ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2014, 02.04.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На втори април                                     две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 74 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 10:20 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Л.Д.П., редовно призован, се явява лично и с адвокат Й., редовно упълномощена.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.Х.А., редовно призован, се явява лично и с адвокат Й., редовно упълномощена.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Главен архитект на Община Царево, редовно призован, се явява адвокат Й., редовно упълномощен.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ Й.: Поддържам жалбата. Уточнявам, че след образуване на производството е проведена допълнителна кореспонденция между административния орган и жалбоподателите, в рамките на която административният орган се опитва да създаде впечатление, че няма завършена процедура, съответно пък жалбоподателите са заявили, че нямат какво допълнително да представят към преписката съгласно разпоредбата на чл. 177 ЗУТ, тъй като е била пълна от самото начало. Представям в този смисъл доказателства по опис – кореспонденция относно това, че не е налице мълчалив отказ, че не е била незавършена процедурата. Ние твърдим, че не е налице такава, а е позиция на административния орган, която цели да оставите жалбата ни без уважение.

Запознах се с изпратената административна преписка. По мое искане разбрах, че е постъпила допълнителната документация, която моля да бъде приета. Запознали сме се с това, че е приложено изисканото административно дело, образувано по повод на предходен мълчалив отказ. Тъй като основният спорен въпрос е дали сградата е изпълнена в обема по одобрения проект, съответно преработката му, по този въпрос имаме изслушана и приета експертиза по предходното дело. Ще моля, с оглед отделяне на спорното от безспорното да изслушаме процесуалния представител на ответника  има ли формиран спор относно това изпълнена ли е на място сградата извън обема на одобрените проекти и преработката.

АДВОКАТ Й.: Ние по принцип оспорваме жалбата първо поради обстоятелството, че същата е с правно основание при хипотезата на мълчалив отказ, която считаме, че не е налице не само с оглед водената кореспонденция, а и с оглед неспазването на сроковете и правилата за съответно хипотезата на мълчалив отказ, определени в чл. 149 АПК и по-конкретно видно от писмения отговор на главния архитект, когото представлявам и приложените от него писма, същият е бил в законен отпуск в периода и съответно възможността за оспорване на мълчаливия отказ съгласно чл. 149 АПК възниква в по-късен момент от подаване на жалбата, който не е спазен от жалбоподателя. В тази връзка  и последвалата кореспонденция, която не се отрича от жалбоподателите, установява единствено и само възможността на административния орган за произнасяне, което е отразено и в конкретното писмо от 18.03.2014 г., от което е видно, че към настоящия момент с оглед изискванията за предоставяне на разрешение за ползване, съгласно разпоредбата на чл. 177 ЗУТ, главният архитект е изискал допълнителни становища и книжа, както и същевременно е обяснил в писмото съществуващите разлики, от които пък се изискват и становища и на АГКК Бургас, където е извършено съответното вписване, с квадратури, които се разминават, включително и изискването да се представи конкретният окончателен докла по чл. 168, ал.6 от ЗУТ, съответстващ на одобрените книжа за сградата. В този смисъл, както и в самото писмо изрично е записано, не са налице към момента фактическите обстоятелства и предпоставки, както за регистриране на строежа съгласно разпоредбата на чл. 177 ЗУТ, така и същевременно не са налице и конкретни мотиви за издаване на изричен мотивиран отказ. Ето защо считаме, че с оглед самостоятелността на административния орган за преценка и изясняване на фактическата обстановка и компетентността му за произнасяне, липсва в настоящото съдебно производство предмет за оспорване, предвид липсата на хипотеза за мълчалив отказ и същевременно съществуваща процедура за произнасяне от страна на главния архитект, с оглед на което Ви молим да прекратите настоящото съдебно производство и да върнете преписката за произнасяне на главния архитект след изясняване пълно и всестранно на фактическата обстановка. Само държа да отбележа, че видно от изискано и приложеното административно дело № 772/2013 г. жалбоподателите също са оспорвали мълчаливия отказ на главния архитект, също по мотиви и съображения административният съд е установил, че липсва подобна хипотеза, отхвърляйки жалбата. Учудващ е и фактът, че искането е подадено на 27.12.2013 г., т. е. много по-късно с оглед възможността да бъде подаден в по-ранен етап след приключване на делото и с цел изясняване на делото.

Аз ще моля да се произнесете по нашето искане за прекратяване с оглед по-нататъшните ни действия, с оглед на което твърдим, че това са факти и обстоятелства, защото същите са в процес на изясняване, видно от това писмо от 18.03.2014 г.

Оспорват ли жалбоподателите, че има разминаване между декларираната и регистрирана в АГКК квадратура РЗП на съответно изпълненото строителство с това в първоначално издаденото строително разрешение и включително след това квадратурата, която е установена в доклада на строителния надзор.

АДВОКАТ Й.: Доколкото ми е известен процеса, той трябва да бъде изяснен, а не колегата да ми прехвърля въпроса.

АДВОКАТ Й.: Уважаема госпожо административен съдия, съответствието или несъответствието се доказва с изискуеми съгласно разпоредбата на чл. 177 ЗУТ документи, които в пълния им обем към настоящия момент уточняват различия в три насоки. Аз не мога да оспоря нещо, което се изяснява в момента. Въпросът е те оспорват ли, че има различия в документите и след това ще взема становище. В момента не мога да взема становище по искането на адвокат Й.. В писмото има изясняване на фактическата обстановка, която пак питам има ли разминаване в представените документи. Фактическият обем се установява след представяне на документи и оглед на място, а ние сме поискали да бъдат представени съответните документи, които за съжаление в момента се разминават като показатели и аз ще моля сега жалбоподателите от своя страна да изяснят въпроса оспорват ли различията в представените документи като квадратура, застроена и разгъната застроена площ на сградата.

Моля да вземете становище по нашите искания.

АДВОКАТ Й.: Уважаема госпожо съдия, не е спорно обстоятелството, че посочената в одобрената обяснителна записка цифра на квадратурата е различна от тази на заснемането в кадастралната карта, по причина, че става дума за две различни понятия. На първо място понятието застроена площ по проект е едно, понятието по кадастралната карта е в друг смисъл. Отделно от това, този въпрос е ирелевантен за правния спор. Налице са влезли в сила строителни книжа, съобразно които е изпълнена сградата, но в производството по чл. 177 ЗУТ се обследват законовите предпоставки за въвеждане в експлоатация на сградата, дали тя в действителност е изпълнена съобразно тези одобрени проекти, съответно преработка, по време на строителството, понеже има такава по чл. 154 ЗУТ и екзекутивната документация, съответно представени ли са останалите документи, изискуеми по чл. 177 ЗУТ, касаещи договорите за присъединяване, наличието на окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 ЗУТ и съответно нанасяне на сградата.

Моля да ми се даде възможност, съобразно становището на ответника, изразено преди малко по отношение на фактическото изпълнение и съответствието с обема на одобрените книжа, да ангажирам доказателствено искане, а именно да формулирам въпроси към съдебно-техническа експертиза в кратък срок, определен от Вас, в писмена молба.

АДВОКАТ Й.: Във връзка с казаното от адвокат Й., моля да се има предвид, че при спазване на процедурата по чл. 177 ЗУТ има задължителни документи, а именно справка от АГКК, представено строително разрешение и съответно доклад на надзора. В тази връзка в трите документа съществуват съществени разлики, които към настоящия момент като фактическа обстановка би следвало да се изяснят в административното производство пред главния архитект, в резултат на което не разбрах, значи тези твърдения са указани в писмото, защото тук се казва, че процедурата е спазена.

Поддържам искането си за произнасяне по искането за прекратяване.

Във връзка с направените доказателствени искания, си запазваме правото да изразим становище след произнасяне на съда, с оглед на обстоятелството, че след произнасяне на съда, ние можем да изясним дали в хода на настоящото съдебно производство ще изясняваме фактология, която е от изключителната компетентност на главния архитект, предвид че се оспорва негов мълчалив отказ, която хипотеза твърдим, че не е налице.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

Следва да укаже на жалбоподателите в 7-дневен срок от днес с писмена молба да формулират въпроси към вещото лице, като по възражението за допустимост на жалбата, съдът ще се произнесе в закрито заседание.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

УКАЗВА на жалбоподателите в 7-дневен срок от днес с писмена молба да поставят въпроси на вещото лице по поисканата от тях техническа експертиза.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 18.06.2014 г. от 10:00 часа, за която дата страните – уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                       СЪДИЯ: