ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 08.05.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На осми май                                           две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 749 по описа за 2018 година.

 

На именното повикване в 10:10 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Г.Н.Г., редовно призован, се явява лично.

За ответника началник група сектор „Пътна полиция“ към ОД МВР Бургас, редовно призован, няма представител.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страната, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

Жалбоподателят Г.: Конкретизирам, че обжалвам заповедта на л.3 от делото с № 18-0769-000588/13.03.2018г. на началник група, сектор „Пътна полиция“ при ОД МВР Бургас.

Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба против заповед № 18-0769-000588/13.03.2018г. на началник група сектор „Пътна полиция“ при ОД МВР Бургас, с която на жалбоподателя е наложена принудителна административна мярка  по чл.171, т.4 от ЗДвП – изземване на свидетелство за управление на водач на МПС, на който са му отнети всички контролни точки и не е изпълнил задължението си по чл. 157, ал.4 от ЗДвП.

Съдът ДОКЛАДВА, че на 27.04.2018г. от жалбоподателя са постъпили писмени доказателства, ведно с копия за другата страна.

ДОКЛАДВА, че на 30.04.2018г. от ответника също са постъпили доказателства.

 

Жалбоподателят Г.: Поддържам жалбата.

Представям на съда последното наказателно постановление от 19.03.2018г., което съм получил и където е записано, че към тази дата имам 39 контролни точки. Отбелязването на контролните точки е нещо като счетоводство на КАТ, където се водят на отчет отнетите и налични контролни точки.

Освен това доказателство, няма да представям други доказателства.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от жалбоподателя писмени доказателства, а именно: наказателно постановление № 1460/11/03.08.2011г.; наказателно постановление1526/11/30.05.2011г.; наказателно постановление №3229/11/28.07.2011г.; удостоверение за преминато допълнително обучение рег.№ 90/2011г.; удостоверение за преминато допълнително обучение рег.№ 314/2012г.; удостоверение за преминато допълнително обучение рег.№ 66/2015г., както и представените с молба вх.№ 4892/27.04.2018г. и представеното в днешното съдебно заседание наказателно постановление № 18-0304-000410/19.03.2018г.

ПРИЕМА представените от органа писмени доказателства, представляващи заверени копия от административната преписка, съгласно опис на л. 11 и л. 12 от делото, както и представените с писмо рег.№ 769000-6322/20.04.2018г. на началник сектор „Пътна полиция“ писмени доказателства.

 

С оглед становището на страната и поради липса на други доказателствени искания на основание чл.149, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

Жалбоподателят Г.: Искам да споделя нещо, което е фрапиращо за наказателно постановление №15- 0304-001064/03.06.2015г. В това постановление съм лишен два месеца от правоуправление с глоба от 130 лв. и към дата 03.06.2015г. е посочено, че на водача му остават 10 контролни точки. Но за това наказателно постановление в Несебърския районен съд съм спечелил дело и съм представил решението като доказателство. Това решение отменя това наказателно постановление, но не са ми възстановени точките, които са ми взети, 10 точки, които ми остават плюс 8 точки, които трябва да ми възстановят, стават 18 точки. И 13 т. от удостоверението за допълнително обучение по чл. 158, ал.1, т.1 от ЗДвП, където ми се възстановяват 13 контролни точки, стават 31 точки. Нито точките са ми възстановени, никъде не е отразено, че са ми останали 10 точки, за което ми е взета книжката, не са отразени точките от така нареченото „Неделно училище“ и точките, които са ми отнети, не са отразени. При всяко наказателно постановление са длъжни да посочат колко точки остават, нито са възстановени, нито са ми зачетени и стават 31 точки, а те ми взимат свидетелството за управление, с което си изкарвам хляба. Това са доказателства, документи от 09.05.2015г. по чл.158, което ми възстановяват 13 точки и не е описано в акта. Нали ОД на МВР са ми описали всички актове, а този, най-важният, по който съм спечелил дело в съда, не е описан, нито е описано в наказателно постановление.

По тези съображения считам, че имам точки и не е следвало да издават заповед, с която да ми се изземва свидетелството за управление, защото са ми отнети всички точки. Моля да отмените заповедта като незаконосъобразна.

По дати и по години ще Ви кажа, винаги съм следил точките си, не виждам никъде да имам 0 наказателни точки – към 04.08.2011г. ми остават 5 точки, на 31.05.2011 ми остават 2 контролни точки, но никой не е прибавил удостоверението, към 28.07.2011 пак ми остават 2 контролни точки и акта – 10 контролни точки. И никъде съм нямал нула контролни точки, а те ми взимат свидетелството за управление, явно има срив в системата им.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.23 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: