д.Г..

Същевременно с Решение № 1329/28.09.1997г. на ПК в гр. Созопол, нива от 2,210 дка, находяща се в терен по параграф 4 на гр. Созопол, в местността Хаджи Али дере, част от която е имота, предмет на оспорената заповед, е бил възстановен на наследниците на Н.С.У. (заинтересовани страни в настоящото производство и жалбоподатели в производството пред районен съд). Правата на тези лица по отношение на имота не са спорни между страните.

При това положение, техните права и законни интереси са били засегнати от заповед № Z-431/ 16.03.2009г. на кмета на Община Созопол, т.е. за издателят на този акт е било налице задължение да им го съобщи, така че да е възможно да бъде реализирано правото им на защита. Такова съобщаване не е било извършено.

В последствие, е била издадена  Заповед № 8-Z-1635/ 17.12.2013г. на кмета на Община Созопол, с която е била определена цена за имота, предмет на заповед № Z-431/ 16.03.2009г. и определен Д.Г. за купувач. Тя е била съобщена на наследниците на Н.С.У., както следва: на К.Н.Р.- 03.01.2014г., на М.С.Т.- 06.01.2014г., на Т.Н.Д.- на 07.01.2014г., на Н.С.У.- 28.01.2014г.  и на Ф.Щ.У.- на 28.01.2014г. 

В този акт, е възпроизведено съдържанието на  заповед № Z-431/ 16.03.2009г. на кмета на Община Созопол, т.е. по същество е извършено  и съобщаването на последната. Единствените елементи, които липсват в Заповед № 8-Z-1635/ 17.12.2013г. на кмета на Община Созопол, досежно заповед № Z-431/ 16.03.2009г., са срока за оспорването и съда, пред който това право може да бъде реализирано.

При това положение, съдът намира, че допустимостта на жалбата, подадена против заповед № Z-431/ 16.03.2009г. на кмета на Община Созопол е следвало да бъде преценявана съобразно разпоредбата на чл. 140 ал.1 АПК, т.е. правото на жалба на заинтересованите страни в настоящото производство, би могло да бъде допустимо реализирано в двумесечен срок, считано от датата на съобщаване на  Заповед № 8-Z-1635/ 17.12.2013г. на кмета на Община Созопол.

В конкретния случай този срок не е спазен. Жалбата е била подадена пред районен съд на 19.05.2014г.

Този съд в противоречие със закона е приел същата за допустима, като се е аргументирал само обстоятелството, че оспореният акт не е бил съобщен по предвидения от закона ред, игнорирайки наличните категорични данни за датата на която, съдържанието на заповедта, е станало известно на оспорващите.

Срокът за подаването на жалба е преклузивен и с неговото изтичане се погасява процесуалното право на страната да търси съдебна защита. Спазването на срока за подаването на жалба е абсолютна процесуална предпоставка за допустимостта й, за която съдът служебно следи. Жалба, подадена след изтичането на законния срок за обжалване е процесуално недопустима и не може да бъде разгледана по същество.

Поради това, като е разгледал недопустима жалба и се е произнесъл по същество по повдигнатия с нея спор, първоинстанционният съд е постановил недопустим съдебен акт, който следва да бъде обезсилен.

Затова и на основание чл.221 ал.3 пр.1 от АПК, Административен съд гр. Бургас,

 

Р Е Ш И:

 

ОБЕЗСИЛВА Решение №2162/12.11.2014 година, постановено по гр.д. № 3956 по описа за 2014 година на Районен съд гр. Бургас.

ПРЕКРАТЯВА производството по делото.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                        ЧЛЕНОВЕ: