ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 19.06.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На деветнадесети юни                               две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 749 по описа за  2013 година.                     

На именното повикване в 9,30 часа се явиха:

За жалбоподателя Т.А.З. - редовно уведомен, се явява адв. С.К..

Ответникът Л. В. Д. - Главен полицай командир  отделение в група ООР сектор ОП при Пето РУП Бургас - редовно уведомен, се явява лично.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА жалбата на Т.А.З. ***, против Заповед за задържане на лице № з-32/28.02.2013г., издадена на основание чл. 63, ал. 1 от ЗМВР от Гл.полицай командир на отделение група ООР в сектор ОП при Пето РУП Бургас.

 

Адв. К.: Поддържам жалбата. Моля да приемете заявление до директора на ОД на МВР Бургас от 14.03.2013г., когато съм депозирал жалбата, тъй като предния ден ми бе отказано да приемат два броя жалби. В жалбата, в „особено искане” съм помолил да задължите административния орган да представи заверени копия от всички материали по преписката за задържане, относно преценяване от страна на съда законосъобразността на това действие.

Моля да допуснете на основание чл. 144 от АПК във вр. с чл. 176 от ГПК въпрос към административния орган, а именно:

 

Какви данни е имал пред себе си г-н Д., за да издаде на 28.02.2013г. заповедта за задържане на жалбоподателя?

Нямам други доказателствени искания.

 

ОТВЕТНИКЪТ: Жалбата е неоснователна, а заповедта за задържане е законосъобразна. За да издам заповедта за извършеното престъпление, ми беше казано от инспектор от Криминална полиция, че вечерта са видели записи от видеокамери и имат съмнение, че това лице е било на място, където е извършено престъпление и неговият автомобил е бил наблизо и за това ни беше разпоредено да бъде задържано това лице. Бяхме пред входа на жилищния блок, където живее жалбоподателят, разговарях с него, по повод на това, че трябваше да му връчим призовка. Казахме му да слезе до колата, за да му връчим призовка и тогава дойде колегата от Криминална полиция, който каза, че за жалбоподателя има данни за участие в престъпление. Не си спомням дали му връчихме призовка. Отведохме лицето в РУП.

Да се приеме административната преписка. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Адв. К.: Моля да приемете призовка за свидетел.

 

СЪДЪТ ПРЕДЯВЯВА призовката на административния орган.

 

ОТВЕТНИКЪТ: Не съм писал това и не съм връчвал такава призовка. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът, по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с административната преписка и тези в днешното съдебно заседание писмени доказателства.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на делото по същество.

 

Адв. К.: Моля да уважите жалбата и като намерете заповедта за задържане за незаконосъобразна, да отмените същата с последиците по закон и присъдите направените от жалбоподателя разноски.

Първо, заповедта е немотивирана - абсолютна предпоставка за отмяна, съгласно Конвенцията за защита правата на човека. На всяко лице преди да бъде задържано, трябва да му бъдат обяснени основанията по чл.5, б. „с” от Конвенцията за какво е обвинено. Има правно основание има и фактическо основание. Липсата на изложени фактически данни лишава съда от възможността на прецени законосъобразен ли е акта.

Второ, ако за едно лице има данни, че е извършило престъпление, тези данни трябва да са в умозаключението на административния орган, не може да задържи лице, защото някой му е казал да го задържи, това е произвол.

Подробни съображения ще изложа  в писмени бележки.

 

ОТВЕТНИКЪТ ГЛ. ПОЛИЦАЙ Д.: Жалбата е неоснователна.  Моля да потвърдите издадената заповед. При задържането ние обяснихме на жалбоподателя за какво е задържан.

 

Съдът предоставя на страните  петдневен срок за представяне на писмени бележки.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че се произнесе с решение в законния срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 9,45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         СЪДИЯ: