ПРОТОКОЛ

 

Година

2009, 10.03.                                                                          град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      VІ-ти  административен  състав       

На десети март                                                   две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л.А.

                                                     

Секретар:   М.В.

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия А.

административно дело номер 74  по описа за 2009 година.                     

 

На именното повикване в 10.30  часа се явиха:

Жалбоподателите И.Н.Г., П.Е.Х., Т.Б.Х., Д.Т.Р., М.А.Х., С.Д.М. и М.Д.М., редовно призовани, не се явяват, всички жалбоподатели се представляват от процесуален представител адв. Д.П., надлежно упълномощен, представя  пълномощно по делото.

За ответника по жалбата РДНСК гр. Бургас, редовно призован, се явява процесуален представител юк К.,  редовно упълномощена, представя пълномощно 

Заинтересованата страна П.К., редовно призована, се явява лично и с адв. Н., надлежно упълномощена, с пълномощно по делото.

Заинтересованата страна, главен архитект на Община Несебър, редовно призован, няма представител.

Заинтересованата страна Община Несебър, редовно призован, не  се явява, няма представител.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото

 

На основание чл.142, ал.1от  ГПК, във връзка с чл.144 от  АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба против заповед № 49/12.12.2008 г.  на началника на РДНСК гр. Бургас, с  която се отменя акт № 66/9.11.2004 г. на главния архитект на Община Несебър за узаконяване на „Надстройка на тавански помещения и апартаменти над жилищен блок 9 в ж.к. „Младост” в УПИ ІІІ – общ, кв.95 на плана  гр. Несебър,  издаден на името на  И.Г., П.Х., Т.Х., Д.Р., М.Х.,С.М. и М.М.

 

АДВ.П.-  Поддържам жалбата, тъй като считам, че е от съществено значение изясняването на обема на правото на строеж отстъпен на ЖСК „Младост”. Моля да изискате  от Община Несебър типовия договор от 24.12.1973 г. за отстъпено право на строеж на ЖСК „Младост”, за което представям молба в два екземпляра. Нямам други доказателствени искания.

ЮК К. – Оспорвам жалбата като неоснователна. Моля да приемете представената административна преписка. По отношение на обема на правото на строеж, възразявам по направеното искане. Считам, че  същото е илереванто. Дали изобщо е налице съгласие от етажните собственици за изпълнението на тази надстройка. Дали и няма  да се окаже, че  има етажни собственици, които не са били наясно и не са били запознати с извършеното надстрояване.  Нямам доказателствени искания.

АДВ.Н. -  Считам жалбата за неоснователна. Подробностите съм изложила в изричен  писмен отговор. Във връзка с нарушенията на материалния закон, ще взема отношение, след установяване на фактическата обстановка. Моля да приемете разрешение за строеж, което  е цитирано от процесуалния  представител на жалбоподателите. Учредено е право на  надстрояване. Нямам други доказателствени искания на този етап.

ЮК К. –Производството е по  чл.216, ал.5. Когато сме отменили отказа акт за узаконяване заинтересованите страни не са били уведомени за това, например П.К..  Изобщо не е обявяван акта за узаконяване и е трябвало да се иска съгласие от тях. Те узнават за него и много по-късно. От там и датата на отмяната е по-късна.

 

На основание чл. 157 от ГПК, във връзка с чл. 144  от АПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателствени средства, представляващи заверени копия от административната преписка, съгласно опис по съпроводително писмо с изх. № ОН-424-00-035/14.01.2009 г.

ПРИЕМА представеното от процесуалния представител на заинтересованата страна П.К. писмено доказателство, а именно разрешение за строеж 106/28.06.1999 г.

Съдът намира искането на процесуалния представител на жалбоподателя за представяне на писмено доказателство находящо се у заинтересованата страна Община Несебър, за допустимо и основателно  поради което, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

 ЗАДЪЛЖАВА кмета на Община Несебър в седем дневен срок от съобщаването да представи по делото заверено копие от договор за отстъпено право на строеж на ЖСК „Младост” гр. Несебър, сключен на 24.12.1973 г.

Предупреждава кмета, че в случай на неизпълнение на разпоредбите на съда ще му бъде наложено  наказание, съгласно разпоредбите на чл.405 от ЗСВ.

 ДАВА възможност на старините най-късно до следващото съдебно заседание да  изчерпят всички свои доказателствени искани и становища по жалбата.

Поради необходимостта от събиране на нови доказателствени средства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и  НАСРОЧВА съдебно заседание за  11.05.2009 г. от 11.00 ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и да се считат за редовно призовани.

Да се изпрати съобщение до кмета на Община Несебър за вмененото му задължение  за представяне на писмено доказателство.

 

 

 Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.40  часа.

 

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: