ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 29.05.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На двадесет и девети май                       две хиляди и седемнадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 749 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.Д.К., редовно уведомен, се явява лично.

 

ОТВЕТНИКЪТ Заместник-кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт А., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

 

По хода на делото:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.: Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Считам, че са налице процесуални пречки за даване ход на делото, тъй като подадената жалба е недопустима. Считам, че не съществува в нито един нормативен акт задължение за административния орган да изготвя календарен план-график на строителните работи. С оглед това съображение заявявам изрично, че Община Бургас не разполага с такъв план-график и затова считам, че настоящото производство е без предмет, поради което моля да го прекратите и да ми присъдите юрисконсултско възнаграждение.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.: Смятам, че не е допустимо по Закона за достъп до обществена информация да се получава мълчалив отказ. Смятам, че трябва да е писмен отказът, но такъв не последва. Отделно, срокът е 14-дневен, но в този срок такъв също не последва. А дали трябва да има календарен  план-график или не, считам, че всяка уважаваща себе си институция трябва да има такъв план-график, още повече, че има проект, към който има линеен график. Това е задължителен реквизит към строителните проекти за изпълнение. Поради това считам, че е неоснователно възражението за недопустимост на жалбата.

Възражението ми първо е за непредставяне на информация, второ – за неспазен срок.

 

СЪДЪТ предвид редовното призоваване на страните намира, че следва да даде ход на делото, а относно допустимостта на сезиращата го жалба, преценката за това ще бъде извършена с оглед всички събрани по делото доказателства и обсъдена с крайния съдебен акт.

Воден от горното

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА жалбата на К.Д.К. против мълчалив отказ на Заместник-кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при община Бургас да се произнесе по заявление вх. № 94-01-4186/3/ от 20.02.2017 г., подадено от жалбоподателя К., с искане за отмяна изцяло на мълчаливия отказ от съда и връщане на преписката на административния орган с указания за произнасяне и задължаване за предоставяне на  исканата информация.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.: Поддържам жалбата.

Представил съм доказателства към жалбата, които моля да приемете. Няма да соча други доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Уважаема госпожо председател, оспорвам като неоснователна жалбата против мълчаливия отказ на заместник-кмета по „Строителство, инвестиции и регионално развития“ при Община Бургас. Считам, че за да възникне задължение за Община Бургас да предостави достъп до обществена информация, правото на такава следва да бъде надлежно упражнено по реда на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). Видно от чл. 24, ал. 1 и ал. 2, както и в поместената в сайта на Община Бургас информация, заявленията за достъп до обществена информация се приемат в електронен вид чрез интернет страницата на Община Бургас, устно запитване или писмено заявление по пощата или в звената за административно обслужване. Видно е, че процесното заявление е подадено по електронен път до адресат заместник-кмет инж. Ч.К., а съгласно чл. 25, ал. 3 от ЗДОИ заявленията за достъп до обществена информация подлежат на задължителна регистрация по ред, определен от съответния орган. Считам, че този ред не е спазен от жалбоподателя, затова в настоящия казус не е приложим ЗДОИ.

Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

СЪДЪТ по доказателствата намира, че следва да приеме като такива представените до момент писмени документи, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с жалбата до съда описани с номера от 1 до 3; документите, представени от ответника като административна преписка по оспорването, съгласно опис, съдържащ се в придружителното писмо до съда – л. 13 от материалите по делото, и допълнително представеното от жалбоподателя по делото писмо с вх. 94-01-41861/7/30.03.2017 г., изпратено от него на 29.03.2017 г. на електронния адрес на г-жа Ч.К., входирано на 30.03.2017 г.

ПРИЛАГА по делото за сведение СD, приложен към жалбата на  К. до съда, описан под № 4 от доказателствата.

Поради липса на други доказателствени искания,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.: Искам да дадете предимство на съдържанието пред формата и обяснението за реда и вида на заявлението да не бъде погледнато по този начин, както е представено. Принципът е обратен и пледирам съда да направи това.

Моля да уважите жалбата и искането ми от съда.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Уважаема госпожо председател, моля да отхвърлите жалбата като недопустима и неоснователна. Още веднъж подчертавам, че исканият календарен план-график не е наличен и Община Бургас няма как да състави, съответно да предостави на жалбоподателя искания календарен план-график. В условията на евентуалност, моля да приемете, че не е налице твърдян мълчалив отказ, тъй като, както вече казах, намирам за неприложим реда по ЗДОИ, а този по АПК. Отговор на жалбоподателя е предоставен именно с писмо изх. № 94-01-41861/5/ от дата 21.03.2017 г. От същия е видно, че всички дейности по проекта по изграждане на ВиК мрежата в кв. Банево са изпълнени в обхвата на осигуреното финансиране. Това съображение, ведно с липсата на законово изискване, обуславят непредставянето на календарен план-график.

Предвид изложеното, моля да приемете, че жалбата е неоснователна и недоказана и моля да ми присъдите юрисконсултско възнаграждение.

 

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено и ОБЯВИ, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           СЪДИЯ: