ПРОТОКОЛ

       

Година 2009, 11.05.                                                                                град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      VІ-ти  административен  състав       

На единадесети май                                    две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА.

                                                     

Секретар:   М.В.

Прокурор:                                       

Сложи за разглеждане докладваното от съдия АЛЕКСАНДРОВА

административно дело номер 74 по описа за 2009 година.                     

 

На именното повикване в 11.00 часа се явиха:

 

Жалбоподателите И.Н.Г., П.Е.Х., Т.Б.Х., Д.Т.Р., М.А.Х., С.Д.М. и М.Д.М., редовно призовани, не се явяват. Представляват се процесуален представител адвокат Д.П., надлежно упълномощен, представя пълномощно по делото.

За ответника по жалбата началника на РДНСК - гр.Бургас, редовно призован, се явява процесуален представител юрисконсулт А., редовно упълномощена, представя пълномощно.

Заинтересованата страна П.К., редовно призована, се явява лично и с адвокат Н., надлежно упълномощена, с пълномощно по делото.

Заинтересованата страна Община Несебър, редовно призована, се представлява от процесуален представител юрисконсулт В., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

Заинтересованата страна, главен архитект на Община Несебър, редовно призован, не се явява.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ЮРИСКОНСУЛТ В. – Представям писмено становище на  Община Несебър, във връзка с вмененото ни задължение от предходно съдебно заседание да представим копие от договор за ЖСК „Младост” от 1973 година. Поддържам изразеното в писменото становище от колегата юрисконсулт Радев. Исканият договор не беше открит в архива на общината.

 

АДВОКАТ П. -  Нямам доказателствени искания.

ЮРИСКОНСУЛТ А. – Нямам доказателствени искания.

АДВОКАТ Н. – Имам искане за назначаването на съдебно-техническа експертиза, със задачи, посочени в нарочна молба, която представям. Представям и моля да приемете и договора за отстъпено право на строеж, договор за групов строеж, протокол от 29.01.1999г. на домакинствата в к-с „Младост, бл. 9.

ЮРИСКОНСУЛТ В. – Нямам доказателствени искания. Не се противопоставям на искането за съдебно-техническа експертиза .

АДВОКАТ П. - Не се противопоставям на искането за съдебно-техническа експертиза.

ЮРИСКОНСУЛТ А. - Не се противопоставям на искането за назначаване съдебно-техническа експертиза.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144  от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените писмени доказателства в днешното съдебно заседание от процесуалния представител на заинтересованата страна П.К.: типов договор за отстъпено право на строеж върху държавна земя от 1973г., договор за групов строеж от 08.02.1999г. и протокол от 29.01.1999г. на домакинствата, живущи в гр. Несебър, к-с Младост, бл.9.

 

Съдът намира искането на адвокат Н., като процесуален представител на заинтересованата страна П.  К., за допускане на съдебно-техническа експертиза за допустимо и основателно, касаещо събирането на годни и относими доказателства, поради което и на основание чл.195, ал.1 ГПК и във връзка с  чл.144 от АПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 ДОПУСКА съдебно-техническа експертиза, която след като се запознае с представените по делото доказателства, като извърши оглед на място, както и като извърши справка в Община Несебър, относно всички притежавани от общината документи, касаещи процесния строеж, да даде заключение по формулираните от заинтересованата страна въпроси, обективирани в нарочна молба, представена в днешното съдебно заседание.

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит в размер на 300 лв., вносими в седемдневен срок от съобщаването от заинтересованата страна П.К. по сметка на Административен съд – гр. Бургас, като УКАЗВА на същата, че в този срок следва да депозира доказателство за внесения депозит.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице  арх. И. Л., която да се призове след представяне на доказателство за внесен депозит. УКАЗВА на вещото лице, че в едноседмичен срок преди датата на следващото съдебно заседание, следва да  депозира експертното си заключение.

 

Поради необходимостта от събиране на допуснати доказателствени средства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 06.07.2009г. от 11.00ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и да се считат за редовно призовани.

         Да се призове вещото лице.

 

 Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.10  часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: