ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2014, 18.06.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На осемнадесети юни                           две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 74 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 10:16 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Л.Д.П., редовно призован, се явява лично и с адвокат Й., редовно упълномощена.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.Х.А., редовно призован, се явява лично и с адвокат Й., редовно упълномощена.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Главен архитект на Община Царево, редовно призован, се явява адвокат Д., редовно упълномощен.

 

Явява се вещото лице арх. В.А.-Д..

 

СЪДЪТ, на основание чл.144 АПК във връзка с чл. 141 ГПК, указва на страните и на присъстващите в залата лица, че следва да спазват реда в съдебно заседание /изключени мобилни устройства; изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума; задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др./, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, представител, свидетел и вещо лице.

Предупреждава ги, че при неизпълнение на така дадените указания, ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал.1 ГПК във връзка с чл. 89, в размер от 50 до 300 лева.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

АДВОКАТ Д.: Възразявам по даване ход на делото и поддържам становището на колегата ми, изразено в предходно съдебно заседание за недопустимост на подадената жалба. Считам, че са налице предпоставки за прекратяване на производството.

 

СЪДЪТ намира искането за прекратяване на производство за неоснователно. Жалбата е процесуално допустима, тъй като е подадена в предвидения от закона срок от лица с правен интерес. По делото са налични достатъчно доказателства, че в регламентирания срок сезираният административен орган не се е произнесъл по заявеното пред него искане. Последващите действия на административния орган по изискване на допълнителни книжа от заявителя са извършени след изтичане на срока за оспорване на мълчалив отказ.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТХВЪРЛЯ искането на адвокат Д. за прекратяване на производството поради недопустимост на подадената жалба.

 

ПРИСТЪПВА към изслушване заключението на съдебно-техническата експертиза, като снема самоличността на вещото лице и го предупреждава за наказателната отговорност по чл. 291 от НК:

В.В.А.-Д. – 45 години, българска гражданка, неосъждана, с висше образование, без родство със страните.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ АРХ. А.-Д.: Предупредена съм за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещавам да дам безпристрастно и вярно заключение.

Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

АДВОКАТ Й.: Бихте ли казали установихте ли на място има ли изградени допълнителни обеми в хоризонтално и вертикално отношение извън обема на одобрената проектна документация?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ АРХ. А.-Д.: Повтарям изразеното от мен становище и в приложената експертиза по делото на база на приложената по делото проектна документация – основен проект, проект за промяна по време на строителство и екзекутивна документация, и извършения лично от мен оглед на място във всички помещения от сградата, категорично заявявам, че изпълненото на място не противоречи, съответства на трите проектни документации. На място няма реализирани обособени обеми с възможност за ползване извън тези, предвидени в проектната документация.

АДВОКАТ Й.: Казвате в заключението, че протоколът за строителна линия е заверен на всички нива. Има ли подписи на представители на общинска администрация?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ АРХ. А.-Д.: Протоколът за откриване на строителна площадка и определяне на линия и ниво е приложен като страници 19, 20, 21 и 22 в кориците на делото. В страниците, в които е вписана проверката на ниво корниз стреха и ниво било, има подписи на проектантите по част „Конструктивна”, част „Геодезия”, част „Архитектурна” и инвеститорите и има още положени подписи плюс печат, които не мога да разчета и не мога да посоча на кой са.

АДВОКАТ Й.: Констатирани ли са отклонения от проектните квоти?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ АРХ. А.-Д.: Вписаните данни в тези проверки при ниво корниз и ниво било с дата 06.06.2008 г. констатират, че няма промяна в предвидените такива по проектната документация.

АДВОКАТ Й.: Нямам повече въпроси към вещото лице.

АДВОКАТ Д.: Като бяхте на място, колко етажа е сградата?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ АРХ. А.-Д.: В констативно-съобразителната част на заключението, което съм приложила, както и в Приложение № 1 – направените снимки при оглед на място, съм конкретизирала, че сградата, предмет на делото, се състои от партерен етаж, първи и втори жилищни етажи и тавански етаж, част от който е реализиран на две нива с вътрешна връзка между нивата, т. е. двете нива с един общ обем, свързани с вътрешна стълба. Сграда е без сутерен.

АДВОКАТ Д.: Таванският етаж изцяло жилищен ли е и площта му включена ли в общата разгъната застроена площ на сградата?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ АРХ. А.-Д.: Дала съм отговор на този въпрос. На стр. 2 от експертизата съм изяснила какво се е случило относно площите и предназначението на помещенията по етажи в сградата.

АДВОКАТ Д.: Как са нанесени апартаменти 5 и 6, които са в таванския етаж, съответно в кадастъра – като складове или като жилищни обекти са отразени.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ АРХ. А.-Д.: Нямам поставен такъв въпрос и не мога да отговоря.

АДВОКАТ Д.: Съобразено ли е съответното озеленяване за конкретното УПИ при изграждането на сградата? Какъв е процентът на озеленяване?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ АРХ. А.-Д.: На място е изпълнено озеленяването във варианта на предадената от възложителите и приета от Община Царево екзекутивна документация за обекта. Затова съм приложила снимки и от ниво терен.

АДВОКАТ Д.: Нямам повече въпроси към вещото лице.

Оспорвам изцяло представеното заключение. Считам, че не е обследвано изцяло дали са налице въпросните предпоставки за въвеждане в експлоатация. Не са обследвани необходимите изисквания, както споменах, първо дали са налице съответните проценти за озеленяване на процесния имот. На второ място смея да твърдя, че не са въведени в експлоатация външни водопроводни и  канализационни връзки, както и КПС. Освен това считам, че е налице съществено разминаване в разгънатата застроена площ по разрешението за строеж и това, което е отразено в кадастъра и в окончателния доклад от инвеститора, който е приложен по делото.

АДВОКАТ Й.: Да се приеме експертизата. Считам, че възраженията на колегата са неоснователни. Въпросите, които повдига, са извън предмета на спора. Считам, че вещото лице е изяснило релевантни за спора факти.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме заключението на вещото лице, като счита направените възражения от ответника за неоснователни. Вещото лице е дало отговор съобразно компетентността си на всеки един от поставените въпроси, поради това

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице арх. А.-Д..

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 550 лева, 500 лева от които да се изплатят от внесения по делото депозит, остатъкът от 50 лева да бъдат внесени от жалбоподателите в 14-дневен срок от днес.

 

АДВОКАТ Й.: Нямам други доказателствени искания. Считам делото за изяснено от фактическа страна.

АДВОКАТ Д.: Моля да приемете удостоверение от кадастъра, което е относимо към настоящия спор, констатиращо съществени отклонения от изпълнената съгласно разрешението за строеж разгъната застроена площ и това, което е нанесено в кадастъра, поради което не би могъл главният архитект да определи каква е РЗП, която следва да бъде въведена в експлоатация и моля да бъде приобщено към общия доказателствен материал.

Моля да приключите събирането на доказателствата. Нямам други доказателствени искания.

АДВОКАТ Й.: Представените от ответника документи са приети вече като доказателства по делото, тъй като са били представени.

 

СЪДЪТ, с оглед становището на страните намира, че следва да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания.

Не следва да бъдат приемани представените от ответника документи, тъй като същите вече са приети като доказателства по делото и ще бъдат ценени от съда при постановяване на окончателния съдебен акт, затова

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ Й.: Жалбата на доверителите ми на първо място е допустима с оглед на това, че съгласно чл. 214 ЗУТ е налице мълчалив отказ. Имаме документация с главния архитект на община Царево, приложена по делото. От представената документация по делото и от заключението на вещото лице се установява, че са налице предпоставките на чл. 177 ЗУТ, а именно, че строежът е изпълнен в съответствие с одобрените проекти, включително и с преработката, отразена в строителното разрешение и екзекутивната документация. Налице са окончателни договори за присъединяване към техническата инфраструктура. Налице са предпоставките на чл. 169 ЗУТ. Няма данни строителното разрешение и одобрените проекти да са отменени по реда на чл. 216 ЗУТ, съответно няма образувана преписка по чл. 225 ЗУТ. При това положение ще моля да отмените мълчаливия отказ на главния архитект на община Царево, като задължите същия да издаде удостоверение за въвеждане в експлоатация и да регистрира строежа от пета категория по реда на чл. 177 ЗУТ, като му определите изричен срок.

Претендирам разноски съобразно списък по чл. 80 ГПК, който представям.

Моля да ми дадете възможност да представя писмени бележки в определен от Вас срок.

АДВОКАТ Д.: Уважаема госпожо Председател, моля да отхвърлите жалбата като изцяло неоснователна и недоказана. Не се установиха твърденията на жалбоподателите за това, че следва да бъде въведен в експлоатация процесният строеж. В тази връзка ще Ви моля да отхвърлите жалбата.

 

СЪДЪТ предоставя на страните възможност в 10-дневен срок от днес в писмен вид да изложат допълнителни съображения в подкрепа на позицията си по спора и обяви, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:38 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                       СЪДИЯ: