ПРОТОКОЛ

       

Година 2011, 22.02.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На двадесет и втори февруари                две хиляди и единадесета  година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:  Желязко Георгиев                            

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 74 по описа за  2011 година.                     

На именното повикване в  14,00 часа се явиха:

Жалбоподателят Н.Н.Н. - редовно призован, не се явява.

Постъпила е молба от процесуалния му представител адв. М. за отлагане.

Ответникът директор на Дирекция „ОУИ” гр. Бургас - редовно призован, н-к отдел Обжалване Йотова

В залата се явява прокурор Желязко Георгиев от Окръжна прокуратура Бургас, който на основание чл. 159, ал. 1 от ДОПК прави искане за конституиране на прокуратурата на Република България като страна в процеса, с оглед защитата на обществения интерес.

Съдът намира искането на прокурора за основателно, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

КОНСТИТУИРА прокуратурата на Република България като страна в производството.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

Съдът взе предвид, че не е налице особено непредвидено обстоятелство, което да възпрепятства както страната, така и процесуалния й представител да се явят в днешното съдебно заседание, така както изиска закона. Постъпилата молба с приложеното удостоверение от адв. М. не съдържа изложение на такива обстоятелства. Видно от приложената служебна бележка - графиката за лекциите на асистент-адвоката, е бил уточнен още през месец декември 2010 г. и това обстоятелство не се явява пречка процесуалния представител на жалбоподателя да се яви в днешното съдебно заседание, или да преупълномощи друг процесуален представител,  ако счита, че неговият доверител има необходимост да бъде представляван от правоспособен юрист в съдебно заседание при оспорването на ревизиония акт.

Предвид изложеното съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА жалбата на Н.Н.Н. против РА № 1000543/05.07.2010 г.

СЪДЪТ ДОКЛАДВА и молба за допускане на две експертизи – л. 8 от делото.

 

Н-К ОТДЕЛ ЙОТОВА: Оспорвам жалбата като неоснователна и недоказана. Да се приеме административната преписка. Възразявам по въпрос № 1 от съдебно-счетоводната експертиза. Така зададен въпроса не предполага специални знания на които вещото лице да отговори.

 

ПРОКУРОРЪТ: Жалбата е процесуално допустима. Да се приемат доказателствата. Искането за съдебно-техническа експертиза и съдебно-счетоводна експертиза  е основателно.

С оглед изявленията на страните съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА административната преписка по делото.

ДОПУСКА съдебно-техническа експертиза, с въпросите формулирани в молбата на Н.Н. – л. 8 от делото, т. 1.

НАЗНАЧАВА вещо лице Пенка Шопова.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за вещото лице в размер на 450 лв., вносими от жалбоподателя в 10-дневен срок от днес.

Вещото лице да бъде уведомено за започване на работа по експертизата след представяне на доказателства за внесения депозит.

 

СЪДЪТ УКАЗВА на жалбоподателя, че неизпълнението в срок на определеното задължение за внасяне на депозит ще бъде тълкувано като нарушение, което затруднява разглеждането на оспорването и ще бъде санкционирано по съответния процесуалния раздел на Глава ІХ от ГПК във вр. с чл. 144 от АПК.

 

По отношение на формулираното искане за допускане на съдебно-счетоводна експертиза, съдът намира, че задачата във вида в който е посочена е недопустима. Обстоятелствата, чието установяване цели Н.Н. се установяват с други доказателствени средства, а не с поисканата от него съдебно-счетоводна експертиза.

С оглед на изложеното и предвид пожелателния характер на задачата към съдебно-счетоводната експертиза съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОТХВЪРЛЯ искането за допускане на съдебно-счетоводна експертиза. ПРИЕМА административната преписка по делото.

СЪДЪТ НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и го насрочва за 05.04.2011 г. от 14,45 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14,10 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: